98
Ebvu-ọma
Unu gụa ebvu ọ̀phúú nụ
Chipfu;
kẹle o meru iphe, dụ biribiri.
Ọo ẹkutara iya;
waa oshi-ẹka iya ono,
dụ nsọ ono bẹ o gude
lwụ-kpee ọkpobe
alwụ-kpe.
Chipfu mewaru g'a maru
l'ọodzofutaje;
bya emewaa g'ọhamoha
maru l'ọ bụ onye
pfụberekoto.
Ọ nyatawaru n-yemobu,
o yeru ọnu-ụlo Ízurẹlu;
yẹe ire-lanụ,
oomeru phẹ.
Je akpaa l'ẹka igwe beru
alị beru bẹ a
hụma-dzuwaru gẹ
Chileke anyi egudeje
adzọ nemadzụ.
Unu tụa ụzu ẹhu-ụtso gude
kwabẹ Chipfu ùbvù;
unubẹ ụnwu-eliphe
l'ophu!
Unu gụa ebvu-ọma gụshia
ya ike gude jaa Chipfu!
Unu gude une gụa
ebvu-ọma gude tua
Chipfu ẹpha.
Unu egudekwaphọ une;
yẹe ebvu-ekwekwe
jaa ya ajaja.
Unu gburu opu ye iya;
phụa ụpyi ye iya.
Unu tụa ụzu ẹhu-ụtso gude
kwabẹ Chipfu, bụ
eze ùbvù.
G'oke ẹnyimu yẹe iphemiphe,
nọ iya l'ime tụkokwa tụa
oke akparamini.
Mgboko l'ophu atụa ụzu;
yẹe iphemiphe,
bu l'ime iya.
G'ẹnyimu ẹnyimu,
nọgbaa nụ tụko
kụa ẹka.
Úbvú úbvú anọkobe
gụa ebvu l'ẹhu atsọ
phẹ ụtso.
G'ẹphe tụko nọdu l'iphu
Chipfu gụa ebvu;
kẹle ọobyawaa ekpe
ụnwu-eliphe ikpe.
Ndu mgboko l'ophu bẹ
oo-kpe ikpe,
pfụru ọto;
tẹme l'ọ hakwarụpho
ndiphe l'ophu enge,
pfụru nhamụnha.