Ozi-ọma,
Maku
Deru
1
Ozi Jiọnu, onye emeje
baputizimu eezi l'echiẹgu
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jiọn 1:19-28)
Ọwa-a bụ ishi ozi-ọma Jizọsu, bụ Kéreshi; Nwa Chileke. Azáya onye mpfuchiru Chileke deru l'ẹkwo sụ:
“Nwa mu; mu e-zi onye-ozi mu
g'o vuru ngu ụzo je abọoru ngu ụzo.* 1:2 Gụnaa Mal 3:1.
Ọ dụru onye ara iya arara l'echiẹgu sụ:
Unu meziaru Nnajịuphu ụzo.
Unu mee gbororo iya g'ọ dụgbaa nhamụnha. 1:3 Gụnaa Azá 40:3.
Noo ya Jiọnu onye emeje baputizimu bya anọdu l'echiẹgu ara iya arara asụje: “Izimanụ iphe-ẹji unu lwa unu azụ; g'e mee unu baputizimu. Ọo ya bụ Chileke agụaru unu nvụ l'iphe-ẹji, unu meshiru.” Ndu alị Jiudiya mẹ ndu Jierúsalẹmu mgburugburu nọdu awupfutaje iya g'ẹphe nụma iphe, oopfu. Ẹphe nọdu akọshi iphe-ẹji, ẹphe meshiru; ọ nọdu emejegbaa phẹ baputizimu l'ẹnyimu Jiọ́danu.
Noo ya; uwe, Jiọnu eyeje l'ẹhu bụ uwe, e meru l'ẹ́jí ịnya-kamẹlu; ọ nọdu egudeje akpọ-anụ tubuta iya l'upfu. Nri, oorije bụ igube yẹle manụ-ẹnwu. G'ọora ọ́rà ono bẹ ọosuje: “Ọ dụru onye ọzo, ka mu l'ishi; ka mu l'ọkpa, l'e-mechaa bya; onye mu ta asụkpodanu gẹ mu e-tupfuru etupfuru; tọfu eri akpọkpa, o yeru l'ọkpa. Mbẹdua meru unu baputizimu lẹ mini; ọle onye k'ono l'e-me iya unu lẹ Unme-dụ-Nsọ.”
Eme baputizimu mẹ ọhutama Jizọsu
(Mat 3:13—4:11; Luk 3:21-22; 4:1-13)
O rwua ujiku lanụ; Jizọsu shi lẹ Nazaretu, nọ l'alị Gálili bya; Jiọnu mee ya baputizimu l'ẹnyimu Jiọ́danu. 10 Jizọsu rwufutashiẹpho lẹ mini ono; ọ hụma g'igwe bukahụerupho ẹbo gheru ọnu; Unme Chileke dụepho gẹ ndo pheẹpho phaa phezeta bya anọdu iya l'ẹhu. 11 A nụma olu-opfu, shi l'imigwe ono sụ: “Ị bụ Nwa mu nwoke, mu yeru obu. I jiru mu ẹpho.”
12 G'e jia epfua; Unme Chileke ono mee Jizọsu; o je anọdu l'echiẹgu. 13 Ọ nọo l'ime echiẹgu ono ụkporo abalị labọ; Nsetanu nọdu ahụ iya ama. Ẹka ono, Jizọsu nọ ono bụerupho ụnwu anụ-ẹgbudu nọ iya. Jizọsu nọdu l'ẹka ono; ụnwu-ojozi-imigwe nọdu ejegbaaru iya ozi.
Opfu Chileke, Jizọsu ziru lẹ Gálili
(Mat 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)
14 A tụepho Jiọnu mkpọro; Jizọsu bahụ l'alị Gálili; je ezikashiahaa ozi-ọma, k'ẹka Chileke bụ eze 15 sụ: “Teke ono, Chileke kweru ukwe iya ono rwuakwaru. Chileke abyaakwaa egoshi lẹ ya bụ eze; g'izimanụ iphe-ẹji unu lwakwa unu azụ; unu bya ekweta ozi-ọma Chileke.”
16 O be g'o tsoru agụga eze-ẹnyimu, nọ lẹ Gálili; ọ hụma Sayịmonu yẹle Anduru, nwune iya ẹka ẹphe agha ụgbu-ịkokoro l'eze-ẹnyimu; kẹle ẹphe bụ ndu ese ịkokoro. 17 Jizọsu bya asụ phẹ: “Unu bya etsoru mu gẹ mu emee unu g'unu bụru ndu a-nọdu esekutajẹ nemadzụ g'eesetajẹ ẹma-a.” 18 Epfupfu, oopfu iya; ẹphe gwọbe ụgbu phẹ; tsoahaa ya.
19 Ọ byakwa ejeribẹru nwanshịi; ọ hụma Jiemusu nwa Zebedi yẹle Jiọnu nwune iya. Ẹphebedua nọ l'ụgbo phẹ emezi ụgbu phẹ emezi. 20 Ahụma, Jizọsu ahụma phẹ; o kua phẹ. Ẹphe haa nna phẹ Zebedi l'ụgbo ono; haa ndu ọphu e butaru ebuta; je etsoru Jizọsu.
Nwoke, ọbvu eme
(Luk 4:31-37)
21 Ẹphe bya abahụ mkpụkpu Kapaniyọmu. O -rwuẹpho eswe-atụta-unme ndu Jiu; Jizọsu bahụ l'ụlo-ndzukọ ndu Jiu je awata ezi iphe. 22 Ẹphe sachaa ọnu saa nchị l'iphe, oozi phẹ; kẹle oozi iphe g'onye ike dụ l'ẹka. O to zidu gẹ ndu ezije ekemu.
