36
Òkè alị ụnwada Zelofehadu
(Dit 27:1-11)
Ndu-ishi l'ẹnya-unuphu l'unuphu, nọgbaa l'ipfu Giladu bya abyapfuta Mósisu; mẹ ndu-ishi l'ẹnya-unuphu l'unuphu ndu Ízurẹlu. Giladu bụ nwa Makiya; Makiya bụru nwa Manásẹ. Manásẹ l'onwiya bẹ shi l'ọnulo Jiósẹfu. Ẹphe byapfuta phẹ bya asụ: “Chipfu bẹ sụru gẹ gụbe nnajịuphu anyi, bụ Mósisu tụa ido gude washịa alị ono keeru ndu Ízurẹlu g'ọ bụru oke alị phẹ. Chipfu sụkwapho gẹ gụbe nnajịuphu anyi woru oke alị ọphu rwuberu Zelofehadu, bụ nwune anyi woru nụ ụnwada iya. Ọle-a; ọ -bụru l'o nweru onye shi l'ipfu ọzo, nọ lẹ Ízurẹlu; bya alụta phẹ; ọniya bụ l'aa-gụfu okiphe phẹ l'ime okiphe, shi lẹ ndiche anyi phẹ; je eworu yekọbe lẹ k'ipfu ono, ẹphe larụ ji ono. Ọo ya bụ; eeshi nno wofu iphe l'okiphe, anyi ketarụ. O -rwuẹpho l'apha-ẹhu-ụtso kẹ ndu Ízurẹlu; ee-wota okiphe phẹ yekọberu ipfu ono, ẹphe larụ ji ono. Okiphe phẹ bẹ aa-gụfu l'okiphe ipfu nna anyi phẹ.”
Tọbudu iya bụ; Mósisu bya epfuaru ndu Ízurẹlu iphe, Chipfu pfuru iya sụ: “Iphe, ipfu ụnwu Jiósẹfu epfu bẹ pfụkwaru nhamụnha. Wakwa iphe, Chipfu pfuru l'opfu ẹhu ụnwada Zelofehadu ba. Ọ sụru: G'ẹphe lụru onye dụkpoo phẹ ree. Ọle ẹka ẹphe a-lụ ji bụ l'ẹnya-unuphu ipfu nna phẹ. G'okiphe ndu Ízurẹlu te shikwa l'ipfu dasweru ipfu. Iphe, bụ ndu Ízurẹlu bẹ e-gudeshichaa okiphe, ẹphe ketarụ l'ipfu nna phẹ. Iphe, bụ nwa nwanyị, ketarụ oke l'ipfu Ízurẹlu bẹ lụfutaje ji l'ipfu nna iya; k'ọphu ee-shi nno g'iphe, bụ ndu Ízurẹlu nwekọtaru okiphe nna phẹ. Ọo ya bụ l'òkè-iphe te eshidu l'ipfu adasweru ipfu ọzo; noo kẹle ipfu nọnu lẹ Ízurẹlu bẹ e-gudeshi òkè-iphe nkephẹ.”
10 Ọ bụru iphe ono, Chipfu pfuru Mósisu ono bẹ ụnwada Zelofehadu meru. 11 Noo kẹle ụnwada Zelofehadu ono, ẹpha phẹ bụ Mahula; mẹ Tịza; mẹ Họgula; mẹ Milika; waa Nuwa bẹ bụ ụnwu nwune nna phẹ lụru phẹ. 12 A lụru phẹ lụbata l'ipfu ụnwu Manásẹ, bụ nwa Jiósẹfu; okiphe phẹ nọdu g'ọ nọ l'ipfu nna phẹ.
13 Noo ekemu, Chipfu tụru; mẹ omelalị, ọ gbẹ Mósisu l'ẹka nụ ụnwu Ízurẹlu lẹ baswaa alị Mówabu; l'agụga ẹnyimu Jiọ́danu lẹ mgboru Jieriko bụ ono.