14
Jioshuwa yẹle Kalẹbu bẹ epfu l'alị Kénanu dụ ree
Tọbudu iya bụ; ndu Ízurẹlu l'ophu rakọta ẹkwa l'ẹnyashi ono rashịa ya ike. Ẹphe tụko g'ẹphe ha gụru aphụ kpua Mósisu yẹle Erọnu. Ẹphe nọdu epfugbaa sụ: “O gege akakwaru anyi ree l'anyi nwụshihuru l'alị Ijiputu; ọzoo l'echiẹgu-a! ?Bụ gụnu meru g'o gude Chipfu nọdu eme g'o duru anyi je edobe l'alị ono g'ẹphe gbushia anyi? Unyomu anyi phẹ; mẹ ụnwegirima anyi phẹ bẹ a-bya abụru ndu a kpụtacharu lẹ ndzụ. ?To gege akadụru anyi ree g'anyi laphu azụ l'alị Ijiputu?” Ẹphe pfuaharu nwibe phẹ asụje: “G'anyi họta onye lanụ; mee ya ishi g'o duru anyi laphu azụ l'alị Ijiputu.”
Mósisu yẹle Erọnu daa kpurumu l'atatiphu igwe-ọha ndu Ízurẹlu ono l'ophu. Jioshuwa nwa Nunu; yẹe Kalẹbu nwa Jiefune, bụ ndu yị lẹ ndu jeru ngge l'alị Kénanu ono gude ẹhu-eghu lajashịa uwe, ẹphe yeru l'ẹhu; akụ opfu ekpu edzudzu-ọha Ízurẹlu ono sụ phẹ: “Alị ono, anyi jeru aghaphee bya anwụa ya ngge ono bẹ bụkwa alị, dụshikpoo ree ike. Ọ -bụru l'anyi dụ Chipfu ree bẹ oo-duru anyi bahụ l'alị ono; nụ iya anyi; kẹle alị ono bụ alị, mini ẹra-eswi waa manụ-ẹnwu asọ gborogboro. Iphe, dụ iya nụ kpoloko bụepho g'unu te kwefuru Chipfu ike. Iphe ọzo bụru g'unu ba tsụshi ndu alị ono ebvu. Noo kẹle anyi e-ri phẹ gẹ nri. Ẹphe te nwedu onye egbobuta phẹ nụ; obenu l'anyịbedua bẹ Chipfu swiru eswiru. G'anyi ba tsụshinu phẹ ebvu.” 10 Obenu l'iphe, bụ ndu Ízurẹlu ono g'ẹphe ha bẹ sụru g'a tụ-gbushia phẹ lẹ mkpuma. Tọbudu iya bụ; ọdu-biribiri kẹ Chipfu bya enwuaru ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha kẹ phoo l'ụlo-ẹkwa-ndzukọ ono.
Mósisu arwọ Chipfu l'iswi ẹhu ndu Ízurẹlu
11 Chipfu bya asụ Mósisu: “?Bụ teke ole bẹ ndu-a a-kpọ-beru mu ẹbo l'afụ-a? ?Bụkpoo teke ole bẹ ẹphe a-jịka-beru ekweta nkemu; yekwarụ iphe-ọhumalenya ono, mu meshigbabẹru l'ẹka ẹphe nọ ono? 12 Mu e-gude ẹjo iphe-ememe gbushia phẹ; mee phẹ; ẹphe abụru mkpurupyata. Mu eworu gụbedua mee l'ị bụru ọha l'ophu; ọha, parụ ẹka apaa; bya aka ọkpehu eme l'ẹphebedua.”
