99
Chipfu bụakwaa Eze.
Gẹ ndiphe nmahụkwa
pyaapyaapyaa.
Aba-eze iya nọ l'echilabọ
chierobu.
Gẹ mgboko l'ophu nmaa
yigayiga.
Chipfu pakwarụ ẹka;
mbụ onye ono,
bu lẹ Zayọnu.
E woliru iya eli;
ọ kakọta ọhamoha shii.
G'ẹphe jaa ẹpha ngu,
bụ Ọkalibe ajaja;
mbụ ẹpha ngu ono dụ nsọ;
ndiphe nọdu atsụ iya ebvu.
Eze ọbu parụ ẹka.
Iphe, adụje iya ree bụ ikpe,
pfụru ọto.
Eme iphe ẹnya-nhamụnha
bẹ i meru dobe;
ọ ngụru angụru.
L'ẹhu ụnwu Jiékọpu bẹ
i meru iphe, pfụru ọto;
waa umere,
pfụru nhamụnha.
Unu kutsee Chipfu,
bụ Chileke anyi.
Unu bya ephozeta lẹ mgboru
ọkpa iya baarụ iya ẹja.
Ọ dụ nsọ.
Mósisu yẹe Erọnu shi yịru
lẹ ndu bụ uke kẹ Chileke.
Sámẹlu shi yịru lẹ ndu
shi akpọ-kuje ẹpha iya.
Ndu ono shi ekuje ẹpha
Chipfu; l'ọ za phẹ ẹnu.
O shi anọduje l'urwukpu,
kpụru oronmono
pfuru opfu nụ phẹ.
Ẹphe shi edobeje ekemu iya
bya eme omelalị,
ọ tọru phẹ ọkpa iya.
Gụbe Chipfu, bụ Chileke
anyi;
i shi azajẹ phẹ ẹnu.
A makwarụ-a l'i shi ahụ̀je
ndu Ízurẹlu ahụ̀hù
m'ẹphe shiswee ụzo ngu;
obenu l'i shi bụru phẹ
Chileke,
agụjeru onye meru
iphe-ẹji nvụ.
Unu kutsee Chipfu,
bụ Chileke anyi.
Unu baarụ iya ẹja l'úbvú iya,
dụ nsọ; kẹle Chipfu,
bụ Chileke anyi
dụkwa nsọ.