97
Chipfu bụakwaa eze; g'ẹhu
tsọo ndiphe l'ophu ụtso!
G'iphe, bụkpoo ọhamoha,
bukube eze-ẹnyimu
tekwa ẹswa!
Urwukpu mẹ ọchii nọ-pheru
iya mgburugburu.
Ọ bụru apfụbekoto yẹe
ikpe, pfụru ọto bẹ e gude
tụa ọkpa aba-eze iya.
Ọku evujeru ụzo je atụko
ndu ọhogu iya,
nọ-pheru iya mgburugburu
kepyashịa.
Ebemu, ọolo phaaphaa bụru
ìphóró, e gude ahụma
ụzo l'eliphe.
Ndiphe l'ophu -hụma iya;
ẹphe anmahụ jiijiijii.
Úbvú l'ophu azashịhuje
g'ụ̀nwù m'ẹphe nọdu
l'iphu Chipfu;
mbụ m'ẹphe nọdu
l'iphu Nnajịuphu ọphu
nwe mgboko l'ophu.
Akpaminigwe l'ophu atụ
ọnu l'ọ bụ onye
pfụberu-ẹka-ọto;
tẹme ndiphe l'ophu nọdu
ahụmaje g'ọ dụ-be
biribiri.
Iphe, bụkota ndu abarụ iphe,
a pyịru apyịpyi ẹja;
mbụ ndu gude nshi
eku onwophẹ bẹ e
mekọtaru iphe-iphere.
Unubẹ nshi l'ophu;
unu bya abaarụ
Chileke ẹja!
Ndu bu lẹ Zayọnu nụmaru
iya; ẹphe teahaa ẹswa.
Ndu Jiuda bẹ ẹhu atsọ ụtso
lẹ gẹ gụbe Chipfu egudeje
ekpe ikpe.
Kẹle gụbe Chipfu bụ
Ọkalibe-kakọta-shii
lẹ mgboko mgburugburu.
Ị kangokọtaru agwa,
nọ lẹ mgboko-a l'ophu.
10 Gẹ ndu yeru Chipfu obu
kpọkwa ẹjo iphe-ashị;
kẹle ọ kwa ndu dụru iya
nsọ bẹ ooletajẹ ẹnya.
Ọ bụru phẹ bẹ ọonafutaje
l'ẹka ndu ẹjo-iphe.
11 Ìphóró bẹ e meru g'ọ dụru
ndu pfụberekoto.
Ndu obu gụru ìphóró bẹ e
meru g'ẹhu-ụtso ji ẹhu.
12 Unu nọdu l'ẹka Chipfu
tee ẹswa; unubẹ ndu
pfụberekoto!
Unu tua ya ẹpha;
l'ẹpha iya dụ nsọ.