Ẹkwo
Ditoronomi
1
Ekemu k'alụfu l'úbvú Horẹbu
Ọwaa bụ iphe, Mósisu pfuru nụ ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha l'echiẹgu ụzo ẹnyanwu-awawa Jiọ́danu, bụ iya bụ nsụda Araba, nọ gha iphu l'ụzo Sufu. Ọ nọ lẹ mgbaka Paranu l'azụ lanụ; waa Tofẹlu; waa Lebanụ; waa Hazerotu; yẹe Dizahabu l'azụ iya ọphuu. E -shi l'úbvú Horẹbu eje Kadẹshi-Baneya bẹ ee-jegbuje ije ujiku iri lẹ nanụ tẹme l'e rwua ya mẹ e tsoru ụzo úbvú Siye. O be l'apha, kwe phẹ mgbarapha ụkporo labọ; lẹ mbọku, ọnwa k'iri lẹ nanụ fụru gẹdegede; Mósisu raarụ iya ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha arara; mbụ iphe, Chipfu tụru iya l'ekemu lẹ k'opfu ẹhu phẹ. Ono bụ g'ọ lwụ-kpechaeruphọ Sihọnu, bụ eze ndu Amọru; bụ onye shi buru lẹ Hẹshibonu. Tẹme o jekwaphọ Edereyi je alwụ-kpee Ọgu, bụ eze ndu Beshanu; bụ onye shi buru lẹ Ashịtoretu. Ọ bụru l'ụzo ẹnyanwu-awawa Jiọ́danu l'ẹka ono l'alị ndu Mówabu bẹ Mósisu nọ wata phẹ atọkashiru ekemu ono; sụ:
“Chipfu, bụ Chileke anyi nọ l'úbvú Horẹbu pfuru nụ anyi sụ: ‘Unu nọnukakwaru ọdu l'úbvú-a. Unu phọkashia ụlo-ẹkwa unu tụgbua jeshia alị úbvú úbvú ndu Amọru; waa alị ndu nọ-kube phẹ nụ lẹ nsụda Araba; mẹ l'alị úbvú úbvú; mẹ l'alị ọkpa-úbvú, nọ l'ụzo ẹnyanwu-arịba; waa ndu bu l'ụzo echiẹgu ndọhali; waa ndu bu l'ụzo agụga eze-ẹnyimu; mbụ kwasẹru ụzo alị ndu Kénanu; yẹe úbvú úbvú Lébanọnu; mbụ kwasẹru rwuchaa ẹnyimu ono, bụ ẹnyimu Yufurétisu. Lekwaa; mu woakwaru alị ono dobe l'iphu unu. Unu wụbakwa je alwụta alị ọbu nworu; mbụ alị ono, Chipfu riru angụ lẹ ya a-nụ nna unu oche phẹ ono, bụ Ébirihamu; waa Áyizaku; waa Jiékọpu; yẹe oshilọkpa phẹ g'ẹphe ha.’ ”
Mósisu ahọta ndu-ikpe
(Awụ 18:13-27)
“Ọ bụru teke ono bẹ mu sụru unu: ‘Mu ta adụkwa ike evukọta ivu-ẹrwa unu nwẹkinyi mu. 10 Sụ-a; nta-a bẹ Chipfu, bụ Chileke unu mewaru; unu ka l'ọtu k'ọphu bụ lẹ nta-a bẹ unu hawa gẹ kpokpode, nọ l'igwe. 11 Mu nọdu epfukwaphọ gẹ Chipfu, bụ Chileke kẹ nna unu phẹ mekwarọ g'unu kabaa l'ọtu eme lẹ g'unu ha nta-a ugbo ụkporo l'ụnu; tẹme l'ookebekwaphọ unu l'ọma, bụ iphe, o kweru unu ukwe iya. 12 ?Dẹnu gẹ mbẹdua nwẹka mu a-dụ ike vukọta ivu-ẹrwa unu; mẹ iphe, atsụ unu l'ẹhu; edoshikọtaru unu opfu? 13 Sụ-a; unu shigbaa l'ọkpa-ipfu unu l'ọkpa-ipfu unu họtakota ndu maru iphe; mbụ ndu bụ ndu iphe edoje ẹnya; bya abụru ndu a maru ẹpha phẹ; gẹ mu mee phẹ g'ẹphe bụru ndu-ishi unu.’
