2
Aghaphe bọtorii l'echiẹgu
“Anyi dakọbe wụ-phu azụ l'echiẹgu; wụru shia ụzo Eze-ẹnyimu Uswe-uswe, bụ iya bụ gẹ Chipfu sụru mu g'e mee ya. Anyi wụ-phekpọo nọo ọdu l'alị úbvú úbvú Siye l'ẹka ono.
“A nọnyaa Chipfu sụ mu: ‘Unu wụ-pheshitaakwaru l'alị úbvú úbvú-a. Iphe, unu e-me nta-a bẹ bụ g'unu shia ụzo isheli. Waa iphe, ii-pfuru ndu Ízurẹlu baa: Nta-a bẹ unu abyakwa awụghata ẹka ụnwunna unu, bụ oshilọkpa Ịso bu; mbụ ndu bu l'alị Siye. Ẹphe a-nọdukwa atsụ unu ebvu; ọle-a; unu kwabẹkwaru onwunu ẹnya! Unu ta akpakokwaru phẹ k'ọgu; noo kẹle ọ tọ dụdu alị phẹ mẹ ẹka lanụ, mu a-nụ unu; m'o beta ọ bụru ntọkpa lanụ. Mu nụakwaru Ịso alị úbvú úbvú Siye g'ọ bụru nkiya. Unu gudekwa okpoga zụta phẹ nri, unu e-ri; unu egudekwaphọ okpoga zụta phẹ mini, unu a-ngụ.’
“Chipfu, bụ Chileke unu kebekwaru unu l'ọma l'iphe, bụ ozi, unu gude ẹka unu jee. Ọ bụru yẹbedua letakọtaru unu ẹnya l'ije, unu jekọtaru l'echiẹgu-a, parụ ẹka apa-a. L'ime ụkporo apha labọ-a bẹ Chipfu, bụ Chileke nọ-kubekọtakwaru unu; ọphu ọ dụdu iphe, ụko iya dụjeru unu mẹ nanụ.
“Tọbudu iya bụ; anyi bya aghata ẹka ụnwunna anyi ono, bụ oshilọkpa Ịso bu l'alị Siye. Anyi bya ajị-chi ụzo nsụda Araba, bụ ụzo, shi mkpụkpu Elatu; bya eshikwaphọ mkpụkpu Eziyọnu-Geba. Anyi kwasẹru ụzo echiẹgu Mówabu tụgbua. Noo ya; Chipfu sụ mu: ‘Unu ta chọkwa ndu Mówabu opfu; ọphu unu akpakokwaru phẹ k'ọgu; kẹle ọ tọ dụkwa alị phẹ mẹ ẹka lanụ, mu a-nụ unu; eshinu mu wowaru alị Aru nụ oshilọkpa Lọtu g'ọ bụru nkephẹ.’ ”
10 Ndu shi buru l'ẹka ono bụ ndu Emu. Ẹphe bụ ndu ọkpehu dụ; tẹme ẹphe dụ igwerigwe. Ẹphe hachaẹpho kpaphere kpaphere gẹ ndu Anaku. 11 Ọ kwaphọ ẹgube ono, aasụje lẹ ndu Anaku bụ oshilọkpa Rafa; bụkwapho g'aasụje l'ẹphebedua bụ. Ndu Mówabu ekuje phẹ ndu Emu. 12 Ọ bụru ndu Họru shi buru l'alị Siye; ọle oshilọkpa Ịso chịfuru phẹ gbushia phẹ l'ẹka ono bya ebuchia ẹka ẹphe shi buru; ẹgube ono, ndu Ízurẹlu meru l'alị ono, Chipfu nụru phẹ g'ọ bụru nkephẹ ono.
13 “Tọbudu iya bụ; Chipfu sụ: ‘Unu wụ-lihu je adaghaa nggele Zẹredu ono.’ Anyi wụ-lihu je adaghaa nggele Zẹredu ọbu. 14 A -gbẹ lẹ teke anyi gbẹshiru lẹ Kadẹshi-Baneya gbiriri jasụ teke anyi jeru je adaghaa nggele Zẹredu ọbu bẹ bụ ụkporo apha l'apha iri l'ẹsato. O rwutashịa teke ono; ọgbo, shi sụru eje ọgu lẹ Ízurẹlu laẹbewa mpfulome, bụ iya bụ iphe, Chipfu riburu angụ lẹ ya e-me. 15 Kẹle Chipfu dabẹru phẹ ẹka; gbushikọta jasụ ẹphe chịhu l'ọdu ụnwu Ízurẹlu.
16 “Tọbudu iya bụ; o be teke ndu sụru eje ọgu l'echilabọ ndu Ízurẹlu nwụhubebechaerupho; 17 Chipfu sụ mu: 18 ‘Ntanụ-a bẹ unu a-ghabu alị ndu Mówabu, bụ iya bụ Aru. 19 Ọle teke unu rwuru l'alị ndu Amọnu; unu ta chọkwa phẹ opfu; ọphu unu akpakokwaru phẹ k'ọgu; noo kẹle ọ tọ dụdu alị, bụ kẹ ndu Amọnu, mu byaru anụ unu. Alị ọbu bẹ mu nụwaru oshilọkpa Lọtu g'ọ bụru nkephẹ.
