Ẹkwo
Ebvu-aphụ
1
Aphụ, byaru Jierúsalẹmu
Lewarọ gẹ mkpụkpu ono
dabyiru bụru ochobu;
mbụ mkpụkpu ono,
nemadzụ shi tsụa
ẹrupfu ono!
Lewarọ g'ọ byaru adụ gẹ
nwanyị, ji iya anọedu;
mbụ onye ono,
shi paa ẹka apaa
l'echilabọ ọhamoha
ono!
Onye ono, shi bụru
eze-nwanyị l'iphe,
bụ alị-eze l'ophu;
bẹ byawa abụru ohu.
Ẹnyashi ophu bẹ
ọorakotaje ẹkwa akpọ
pfụla pfụla.
Ẹnya-mini, shi iya l'ẹnya
sọshihu tsoru iya asha.
Ndu yẹe ya dụkota lẹ
ree ta adụdu mẹ
onye ọphu abyajẹ
bya adụa ya obu.
Iphe, bụ ndu yẹe ya eshi
ọ̀nyà bẹ dewaru
iya ye.
Ẹphe byawa abụkotaru
ndu ọhogu iya.
Gẹ Jiuda nọchaaru lẹ
mkpamẹhu;
bya ejee
ozi mkpọnwu ẹhu;
bẹ ẹphe lashịaru ọhozo.
Nta-a bẹ o buwaa l'echilabọ
ndu ọhozo.
Ọle ọ to dụdu ẹka ọ hụmaru
tụta unme.
Ndu achị iya k'egude bẹ
gbaburu iya iphu
l'ẹka ọ nọ l'aphụ.
Ụzo, e shi eje Zayọnu bẹ agụ
aphụ;
noo kẹle ọ tọ dụedu onye
eshijekwadu iya eje
ọbo-iphe, a tụru ọnu iya.
Ọguzo, e shije abahụ iya
l'ophu bẹ
dachishihuwaru nụ.
Ndu uke iya bẹ atsụgbawaa
ude.
Iphe, bụ ụnwumgboko
iya tụko nọdu l'aphụ.
Yẹbedua l'onwiya nọdu
l'oke iphe-ẹhuka.
Ndu ẹphe l'iya dụru l'opfu gbẹ
bụru ndu-ishi iya,
tẹme iphe,
nọdu ejehuru phẹ.
Ọ bụru ndu ọhogu iya bẹ ẹhu
dụ guu;
kẹle ọo Chipfu bẹ meru
g'aphụ dapfuta iya;
kẹle iphe-ẹji,
o meru pawaru
igwerigwe.
Ụnwegirima iya bẹ
lakọtawaru ọhozo.
Mbụ lẹ ndu ọhogu
kpụtachawaru phẹ lẹ
ndzụ.
Ùbvù, nwada Zayọnu shi
dụkota bẹ ọ tọ dụhedu.
Ndu-ishi mkpụkpu ono
dụkotawa g'ele,
ta ahụmaduru irwu-ẹswa,
ọo-ta.
Ike bvụwaru phẹ l'ẹka
ẹphe agbalarụ ndu
achị phẹ nụ.
Lẹ mbọku ono,
mkpụkpu Jierúsalẹmu
watarụ eje iphe-ẹhuka ono;
mbụ g'ọ watarụ aghaphe
phuuri ono;
bẹ ọ nyatarụ ẹguru iphe,
o shi nweru teke k'ichee.
O be teke ndu nkiya
dabarụ l'ẹka ndu ọhogu;
ọphu ọ tọ dụedu onye
yeru iya ẹka.
Ndu ọhogu iya hụma iya;
bya ajaahaa ya ewenu;
kẹle ọ dakpọhuwaru.
Mkpụkpu Jierúsalẹmu
meakwaru iphe-ẹji,
parụ ẹka apaa;
shiwaa nno merwua
onwiya.
Iphe, bụ ndu shi akwabẹje
iya ùbvù nọdu akpọwa
iya ẹbo l'afụ;
noo kẹle ẹphe hụmawaru
iya l'ẹka ọ gba ọto.
Yẹbedua l'onwiya nọdu
atsụ ude;
bya eworu iphu ghachi
l'ụzo ibe iya ọzo.
Emerwụshi ono,
o merwushiru onwiya
ono bẹ rakụwaru l'iphe,
ọ nma l'upfu.
Ọ tọ rịduru ọriri rị-vu ẹgube
iphe,
a-dapfuta iya nụ
l'atatiphu.
Ọo ya bụ; ọ daa darwua alị
k'ọphu dụ biribiri;
Ọphu ọ tọ dụdu onye
dụa ya obu.
Gụbe Chipfu; hụmanu ẹgube
iphe-ẹhuka, mu eje;
Ọhogu mu ono bẹ
lwụ-kpewaru nụ!
10 Ọhogu ono bẹ chịtakotawaru
iphe, bụ ẹku,
o nweru enweru.
Ọ hụmaru ọha ono,
bụ ndu ta amadụ Chileke
g'ẹphe wụbaru l'ụlo,
dụ nsọ iya;
mbụ ndu ono,
gụbe Chileke dachiru
abata lẹ ndzukọ ndu
nkengu ono.
11 Ndu nkiya g'ẹphe ha l'atsụkota
pfụpfupfu l'ẹka ẹphe achọ
nri eriri.