14 “Unu yeeru mu ọnu sụ l'iphe, mu pfuru bụ iphe, ọ gbaru g'unu mee. 15 Ọo ya bụ; mu bya ahọtagbaa ndu bụ ndu nweru ẹnya l'ọkpa-ipfu unu iche iche bụru ndu maru iphe; bụkwarupho ndu a maru ẹpha phẹ; mee phẹ g'ẹphe bụru ndu-ishi unu. Ọ dụru ndu ọphu mu meru; ẹphe bụru ishi ụnu ụmadzu labọ l'ụkporo ụmadzu iri iri; ọ dụru ndu ọphu bụ ishi ụmadzu ụkporo ise. Ọ dụkporuro ndu ọphu bụ ishi ụmadzu ụkporo ẹbo l'iri; dụru ndu ọphu bụ ishi ụmadzu iri; tụko g'ẹphe ha mee ndu-ishi l'ipfu l'ipfu.
16 “Mu tụaru ndu-ikpe unu ekemu teke ono; sụ phẹ: ‘Unu ngabẹjekwaru unwune unu, opfu adaru nchị; g'ẹphe dooru unu iphe, adaru phẹ nụ. Ẹphe -dochaa ya; unu edoshiaru phẹ opfu ọbu l'ụzo pfụru ọto; m'ọ bụ ndu Ízurẹlu lẹ ndu Ízurẹlu bẹ ọodaru; m'ọ bụ onye Ízurẹlu yẹle onye lwarụ alwalwa. 17 Unu te elejekwa nemadzụ ẹnya l'iphu ekpe ikpe. Unu ngabẹjekwaru ụmadzu labọ, opfu adaru nchị; g'ẹphe doo iphe, adaru phẹ nụ; m'ẹphe bụ ndu ha nwanshịi; m'ẹphe bụ ndu ha shii. Unu ta atsụjekwa nemadzụ ebvu; kẹle onye-ikpe dụ l'ẹka bụkwa Chileke. Teke ọ bụ opfu, kariru unu ẹka; unu egude iya byapfuta mbẹdua gẹ mu nụma.’ 18 Mbụ lẹ teke ono bẹ mu tụkoerupho iphe, gbaru unu l'ememe kakọtaru unu g'unu mee.”
Anwụ ngge l'alị Kénanu
(Ọ́gú 13:1-33)
19 “Noo ya; gẹ Chipfu, bụ Chileke anyi sụru g'anyi wụfu l'úbvú Horẹbu; bẹ anyi wụfuru kwasẹru ụzo, e shi eje alị úbvú úbvú ndu Amọru; jekọta ije l'echiẹgu ono, parụ ẹka bya adụ ebvu ono, unu hụmakotaru ono; jasụ anyi rwua Kadẹshi-Baneya. 20 Tọbudu iya bụ; mu sụ unu: ‘Nta bẹ unu rwuakwaru alị úbvú úbvú ndu Amọru, bụ iya bụ alị, Chipfu, bụ Chileke anyi abya anyi anụnu. 21 Unu lenu; lẹ Chipfu, bụ Chileke unu nụakwaru unu alị ọbu. Unu tụgbukwa je anata alị ọbu, bụ iya bụ iphe, Chipfu, bụ Chileke kẹ nna anyi oche phẹ pfuru. Gẹ ndzụ ba agụkwa unu; ọphu ẹhu anmakwa unu anmanma!’