13 Mósisu sụ Chipfu: “Oowaa! Ndu Ijiputu bẹ a-nụmakwa iya mẹ i -mee ya nno. Nyatakwa l'i gude ọkpehu ngu dufuta ndu-a l'ẹka ndu Ijiputu ono. 14 Ẹphe e-pfukwaru iya ndu bu l'alị-a; kẹle ẹphe nụmakotawaru lẹ gụbe Chipfu swiru phẹ eswiru; nụmawa l'ẹphe egudeje ẹnya phẹ hụma gụbe Chipfu; tẹme l'urwukpu nkengu bẹ anọduje phẹ l'eli; tẹme l'ọobujeru; o -rwua l'eswe; l'i gude urwukpu, kpụru oronmono edu phẹ; o -rwua l'ẹnyashi l'i gude ọku, kpụru oronmono edukwa phẹ phọ. 15 Ọ -bụru l'i gbushiru ndu-a l'ugbo lanụ nta-a bẹ ọha ono, nụmajewaru ụ́dù ngu ono bẹ a-sụkwa: 16 ‘Lẹ gụbe Chipfu ta adụedu ike durwua phẹ l'alị ono, i kweru phẹ ukwe iya; ribua lẹ nte l'ịi-nụ phẹ ono; i woru phẹ gbushia l'echiẹgu.’ 17 Ọo ya bụ; gụbe Nnajịuphu; mu arwọ ngu g'i goshinu l'ị bụ onye ike parụ ẹka apaa; mbụ ẹgube ono, i pfujehawaru sụ: 18 ‘Chipfu bụ onye ẹhu te eghujedu eghu ẹgwegwa; bya abụru onye n-yemobu iya nyịberu anyịbe; bya abụru onye agụje nvụ l'iphe-ẹji; mẹ l'emeswe, e mesweru iya. Obenu l'ọ bụkwapho onye ta ahajẹdu onye-ikpe nmarụ kẹ mmanụ. Ọogwaje ụnwegirima ọchi iphe-ẹji, ndu nwụru phẹ nụ meru jasụ l'ọgbo k'ẹto rwua lẹ k'ẹno.’ 19 Iphe, mu arwọ ngu bụ g'i gudenụ obu-imemini ngu ono, nyịberu anyịbe ono gụaru ndu-a nvụ l'ẹjo-iphe, ẹphe meru ngu; mbụ ẹgube ono, i shirọ l'alị Ijiputu gụtaru phẹ nvụ byasụ nta-a ono.”
20 Chipfu bya asụ Mósisu: “Mu gụwaru phẹ nvụ ẹgube ono, ị rwọru. 21 Ọle; eshinu mu nọ ndzụ gẹ mu nọ iya-a; ọdu-biribiri nkemu sweta mgboko g'o swetaru iya-a; 22 bẹ ndu-a, gudewaa ẹnya phẹ hụma ọdu-biribiri mu-a; mẹ iphe-ọhumalenya ono, mu meshiru l'alị Ijiputu ono; mẹ ọphu mu meshiru l'echiẹgu; mbụ ndu ono, mecharu dale mu adale mgbo iri ono; ọphu ẹphe angaduru mu nchị ono; 23 bẹ ọ tọ dụdu onye ọphu byaru egude ẹnya hụma alị ono, mu riburu lẹ nte kwe nna phẹ ukwe iya ono. Ọphu ọ tọ dụdu iphe, bụ ndu ono, kpọru mu ẹbo ẹbo l'afụ ono, byaru ahụma iya nụ. 24 Ọle a -bya l'ẹhu k'onye-ozi mu ono, bụ Kalẹbu; eshi ọphu ọ bụ onye obu iya gbaru iche; tẹme ọ bụru onye gude obu iya g'ọ ha etso ụzo nkemu bẹ mu e-duru iya bahụ l'alị ono, ọ bahụru je anwụa ngge ono; ọ bụru oshilọkpa iya bẹ e-nweru alị ono. 25 Ọo ya bụ; eshinu ndu Amalẹku; mẹ ndu Kénanu bu lẹ nsụda nsụda; o -rwuẹpho echele; unu dakọbe shia ụzo echiẹgu ono, dụ l'ụzo, e shi eje Eze-ẹnyimu Uswe-uswe.”