Ẹphe egudeje ẹku phẹ
gbanweta nri;
g'eeshi g'ẹphe dzụkporu
nụ ndzụ.
“Gụbe Chipfu; lenaa ẹnya
nyata mu;
kẹle a ta gụbeeduru
mu iphe.”
12 ?Tọ dụdu iphe, ọ bụ l'ẹnya
unubẹ ndu aghata
aghata?
Unu chịkakpodapho ẹnya
achịka; maru
?o nweru iphe-ẹhuka,
dụjeru g'ọphu mu
eje-a?
Mbụ iphe-ẹhuka-a, e meru g'ọ
dapfuta mu-a.
Ọ bụru Chipfu bẹ meru
g'iphe-ẹhuka ọbu
dapfuta mu;
mbụ lẹ mbọku ono oke
ẹhu-eghu iya enwu
phuruphuru ono.
13 O shi l'ephekerephe tụfu ọku;
ọ bya atụko mu ọkpu
kepyashịaha.
O wotaru ụgbu geberu mu gẹ
mu ye ọkpa;
bya enwuphu mu azụ.
O mewaru gẹ mu bụru
onye nkịnyi;
Mbọku-mbọku bẹ mu anọduje
aavẹ avẹve.
14 Iphe-ẹji, mu meshiru bẹ
o mewaru ọ bụru
odogoro;
O gudewaa ẹka iya kekọo
ya ekekọ.
Ẹphe tụkowa kwọtobe
mu l'olu.
Nnajịuphu bẹ mewaru ike
bvụ mu;
bya eworu mu ye l'ẹka
ndu ka mu ọkpehu.
15 Nnajịuphu bẹ jịkawaru ndu
ike dụ l'ọgu, bụ ndu ono,
mu l'ẹphe shi nọdu ono.
Ọ chịkoberu ndu ojọgu g'ẹphe
bya etso mu ọgu;
mbụ g'ẹphe gwee
ụnwokorobya mu
arakabya.
Nnajịuphu bẹ zọwaru nwada,
yẹe nwoke akwajẹduru
ono bụ Jiuda tọlitoli;
g'onye azọshi mẹe
l'akpụru vayịnu.
16 Ọo iphe ono meru g'o gude
mu nọdu ara ẹkwa;
mbụ ẹnya-mini nọdu
alwa mu kẹ putuputu
l'ẹnya.
Ọphu ọ tọ dụdu onye nọ mu
ntse, l'a-dụ mu obu;
mbụ onye l'e-me
g'obu guzeta mu.
Ụnwegirima mu bụwaa
nkịnyi;
Noo kẹle ọhogu ono bẹ
lwụ-kpewaru nụ.
17 Mkpụkpu Zayọnu bẹ
chiliwaru ẹka g'a
gbaaru iya mkpu;
Ọle ọ tọ dụdu onye l'a-dụ
iya obu.
Chipfu tụ-buwaru opfu
ẹhu Jiékọpu g'ekemu;
mbụ gẹ ndu bupheru
iya mgburugburu
bụkotaru ọhogu iya.
Jierúsalẹmu bẹ bụakwaa
iphe,
aasọ nsọ l'echilabọ
phẹ.
18 Chipfu bẹ emekwa iphe,
pfụru ọto;
Noo kẹle ọo mbẹdua bẹ
kwefuru ike l'ekemu
iya.
Ụnwu-eliphe;
unu ngabẹkpodapho
nchị;
Unu lekpọdapho ẹgube
iphe ẹhuka, mu eje!
Ụnwada mu waa
ụnwokorobya mu
bẹ a kpụkotawaru
lẹ ndzụ.
19 Mu rakuru ndu mu
l'ẹphe dụ lẹ ree;
Ẹphe woru mu dephua.
Ndibe mu, bụ ndu-uke;
mẹ ndu bụ ọgerenya
bẹ bụkotawa
mkpurupyata l'ime
mkpụkpu ono;
l'ẹka ẹphe achọ nri,
ẹphe e-ri nọdu ndzụ.
20 Gụbe Chipfu; hụmanu aphụ,
byaru mu nụ.
Mu nọwaa l'oke iphe-ẹhuka.
Obu mu bẹ te ebvuẹduru
ebvuru; kẹle mu
kwefunụkawaru ike.
L'ime mkpụkpu bẹ e gude
ogu-echi egbushi
nemadzụ.
L'ụlo bẹ bụepho mgbu-ọnwu
bẹ nọ iya nụ.
21 Ndiphe bẹ nụmawaru ude,
mu atsụ.
Ọle ọ tọ dụdu onye l'a-dụ
mu obu.
Ndu ọhogu mu g'ẹphe ha
bẹ nụmawaru k'aphụ,
byaru mu nụ;
Ẹphe nọdu ete ẹswa l'ọo ngu
meru mu iya.
Menaa gẹ mbọku ono,
i pfuru opfu iya
ono rwua;
k'ọphu ẹphe a-dụ gẹ mu dụ-a.
22 G'ẹjo-ememe, ẹphe emegbabẹ
rwuna l'atatiphu ngu;
Menaa phẹ ẹgube,
i meru mu l'opfu lẹ mu
mesweru ono.
Ude, mu atsụ bẹ panụkawaru
ẹka;
meji nọdu atọfu
mu atọfu.