13
Anwụ ngge l'alị Kénanu
(Dit 1:19-33)
Chipfu sụ Mósisu: “Yefụ ndu e-je alị Kénanu je anwụa ya ngge; mbụ alị ono, mu eme gẹ mu nụ ndu Ízurẹlu ono. Shi l'ipfu l'ipfu, bụ ipfu ndiche phẹ họtachaa onye lanụ, e-je nụ. Ndu ịi-hota bẹ bụ unwoke, bụgbaa ishi l'ipfu, nọnu.” Mósisu bya ahọo phẹ ẹgube ono, Chipfu pfuru ono; bya ezia phẹ sụ g'ẹphe shi l'echiẹgu Paranu tụgbua jeshia. Ndu ono, o ziru ozi ono bụkotaerupho ndu-ishi ndu Ízurẹlu.
Ọwaa bẹ bụ ẹpha phẹ:
Onye shi l'ipfu Rúbẹnu bụ Shamuwa nwa Zaku;
onye shi l'ipfu Simiyọnu bụru Shafatu nwa Họru;
onye shi l'ipfu Jiuda bụru Kalẹbu nwa Jiefune;
onye shi l'ipfu Isaka bụru Igalu nwa Jiósẹfu;
onye shi l'ipfu Ifuremu bụru Hosiya nwa Nunu;
onye shi l'ipfu Benjiaminu bụru Paliti nwa Rafu;
10 onye shi l'ipfu Zebulọnu bụru Gadiyẹlu nwa Sodi;
11 onye shi l'ipfu Manásẹ, bụ iya bụ ipfu Jiósẹfu bẹ bụ Gadi nwa Susi;
12 onye shi l'ipfu Danu bụru Amiyẹlu nwa Gemali;
13 onye shi l'ipfu Asha bụru Seturu nwa Mayịkelu;
14 onye shi l'ipfu Nafụtali bụru Nahubi nwa Vofusi;
15 onye shi l'ipfu Gadu bụru Geyuwẹlu nwa Maki.
16 Noo ẹpha unwoke ono, Mósisu yeru g'ẹphe je anwụa ngge l'alị Kénanu bụ ono. Mósisu woru Hosiya nwa Nunu gụbe Jioshuwa.
17 Mósisu bya ezia phẹ g'ẹphe jeshia ngge l'alị Kénanu sụ phẹ: “Unu tsoru echiẹgu ndọhali bahụ l'alị úbvú úbvú ẹka ono. 18 Unu je ahụma g'alị ono gbaru; mẹ gẹ ndu bu iya nụ dụ. Unu maru ?ọkpehu dụ phẹ; tọo ?ẹphe rwụhuru arwụhu? ?Ẹphe ha l'ọtu; tọo ?ẹphe habe ahabe? 19 Unu maru ?bụ alị, dụ ree; tọo alị, dụ ẹji? Unu maru mkpụkpu, ẹphe bugbaa: ?bụ mkpụkpu, a ta kpụ-pheduru igbulọ mgburugburu; tọo mkpụkpu, a kpụshiru ike? 20 Unu amaru g'alị phẹ dụ. Unu maru ?bụ alị emehuje iphe, e meberu iya; tọo ẹjo alị? Unu amaru ?oshi dụ iya; tọo ?oshi ta adụdu iya? G'obu shihukwa unu ike. Unu egude akpụru oshi, shi l'alị ono lwa.” Teke ono bẹ bụ teke akpụru vayịnu mbụ anọduje achashịgbaa.