20 “ ‘Ndu shi buru l'alị ono bụkwapho ndu aasụje l'ẹphe bụ oshilọkpa Rafa. Mbụ l'ọo ndu Rafa shi buru iya teke ndiche. Ndu Amọnu bụ ndu Zamuzumimu bẹ ẹphe ekuje phẹ. 21 Ẹphe bụ ndu ọkpehu shi dụ shii; tẹme ẹphe shi dụ l'ọtu; bụkwarupho ndu shi hagbaa kpaphere-kpaphere gẹ ndu Anaku. Obenu lẹ Chipfu mebyishiru phẹ l'iphu ndu Amọnu. Ndu Amọnu chịfu phẹ buru l'ẹka ẹphe shi buru. 22 Ọ bụkwapho nno bụ gẹ Chipfu meru iya oshilọkpa Ịso, shi buru l'alị Siye. O mebyishiru phẹ ndu Họru, shi buru l'ẹka ono. Oshilọkpa Ịso chịfu phẹ buru l'ẹka ẹphe shi buru gbiriri jasụ ntanụ-a. 23 Ndu Ava, shi bugbaaru l'ụnwu mkpụkpu, nọru jasụ lẹ mkpụkpu Gaza bẹ ndu Kafụto, shikwaphọ l'alị Kafụto wụfuta byaru bya emebyishia; chịfu phẹ; buchia ẹka ẹphe shi buru.
Ízurẹlu alwụ-kpe Sihọnu,
bụ eze ndu Amọru
(Ọ́gú 21:21-30)
24 “ ‘Unu gbẹshi je aghabua nsụda Anọnu. Unu lenu; mu woakwaru Sihọnu onye Amọru, bụ eze Hẹshibonu; yẹe alị iya ye unu l'ẹka. Unu je awata phẹ achịfu. Unu je akpakoru iya k'ọgu. 25 Mu agbẹ ntanụ-a wata eme gẹ ndzụ unu wata agụ onyemonye, nọ lẹ mkpula akpaminigwe-a l'ophu; mbụ g'ẹphe tụko g'ẹphe ha wata aphụ kpaakpaakpaa l'opfu ẹhu unu. Ẹphe a-nụma iphe, unu eme; meji etsukahụ phẹ; ẹphe awata ete kparịkpari l'ẹka ndzụ unu agụ phẹ.’ ”
26 “Mu gbẹ l'echiẹgu Kedemotu zia ndu-ozi g'ẹphe je ezia Sihọnu, bụ eze Hẹshibonu ozi nchị-odoo; sụ iya: 27 ‘Jiko g'anyi ghatanụ l'alị unu. Ọo ẹpho l'ọma eze gbororo bẹ anyi e-tsoru. Anyi ta ahakwa gbororo ono; swịa ụzo ọzo. 28 Nri, anyi a-nọdu eri; waa mini, anyi a-nọdu angụ bẹ anyi a-zụje unu l'okpoga. Iphe, anyi arwọ unu kpoloko bụ g'anyi zọo ọkpa anyi l'alị unu ghata. 29 Mbụ ẹgube ono, oshilọkpa Ịso, bu l'alị Siye shi ereje iya anyi-a; ndu Mówabu, bu l'alị Aru shi erejekwa iya phọ anyi nno. Unu reje iya anyi nno gbiriri jasụ anyi aghaa ẹnyimu Jiọ́danu bahụ l'alị, Chipfu, bụ Chileke anyi anụ anyi.’
30 “Obenu lẹ Sihọnu, bụ eze Hẹshibonu jịkaru g'anyi ta aghatashị. Noo kẹle Chipfu, bụ Chileke unu meru g'ọ bụru onye ẹjo-ọkpoma waa g'ọ kpọ-chia obu; g'ee-shi g'o woru iya ye unu l'ẹka; bụnu iya bụ iphe, o mewaru-a.
31 “Chipfu sụkwaru mu: ‘Lenu; mu wataakwaru eworu Sihọnu; yẹe alị iya ye unu l'ẹka. Unu watakwa iya alwụta; k'ọphu alị iya e-mechaa bụru okiphe unu.’ 32 Tọbudu iya bụ; Sihọnu yẹe ndu nkiya g'ẹphe ha wụfuta byapfuta anyi ọgu lẹ Jiahazu. 33 Chipfu, bụ Chileke anyi woru iya ye anyi l'ẹka; anyi lwụ-kpee ya; waa ụnwu iya; yẹe ndu nkiya iya g'ẹphe ha. 34 Anyi nata mkpụkpu lẹ mkpụkpu iya g'ọ ha teke ono; bya emebyishikọta iya l'ophu; unwoke; mẹ ụnwanyi; mẹ ụnwegirima. Ọphu ọ dụdu mẹ onye lanụ, anyi harụ g'ọ phọdu. 35 Iphe-edobe; mẹ iphe ọzo, anyi kwatarụ l'ọkwata lẹ mkpụkpu ono, anyi lwụ-kperu ono bẹ anyi gwetarụ; ọ bụru k'anyi. 36 A -gbẹ lẹ mkpụkpu Arowa, nọ l'oke nsụda Anọnu; mẹ lẹ mkpụkpu ono, nọ l'ime nsụda Anọnu ono je akpaa l'alị Giladu ta adụdu mẹ mkpụkpu lanụ, ọkpehu nkephẹ nyịberu k'anyi; kẹle Chipfu, bụ Chileke anyi tụkoru iya g'ọ ha nụkota anyi. 37 Obenu l'alị ndu Amọnu; mẹ alị, nọ l'agụga nggele Jiabọku; mẹ lẹ mkpụkpu, nọgbaa l'úbvú úbvú bẹ unu gbangoru, bụ iphe, Chipfu, bụ Chileke anyi sụru g'anyi mee.”