23 Ọ dụru nwoke, ọbvu eme, nọ l'ime ụlo-ndzukọ ono. 24 O chiahaa mkpu sụ: “Jizọsu onye Nazaretu; parụ anyi haa! ?Bụ gụnu bẹ anyi lẹ ngu jigba? ?Ị bya anyi emebyishi? Mu maru onye ị bụ. Ị bụ onye dụ nsọ, shi l'ẹka Chileke!”
25 Jizọsu baarụ iya mba sụ: “Dobe ọnu doo; fụta nwoke ono l'ẹhu.”
26 Ọbvu ono bya atụa nwoke ono ndapfụ woru iya gbachia; rarụ iji-ẹnya iji-ẹnya lụfuta. 27 Ọnu kụgbabechaa ndu nọ l'ẹka ono akụgbabe. Ẹphe wata ajị nwibe phẹ sụ: “?Iphe ọwa-a bụ gụnu? Iphe, oozi-a gbẹkwanu bụru anyi nchị ọ̀phúú. Onye ọphu egudeje nkamẹnya abarụ ọbvu mba; ẹphe eme iphe, o pfuru.”
28 G'e jia epfua; ẹpha Jizọsu ngakọtawaa alị Gálili mgburugburu.
Jizọsu emeta igwerigwe
ndu iphe eme
(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Afụta, Jizọsu phẹ afụta l'ụlo-ndzukọ ono yẹle Jiemusu; waa Jiọnu swịru tụgbua. Ẹphe bahụ ibe Sayịmonu phẹ, bụkwapho ibe Anduru phẹ. 30 Ododẹnya nọdu eme ne nyee Sayịmonu; ọ zẹe l'ime ụlo. Ọo ya bụ; a bya epfuaru iya Jizọsu. 31 Ọ bya ejepfu iya bya egude iya ẹka l'ẹka selia; ododẹnya ono mebuhu iya; nwanyị ono wata phẹ akwaru ẹbyaa.
32 O be l'ụzenyashi; g'ẹnyanwu nyịhuchaaru; a chịtaru iya ndu iphe eme mẹ ndu ọbvu emegbaa. 33 Ndu ẹka ono l'ophu gbaẹpho mkpu bya eji ọnu-abata. 34 O mee igwerigwe ndu iphe eme; ẹphe wekọrohu. Ọ chịshikwapho ọbvu l'ẹhu ndu ọbvu emegbaa. Ọphu o kwejedu g'ọbvu ono pfua opfu g'ẹphe mahawarụ iya-a.
Jizọsu epfu opfu Chileke
lẹ Gálili
(Luk 4:42-44)
35 Swịchechero; ọ gbẹshi jeshia l'ẹka ọo-nọdu nwẹkinyi iya; epfu anụ Chileke. 36 Sayịmonu mẹ ndu ẹphe l'iya swị tụko achọkashi iya. 37 Ẹphe hụmae ya phọ; ẹphe sụ iya l'onyemonye tụkokwaru achọ iya.
38 Ọ sụ phẹ: “Unu g'anyi je lẹ mkpụkpu ọzo, harụ dụgbaa anyi ntse gẹ mu je epfufuaru phẹ opfu Chileke; kẹle ọo iphe ono bẹ mu byaru.”
39 O jedzuru ẹkameka lẹ Gálili epfu opfu Chileke l'iphe, bụkpoo ụlo-ndzukọ. Ọ nọdu achịshi ọbvu, bugbaa nemadzụ l'ime ẹhu.
Onye ekpenta, Jizọsu meru
o wekọrohu
(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Onye ekpenta bya abyapfuta Jizọsu bya egbushi ikpere; rwọo ya sụ: “Ọ -bụru uche ngu bẹ ii-menaa gẹ mu wekọrohu.”
41 Imemini iya dụ Jizọsu; ọ bya amachịa ẹka denyi nwoke ono; sụ iya: “Ọ bụ uche mu. Ngwa; wekọrohuwaro!” 42 Teke ono kwaphọ; ekpenta ono mishihu iya l'ẹhu; o wekọrohu. 43 Jizọsu nmashịaru iya ọkwa ike sụ iya g'ọ tụgbuekwapho lashịa; 44 bya asụ iya: “Ba adụkwa onye ii-pfuru iya; jechikwaa g'onye uke Chileke lerwee ngu ẹnya. L'i gwerụ ngwẹja, onye e metaru l'iphe, eme iya nụ anụje nụ g'e gweeru ngu gẹ Mósisu tụru ekemu sụ g'e gweje iya. Ọo ya bụ gẹ ndiphe e-gude nno maru lẹ Chileke mewaru ngu; i wekọrohu.”
45 Nwoke ono jeẹlaa je epfukashiaharu onyemonye iphe ono; tụko akọkashi akọ iphe ono; ọphu Jizọsu afụtajeedu l'ebederebadara lẹ mkpụkpu. Ọ nọdu anọduje l'ẹka nemadzụ te ebudu ebubu. A nọdu eshijeẹlaa ẹkameka awụ-pfuta iya.

*1:2 1:2 Gụnaa Mal 3:1.

1:3 1:3 Gụnaa Azá 40:3.