3
Ízurẹlu alwụ-kpe Ọgu,
bụ eze ndu Beshanu
(Ọ́gú 21:31-35)
“Tọbudu iya bụ; anyi gbẹ teke ono gha iphu l'ụzo Beshanu. Ọgu, bụ eze ndu Beshanu; yẹe ndu alị iya wụfuta; byapfuta anyi ọgu lẹ mkpụkpu Edereyi. Chipfu sụ mu: ‘Unu ta atsụkwa iya ebvu; kẹle mu woakwaru iya; yẹe ndu alị iya; waa alị iya l'ophu ye unu l'ẹka. Unu mekwaa phẹ iphe, unu meru Sihọnu, bụ eze ndu Amọru, bu lẹ Hẹshibonu.’
“Noo ya; Chipfu, bụ Chileke anyi woru Ọgu, bụ eze ndu Beshanu; yẹe ndu alị iya l'ophu ye anyi l'ẹka. Anyi gbushiaha phẹ; lwụa phẹ gbiriri jasụ ọphu ọ dụedu onye phọdukwaduru nụ. Anyi nata mkpụkpu iya g'ọ ha teke ono; ọphu ọ dụdu mẹ mkpụkpu lanụ, l'ime ụkporo mkpụkpu ẹto, o nweru, anyi nataphodoru; mbụ alị Agọbu l'ophu, bụ iya bụ alị-eze Ọgu, nọ l'alị Beshanu. Mkpụkpu ono g'ọ ha b'e gude igbulọ kpụ-phekọta mgburugburu; tẹme a kpụkotakwapho igbulọ ọbu; ọ hakọta ephekerephe ephekerephe; bya eyekọta mgbo-ígwè l'ọnu-abata iya; tuchikọta iya atụchi. Tẹme ọ dụkwarupho mkpụkpu lẹ mkpụkpu ọzo, dụ igwerigwe, a kpụduru igbulọ, anyi lwụtachaaru ye iya. Anyi tụko mkpụkpu ono g'ẹphe ha mebyishikọta; ẹgube anyi meru kẹ Sihọnu, bụ eze ndu Hẹshibonu; mbụ tụko unwoke; mẹ ụnwanyi; mẹ ụnwegirima mkpụkpu ono mebyishikọta. Iphe-edobe phẹ; mẹ iphe, ẹphe nweru enweru bẹ anyi kwatarụ l'ọkwata; g'ọ bụru k'anyi.
“Ọ bụru teke ono bẹ anyi natarụ ndu eze ndu Amọru ono ẹphenebo alị, nọ l'ụzo ẹnyanwu-awawa ẹnyimu Jiọ́danu; a -gbẹ lẹ nsụda Anọnu jasụ l'úbvú Hamọnu. Úbvú Hamọnu bẹ ndu Sayịdonu ekuje Siriyọnu; ndu Amọru nọdu ekuje iya Seniru. 10 Anyi natakọtaru mkpụkpu lẹ mkpụkpu, nọkota lẹ baswaa uswe iya ono l'ophu; waa alị Giladu l'ophu; mẹkwapho alị Beshanu g'ọ ha; jasụ lẹ mkpụkpu Saleka; yẹe Edereyi, tụkokwapho yịru l'alị Beshanu; ẹka Ọgu bụ ishi.
11 “Ọo Ọgu, bụ eze ndu Beshanu bẹ shi phọdu nụ l'oshilọkpa Rafa. Mbụ l'iphe, ọozeje azẹe bụ l'ígwè bẹ e meru iya. Ogologo iphe-azẹe ọbu dụ nkwo-ẹka tete. Uswekete iya dụ nkwo-ẹka ẹno; mbụ nkwo-ẹka mmanụ. Iphe-azẹe ya ọbu dụkwa lẹ mkpụkpu Raba, dụ l'alị ndu Amọnu byasụ ntanụ-a.”
Aawẹshi alị ono
(Ọ́gú 32:1-42)
12 “Anyi lwụtachaepho alị ono; mu woru ụzo isheli mkpụkpu Arowa, bụ ọphu dụ l'agụga nsụda Anọnu; waa nkeru-ẹbo alị úbvú úbvú Giladu mẹ mkpụkpu, dụkota iya nụ; nụ oshilọkpa Rúbẹnu; waa oshilọkpa Gadu. 13 Mu bya ekee ọkpa-ipfu Manásẹ ẹbo bya eworu alị Giladu ibiya ọphu ghuduru nụ phọ; waa alị Beshanu l'ophu; ẹka shikọta bụru alị-eze Ọgu; woru nụ oke lanụ l'ụzo labọ ndu Manásẹ ono.”
Alị Agọbu l'ophu, nọ l'alị Beshanu bẹ aza alị oshilọkpa Rafa. 14 Ọ bụru Jiayi, bụ oshilọkpa Manásẹ wotakọtaru alị Agọbu ono l'ophu; jasụchaa l'oke ẹphe lẹ ndu Geshu; waa ndu Maka. E woru ẹpha iya gụa alị ono; k'ọphu bụ l'a -gbẹ teke ono byasụ ntanụ-a bẹ a watarụ eku uswe ẹka ono Havọtu-Jiayi.