21 Noo ya; ẹphe tụgbua jeshia je anwụkota alị ono ngge; shita l'echiẹgu Zinu je akpaa lẹ Rehobu; mẹ a -nọdu eje Hamatu. 22 Ẹphe tsoru echiẹgu ndọhali ono jeye ẹphe rwua mkpụkpu Hẹburonu, bụ ẹka Ahimanu; mẹ Sheshayi; mẹ Talụmayi, bụ ndu shi l'eri Anaku bu ebubu. (A kpụru mkpụkpu Hẹburonu; ọ nọo apha ẹsaa; tẹmanu a kpụa mkpụkpu Zowanu ọphu dụ l'alị Ijiputu.) 23 Ẹphe jerwuẹpho lẹ nsụda Ẹshukolu; ẹphe gbukwota ẹkali vayịnu lanụ, akpụru wọpfuru awọpfuru. Ụmadzu labọ l'ime phẹ pyokafu iya l'oshi, dụ ogologo parụ; onye lanụ parụ iya l'ishi lanụ; onye ọphuu parụ iya l'ishi lanụ. Ẹphe wọkokwaapho akpụru itorokuma; mẹ akpụru oshi figu wolata. 24 A gụbe ẹka ono nsụda Ẹshukolu, bụ iya bụ “wọpfulaa”; kẹle ọo l'ẹka ono bẹ ndu Ízurẹlu gbukwotaru ẹkali vayịnu, akpụru wọpfuru awọpfuru vulata.
25 Ẹphe nọru ụkporo abalị ugbo labọ g'ẹphe jeru anwụ ngge l'alị ono; tẹmanu ẹphe lwa. 26 Ẹphe bya alwapfuta Mósisu mẹ Erọnu; waa ndu Ízurẹlu l'ophu l'echiẹgu Paranu, dụ lẹ mkpụkpu Kadẹshi. Ẹphe bya edooru Mósisu; mẹ Erọnu; waa ndu Ízurẹlu l'ophu g'ẹphe jeru; bya egoshi phẹ akpụru oshi, shi l'alị ono. 27 Waa iphe, ẹphe pfuru Mósisu baa: “Anyi jewaru je ahụma alị ono, ị sụru g'anyi je ahụma. Alị ono bụ alị, mini ẹra-eswi yẹe manụ-ẹnwu asọ gborogboro. Waa akpụru oshi, shi l'alị ono baa. 28 Ọle ndu bu l'alị ono bẹ ọkpehu dụ; mkpụkpu, dụ iya nụ hagbaa shii; bya abụru mkpụkpu, e gude igbulọ kpụ-phee mgburugburu. Anyi hụmacharuro ndu shi l'eri Anaku l'ẹka ono. 29 Ndu Amalẹku bẹ bu l'echiẹgu ndọhali. Ndu Hetu; mẹ ndu Jiebusu; mẹ ndu Amọru buru l'alị úbvú úbvú ẹka ono; ndu kẹ Kénanu bua kụbe ẹhu l'eze-ẹnyimu; bukwarupho l'agụga ẹnyimu Jiọ́danu.”
30 Tọbudu iya bụ; Kalẹbu bya emee ndu Ízurẹlu daa jii l'iphu Mósisu; bya asụ phẹ: “Unu g'anyi je alwụta alị ono g'ọ bụru nkanyi; noo kẹle anyi a-dụ ike lwụta iya.”
31 Obenu lẹ ndu ono, ẹphe lẹ Kalẹbu swị je ije ono bẹ sụru: “Anyi ta adụkwa ike eje adatso ndu ono ọgu; noo kẹle ẹphe kakwa anyịbedua ọkpehu.” 32 Ọ bụru ẹjo nzì bẹ ẹphe byaru ezia ndu Ízurẹlu lẹ k'alị ono, ẹphe jeru anwụa ngge ono sụ: “Alị ono, anyi jeru anwụa ngge ono bẹ egbukwa ndu bu iya nụ mgbu-ọnwu. Tẹme ndu anyi hụmakotaru l'ẹka ono bụkotaru ndu hagbaa kẹ phengara phengara. 33 Anyi hụmaru ndu gbaru oke mkparawa l'ẹka ono. (Oshilọkpa Anaku ono bụ l'ẹhu ndu ono, gbaru oke mkparawa ono bẹ ẹphe shi fụta.) Anyi dehucharu onwanyi edehu l'ẹnya dụgbaa g'ụnwu ogu; ọ bụru g'anyi dụ ẹphebedua bụ ono.”