Chipfu anụ ndu Ízurẹlu aphụ
(Dit 1:34-40)
26 Chipfu bya asụ Mósisu yẹle Erọnu: 27 “?Bụ teke ole bẹ ndu ẹjo-ememe-a a-gụnyaaru mu aphụ gụ-buhu? Mu nụmakotawaru aphụ, ndu Ízurẹlu nọ gụshia kpua mu. 28 Unu karụ phẹ lẹ mụbe Chipfu sụru-a: ‘Eshinu mu nọ-a ndzụ gẹ mu nọ iya-a; bẹ mu a-tụkokpoo iphemiphe ono, mu nụmaru, unu pfushiru ono; mee unu. 29 Ọo l'echiẹgu-a bẹ odzu unu a-wụshiru; mbụ iphe, bụ ndu ono, nọwaru a -gbẹ l'ụkporo apha kwasẹru ono; mbụ ndu a gụru ọgu teke aagụ ọgu, bụ ndu ono, yị lẹ ndu ono, gụru ẹjo aphụ kpua mu ono. 30 Ọ tọ dụdu m'onye lanụ l'ime unu bya a-bahụ l'alị ono, mu woliru ẹka mu imeli kweta lẹ mu a-nụ unu g'unu buru ono; gbahaẹpho Kalẹbu nwa Jiefune; waa Jioshuwa nwa Nunu. 31 Ọ bụru ụnwegirima unu ono, unu sụru l'aa-kpụ lẹ ndzụ ono bẹ mu e-duru bahụ l'alị ono; g'ẹphe je amaru alị ono, unu jịkaru ono. 32 A -bya l'unubẹdua; ọo l'ọma echiẹgu-a bẹ odzu unu a-wụshiru. 33 Ụnwegirima unu bẹ a-nọdu awụ-phe l'ọma echiẹgu-a gẹ ndu eche atụru; ghaphee nno nọo ụkporo apha labọ sụgba ishi; jee iphe-ẹhuka k'ekwegekwe unu ono; gbiriri jasụ odzu unu akwashịa l'ọma echiẹgu ono. 34 Iphe, unu nọru teke unu jeru anwụ ngge l'alị ono bụ ụkporo abalị labọ. Ọ bụru ụkporo apha labọ bẹ unu e-je iphe-ẹhuka ẹjo-ememe, unu meru ye iya. Ujiku lanụ anwụtaru unu apha ophu. Ọo ya bụ g'unu a-makwanụru iphe, bụ lẹ mu bụ onye opfu unu. 35 Mụbe Chipfu bẹ pfuakwaru nkemu; mu mefụtajekwa iphemiphe ono l'ẹhu ndu ẹjo-ememe ono; mbụ ndu ono, dọkoberu etso mu opfu ono. Ẹphe a-tụko bụru mkpurupyata l'echiẹgu-a; mbụ l'ọo l'ẹka-a bẹ ẹphe a-tụko nwụshihukota.’ ”
36 Noo ya; iphe, bụ ndu ono, Mósisu yeru; ẹphe je anwụa ngge l'alị ono, lwarụ nụ bya atụa ọnu alị ono lẹ njọ ono; mbụ shi nno mee ndu Ízurẹlu gụru aphụ kpua Mósisu ono; 37 ndu ono, bụ phẹ tụru ọnu alị ẹji ẹji ono bẹ ẹjo iphe-ememe gbushikọtaru l'iphu Chipfu. 38 Ọ bụru Jioshuwa nwa Nunu yẹle Kalẹbu nwa Jiefune bẹ bụ ndu phọduru nụ l'iphe, bụ ndu ono, jeru anwụa ngge l'alị ono.
Aalwụ-gbu ndu Ízurẹlu lẹ Họma
(Dit 1:41-46)
39 Mósisu bya eworu iphe ono pfuaru ndu Ízurẹlu l'ophu; o rwua phẹ l'ẹhu; ẹphe kwatakpọo raa ẹkwa onwophẹ. 40 O -rwua l'ọnmewa ụtsu ọphu etsota mbọku ono; ẹphe tụgbua jeshia l'alị úbvú úbvú Kénanu je anọdu asụje: “Anyi mewaru iphe-ẹji. Unu g'anyi wụfukwa jeshia ẹka ono, Chipfu kweru anyi ukwe iya ono.”
41 Mósisu sụ: “?Bụ gụnu meru iphe unu e-me g'unu mebyia iphe, ekemu Chipfu pfuru? Ọ tọo dụkwaru unu lẹ ree! 42 Unu te ejekwa; kẹle Chipfu ta nọkwa swiru unu. Unu -jee bẹ ndu ọhogu unu e-chigbushikwa unu; 43 noo kẹle ndu Amalẹku mẹ ndu Kénanu bẹ nọ unu l'ụzo atatiphu l'ẹka ono. Ẹphe e-gudekwa ogu-echi gbushikọta unu. Chipfu te eswikwaru unu; kẹle unu gbakụtawaru iya azụ.”
44 Obenu l'ẹphe ta akpadụruro ishi; ẹphe tụgbua jeshia l'alị úbvú úbvú ono; ọle Mósisu waa okpoko ọgbandzu Chipfu te tsodu phẹ lụfu l'ẹka ono, ẹphe kpọberu ụlo-ẹkwa phẹ. 45 Tọbudu iya bụ; ndu Amalẹku mẹ ndu Kénanu, bu l'alị úbvú úbvú ono datso phẹ ọgu; lwụ-kpee; chịa phẹ jeye lẹ mkpụkpu Họma.