101
Ebvu-ọma, Dévidi deru
Mu a-gụ ebvu guku
n-yemobu ngu;
yẹe ikpe ngu, pfụru ọto.
Mu a-gụ ebvu gude tua gụbe
Chipfu ẹpha.
Ndzụ mu bẹ mu a-tọ nwẹhu
mee g'ọ tọ dụ ẹka ụta
a-dụ iya.
?Bụkpoo teke ole bẹ
ịi-kpapfuta mu?
Mu e-gude obu, adụdu ẹka
ụta dụ iya buru l'ibe mu.
Ọ tọ dụdu ẹjo-iphe,
mu bya ekwe g'o shisweta
mu iphu.
Umere ndu te etsodu ọkpobe
opfu ono dụ mu ashị;
ọphu mu ahadụ gẹ mu
l'ẹphe rakụru.
Ndu ụzo phẹ gberu nggọ bẹ
mu a-chịfuje l'ẹka mu nọ;
ọphu ọ dụdu iphe,
anyi l'ẹjo-iphe jigba.
Ndu anọduje evu nwibe
phẹ nvu-azụ bẹ mu
e-me g'ẹphe bụru
ọla-l'iswi.
Ndu etu onwophẹ
ọphushugbu;
waa ndu eku-onwonye
dụ l'obu bẹ mu ta
atagbukwa lẹ nshi.
Ndu apfụshije ike l'iphe,
ẹphe pfuru lẹ mkpụkpu-a
bẹ mu a-nọdu eleta ẹnya;
k'ọphu anyi l'ẹphe
a-tụko buru jasụru;
mbụ l'onye ụta adụdu l'iphe,
oome e-mechaa ejeru
mu ozi.
Ọ tọ dụdu ndu ẹregede
m'onye lanụ,
mu bya ekwe g'o buru
l'ibe mu;
ọphu ọ dụkwapho ndu
atụ kporoko m'onye lanụ,
mu bya ekwe g'ọ pfụru
pfụshia ike l'iphu mu.
Ụtsu mbọku-mbọku bẹ mu
e-meje g'iphe,
bụ ndu ẹjo-iphe,
nọ l'alị-a dobe ọnu doo.
Mu a-tụko ndu eme iphe-ẹji
bufu lẹ mkpụkpu
kẹ Chipfu.