15 “Mu woru alị Giladu nụ Makiya. 16 A bya abya l'ụnwu Rúbẹnu; yẹe ụnwu Gadu; ọ bụru ẹka mu nụru phẹ bụ a -gbẹ l'alị Giladu tụgbua jee jasụ lẹ nsụda nggele Anọnu. Ọ bụru echilabọ nsụda ono bẹ oke iya kparụ. Tẹme mu nụkwa phẹ phọ alị ọphu shi l'ẹka ono nọo jasụ lẹ nggele Jiabọku, bụ iya bụ ẹka alị ndu Amọnu kparụ. 17 Mu nụkwa phẹ phọ nsụda Jiọ́danu, gbẹ l'eze-ẹnyimu Gálili nọo jasụ l'eze-ẹnyimu nsụda Araba, bụ iya bụ Eze-ẹnyimu Únú, nọ l'ụzo ẹnyanwu-awawa úbvú úbvú Pisiga. Ọ bụru l'ẹnyimu Jiọ́danu bẹ oke iya kparụ.
18 “Mu tụaru iya unu l'ekemu teke ono sụ: ‘Chipfu, bụ Chileke unu nụakwaru unu alị-a g'ọ bụru k'unu. G'unwoke unu ndu ike dụ l'ọgu kwakwaa onwophẹ k'ọgu; vuru unwune unu ndu Ízurẹlu ụzo daa ẹnyimu Jiọ́danu. 19 Ọle g'unyomu unu; yẹe ụnwegirima unu; mẹkpoo iphe-edobe unu nọdukwa lẹ mkpụkpu ono, mu nụru unu ono. Lẹ mu makwarụ-a l'unu nwenụkaru iphe-edobe. 20 Unu tsokwaru phẹ je ọgu gbiriri jasụ teke Chipfu e-mefụa g'unwune unu ono nọpyabe g'o meru g'unubẹdua nọpyabe-a; mbụ m'ẹphe nata alị nkephẹ, bụ alị ono, Chipfu abya phẹ anụnu l'azụ ẹnyimu Jiọ́danu azụ iya ọphuu. Ọ -nwụchaepho nno; ndu nọnu alaphushiwarọ azụ l'oke alị ọphu mu nụru phẹ ono.’
21 “Mu bya akaru Jioshuwa teke ono sụ iya: ‘Nta bẹ i gudewaa ẹnya ngu ẹbo ẹbo hụma iphe, Chipfu, bụ Chileke unu meru ndu eze labọ-a. Ọ kwaphọ ẹgube ono bụ gẹ Chipfu e-me alị-eze ọphu nọkota l'azụ-ẹnyimu azụ iya ọphu unu eje phọ. 22 Unu ta tsụkwa phẹ ebvu; kẹle ọ kwa Chipfu, bụ Chileke unu l'onwiya a-lwụ-chiru unu ọgu ọbu.’ ”
Aadabuta Mósisu g'ọ tọ ghatashị ẹnyimu Jiọ́danu
23 “Ọ bụru teke ono bẹ mu rwọru Chipfu sụ: 24 ‘Gụbe Nnajịuphu, bụ Chipfu; nta-a bẹ ị watawarụ egoshi mụbe onye-ozi ngu g'i habe shii; yẹe ọkpukpu-ike ngu. ?Bụ agwa, dụ ịdu-agha, nọ l'eliphe-a; ọzoo l'imigwe sụru eme iphe, parụ ẹka iimegbabẹ-a? 25 Hanaa mu jiko gẹ mu daghaa ẹnyimu-a je ahụma ẹguru alị ono, nọ l'azụ ẹnyimu Jiọ́danu azụ iya ọphuu ono; mbụ ẹguru alị úbvú úbvú ono; waa úbvú úbvú Lébanọnu ono!’
26 “Obenu l'ọo opfu ẹhu unu bẹ Chipfu gude tukoshi mu oke ẹhu-eghu iya; ọphu o kwedu ngabẹru mu nchị. Chipfu gbẹnu sụ mu: ‘Be pfuẹkwa iya ọzo! Ta rwọekwa mu iphe ono, ịirwo mu ono! 27 Nyihukwa úbvú Pisiga; lee ẹnya l'ụzo ẹnyanwu-arịba; lee l'ụzo isheli; lee l'ụzo ndọhali; waa l'ụzo ẹnyanwu-awawa. Nọdu l'ẹka ono lee ẹnya l'alị ono; kẹle ị tịi dakwa ẹnyimu Jiọ́danu-a alụfu azụ iya ọphuu. 28 Ọo g'i zia Jioshuwa iphe, oo-me; l'i mee g'obu shihu iya ike; g'o to te etete; kẹle ọo yẹbedua bụ onye e-du ndu-a g'ẹphe lụfu azụ iya ọphuu je enworu alị ono, ịi-hụma ono.’
29 “Ọ bụru iya bụ; anyi dọshia lẹ nsụda ono, nọ-kube mkpụkpu Bẹtu-Peyọ.”