22 “Obenu l'unu byapfutaru mu bya asụ l'ọ kakwa ree g'anyi họta ndu nemadzụ zia g'ẹphe je anwụaru anyi ngge l'alị ono; g'ẹphe bya akaru anyi ụzo, anyi ee-shi bahụ iya; tẹme waa mkpụkpu, anyi e-shi bahụ.
23 “Iphe ono, unu pfuru ono dụ mu ree shii; ọo ya bụ; mu bya ahọta ụmadzu iri l'ẹbo; ọkpa-ipfu, nọnu onye lanụ. 24 Ndu ono tụgbua kwasẹru ụzo alị úbvú úbvú ono; lụfuta lẹ nsụda Ẹshukolu; nwụkota alị ọbu ngge. 25 Ẹphe hachaaru akpụru oshi, nọ l'alị ono wọta gude lwapfuta anyi; bya asụ anyi: ‘Alị ọbu, Chipfu, bụ Chileke anyi abya anyi anụnu ọbu dụkwa ree.’ ”
Ndu Ízurẹlu ekwefụru Chipfu ike
26 “Obenu l'unu nụmachaaru iya; bya ekwefu ike ejeje; jịka eme iphe, Chipfu, bụ Chileke anyi sụru g'unu mee. 27 Unu nọdu l'ụlo-ẹkwa unu agụshi aphụ sụ: ‘Chipfu bẹ anyi dụkwa ashị; ọ kwa iphe ono meru iphe, o dufutaru anyi l'alị ndu Ijiputu; woru anyi ye ndu Amọru l'ẹka g'ẹphe megbushia anyi.’ 28 Unu sụ: ‘?Bụ ole bẹ anyi e-shi abahụ nta; g'ụnwunna anyi-a mewaru; meji tsukahụ anyi-a? kẹle ẹphe sụru lẹ ndu bu l'alị ono ka anyi l'ọtu; bya akagbaa anyi ogologo; tẹme mkpụkpu phẹ pagbaa ẹka; yẹe phengara phengara igbulọ mkpụkpu ono, aakpụjegbaa l'oorwua akpaminigwe. Ọzo, ka njọ bụ l'anyi hụmacharu ụnwu ndu Anaku l'alị ẹka ono.’
29 “Mu sụ unu: ‘Gẹ meji te tsukahụshi unu! Mbụ-a; gẹ ndzụ phẹ ba agụshi unu! 30 Lẹ Chipfu, bụ Chileke unu, bụ onye vutaru unu ụzo bẹ a-lwụ-chiteru-a unu ọgu; ẹgube ono, ọ lwụ-chiteru iya unu l'alị ndu Ijiputu ono; bụ ọphu unu gude ẹnya unu hụma-a. 31 Tẹme wakwaphọ g'ọ lwụ-chiteru iya unu l'echiẹgu; ẹka unu hụmaru gẹ Chipfu, bụ Chileke unu hetarụ unu gẹ nna ehetajẹ nwatibe iya-a; hekpọepho unu gbiriri jasụ unu rwua ẹka-a.’ 32 Unu lephukọta opfu mu ono; mbụ bya ajịka achịru ụpfu kwẹ l'ẹka Chipfu, bụ Chileke unu nọ, 33 bụ onye vutaru unu ụzo l'ije unu ọbu. Tẹme ọ bụru yẹbedua bẹ anọduje eleru unu ẹnya ẹka unu a-kpọbe ụlo-ẹkwa ono. Onye abụjeru; o -be l'ẹnyashi l'ọ nwụberu unu ọku; teke o beru l'eswe l'o doberu unu urwukpu; shi nno egoshi unu ụzo unu a-nọdu eshi; tẹme ọ bụru yẹbedua anọduje eleru unu ẹnya ẹka unu a-kpọbe ụlo-ẹkwa unu.”
