100
Ebvu-ọma, e gude
ekele Chipfu ekele
Unu tụa ụzu ẹhu-ụtso gude
kwabẹ Chipfu ùbvù;
unubẹ ụnwu-eliphe l'ophu.
Unu gude ẹhu-ụtso jeru
Chipfu ozi.
Unu gude ebvu ẹhu-ụtso gude
bya l'iphu iya.
Unu makwarụ lẹ Chipfu
bụ Chileke.
Ọo ya meru anyi;
tẹme anyi bụru nkiya.
Anyi bụ ndibe iya;
bya abụru atụru,
ooche echeche.
Unu gude ebvu-ekele bahụ
ibe iya.
Unu egude ebvu-ajaja
jerwua l'ọkpoku iya.
Kele iya ekele tua
ya ẹpha.
Kẹle Chipfu bụ onye ọma;
tẹme n-yemobu nkiya
nọdu anọje jasụ
l'ojejoje.
Ọopfushije ike l'iphe,
o pfuru; e -shi l'ọgbo
sweru ọgbo.