Chipfu anụ ndu Ízurẹlu aphụ
(Ọ́gú 14:20-45)
34 “Chipfu nụma iphe, unu pfuru; ẹhu ghuahaa ya eghu; o buta angụ ria sụ: 35 ‘Ọ tọ dụkwa mẹ onye lanụ l'ọgbo ndu ẹjo-ọkpoma-a, byaru ahụma ẹguru alị ono ẹnya; mbụ alị ono, mu riru angụ sụ lẹ mu a-nụ nna unu oche phẹ ono; 36 gbahaa Kalẹbu nwa Jiefune. Yẹbedua a-hụma iya; mbụ lẹ yẹbedua bẹ mu a-nụ ẹka ọ zọkporu ọkpa l'alị ono; tẹme mu anụkwa iya phọ ụnwu iya. Iphe, kparụ iya nụ bụru l'o gude obu iya g'ọ ha tsoo Chipfu.’ 37 Ọ bụkwarupho opfu ẹhu unu meru g'o gude; ẹhu ghuahaa Chipfu eghu l'ẹka mu nọ. O pfua sụ: ‘Gụbedua ta abahụkwa iya phọ. 38 L'ọo onye eyejeru mu ẹka bụ Jioshuwa nwa Nunu bẹ a-bahụ iya nụ.’ Sụ: ‘Gbakwaa ya unme g'obu shihu iya ike; noo kẹle ọo yẹbedua e-du ndu Ízurẹlu g'ẹphe je alwụta alị ono nworu. 39 A -bya l'ụnwegirima kẹ nshịi, bụ ndu ọphu unu sụru l'aa-kpụ lẹ ndzụ ono; mbụ ụnwegirima unu ndu ọphu teke amadụru iphe, dụ ree; mẹ iphe, dụ ẹji lẹ teke ono; ndu k'ono bụ ndu a-bahụ l'alị ono. Ọ bụru ẹphebedua bẹ mu a-nụ alị ọbu; ẹphe enworu iya g'ọ bụru okiphe phẹ. 40 A -bya l'unubẹdua; unu laphukwa azụ; unu wụkwaru shia ụzo echiẹgu lashịa l'ụzo Eze-ẹnyimu Uswe-uswe.’
Aalwụ-gbu ndu Ízurẹlu
(Ọ́gú 14:39-45)
41 “Tọbudu iya bụ; unu yeeru mu ọnu sụ: ‘Anyi mesweakwaru Chipfu. Anyi e-jewarọ alwụa ọgu ọbu; mekọta iphemiphe, Chipfu, bụ Chileke anyi sụru g'anyi mee.’ Ọo ya bụ; unu tụko g'unu ha kwakọbe k'eje ọgu. Unu dobesụ l'abahụ l'alị úbvú úbvú ono dụ nphe.
42 “Tọbudu iya bụ; Chipfu sụ mu: ‘Kakwaru phẹ g'ẹphe te ejekwa abahụ; ọphu ẹphe ejekwa alwụ ọgu; noo kẹle mu ta nọ-kubekwa unu. Unu -jee bẹ ndu ọhogu unu a-lwụkwa unu.’ 43 Mu pfuaru iya unu; ọphu unu angaduru nchị; unu jịka eme iphe, Chipfu sụru g'unu mee; gude eku onwunu wụfu jeshia l'alị úbvú úbvú. 44 Ndu Amọru, bu l'alị úbvú úbvú ono wụfuta tsopfuru unu ọgu. Ẹphe vụpyabe unu g'ẹnwu; gbushia unu. Ẹphe chịpfuru unu egbushi unu eshi lẹ Siye jasụ lẹ Họma. 45 Unu lwaphuta azụ bya egude olu ẹkwa raku Chipfu; ọphu o yedụru ọnu yeru unu; ọ gbagbua ya lẹ nkụchi. 46 Ọ bụru iya bụ l'unu adọru lẹ Kadẹshi nọo ujiku, dụ igwerigwe.”