102
Epfupfu, onye eje iphe-ẹhuka
epfu anụ Chileke
Opfu, o pfuru teke ike abvụ
iya abvụbvu; gụru aphụ,
nọ iya l'obu nụ Chipfu
Nụmanu epfupfu, mu epfu
anụ ngu jiko Chipfu!
Gẹ mkpu, mu echi rwunaa
ngu nchị!
Ta agbakụtakwaru mu azụ
nta-a, mu eje iphe-ẹhuka-a!
Ngabẹnuru mu nchị!
Zanụ mu ẹnu ẹgwegwa
nta-a,
mu eku ngu oku-a!
Kẹle ndzụ mu l'ophu
phukahụwaru
g'ẹnwuru-ọku.
Ọkpu mu nọdu enwu
phuruphuru g'icheku-ọku.
Obu mu bẹ e gburu
pyaapyaa;
ọ nwụa lwaa g'ẹswa;
k'ọphu o meru mu;
mu zọhaa eri nri.
Mu tsụwaru oke ude
gbiriri jasụ mu wụfu
koru g'ẹda akpọ;
bya abụru ọkpu wụshiru.
Mu dụ gẹ mgbashị-ujiku,
kwarụ l'echiẹgu;
gẹ mgbashị-ujiku,
beru l'ẹka e meru
umerekete.
Mu zẹ nwụru ẹnya.
Mu dụwaa gẹ nwẹnu,
beru nkịnyi iya l'eli
mkpotsu-ụlo.
Ndu ọhogu mu anọduje
ekweru mu une mkpụrumkpuru.
Tẹme ndu achị mu lẹ njọ
gudewaa ẹpha mu
ephu iphu.
Ọo ntụ bẹ mu erije l'ọ
bụru mu nri.
Mu nọdu ewojeru ẹnya-mini
gwakọbe l'iphe,
mu angụ angụngu.
10 Ọ bụru iphe, kparụ iya nụ
bụ l'ẹhu eghushi ngu
eghu ike;
kẹle i woliwaru mu bya
eworu tuphaa etupha.
11 Nwujiku ole, mu a-nọ
l'eliphe-a dụwaa
g'onyonyo ụzenyashi.
Mu anọdujeepho anwụ
lwaalwaa g'ẹswa.
12 Obenu lẹ gụbe Chipfu
sụru gẹdemu l'aba-eze
ngu ojejoje;
ọphu a byadu azọha
ẹpha ngu azọha;
e -shi l'ọgbo sweru ọgbo.
13 Ịi-gbalihu-a phụaru
Zayọnu obu-imemini;
kẹle o rwuwaru teke
ii-meru iya eze-iphe-ọma;
mbụ mẹ teke ono,
a họtakpooru ahọta
dobe ono rwuẹpho;
14 kẹle mkpuma iya dụ ndu
ejeru ngu ozi mkpa.
Ọobujeru; ọ -kpụa udzu tụuu;
imemini iya adụshia phẹ ike.
15 Ọhamoha a-tsụ ẹpha gụbe
Chipfu ebvu.
Ndu eze, nọkota lẹ mgboko
l'ophu a-kwabẹ
o-gbu-nwịinwii ngu ùbvù;
16 kẹle Chipfu e-gude ẹka iya
kpụkwaa Zayọnu;
bya egude o-gbu-nwịinwii
ya lụfuta.
17 Ọo-ngabẹ nchị l'epfupfu,
ndu adụdu g'ọ dụ phẹ
epfu anụ iya;
ọphu oohudu arwọrwo,
ẹphe arwọ iya l'alị.
18 G'e dee ọwa-a l'ẹkwo
doberu ọgbo ọphu
aa-nwụ l'iphu;
k'ọphu ndu ono,
e teke atsụtakpodaanu
ime phẹ ono e-tu
Chipfu ẹpha.
19 Lẹ Chipfu gbẹkwa l'eze-ụlo
iya l'ephekerephe
ẹka ọonoje;
mbụ l'ọ gbẹ l'imigwe gbua
igo l'eliphe;
20 gẹ ya nụma ude,
ndu mkpọro atsụ;
shi nno mee gẹ ndu e
kperu mpfugbu nweru
onwophẹ.
21 Ọo ya bụ g'aa-kọo kẹ Chipfu
lẹ Zayọnu;
tua ya ẹpha lẹ Jierúsalẹmu;
22 mẹ ọhamoha waa
alị-eze ndiphe l'ophu
dzukọbeepho g'ẹphe baarụ
Chipfu ẹja.
23 Lẹ mu byakwa ejejaha ụzo
ndzụ mu ẹbo;
ọ tụkowa ike,
shi dụ mu nụ nashịchaa
mu;
bya egbubọta ndzụ mu.
24 Ọo ya bụ; mu sụ: Te kutashịnu
mu; jiko Chileke mu;
l'ẹbe adụ gẹ mu
nọ-bewaru lẹ mgboko;
lẹ gụbedua bẹ apha
nkengu a-nọkwa
shi l'ọgbo sweru ọgbo.
25 Eshikpọo lẹ mbụ bụ ngu
tụru ọkpa eliphe l'ophu.
Tẹme ọ bụru ngu gude
ẹka ngu mee igwe.
26 Iphemiphe ono e-mechaa
lakọta l'iyi;
obenu lẹ gụbedua
l'a-dụ g'ị dụ;
mbụ-a; l'iphemiphe ono
e-mechakwaa kashịhu
g'uwe.
Ọo g'aagbanweje uwe-a
bụ g'ii-mechaa gbanwee
phẹ; nkephẹ abvụ.
27 Obenu lẹ gụbedua
bụepho onye ị bụ bẹ ị bụ;
ọphu apha nkengu
abvụdu abvụbvu.
28 Ụnwu, ndu ejeru ngu ozi
nwụtaru
l'e-buru kwasẹru;
l'e mekwaphọ g'awa phẹ
ngụru angụru
l'iphu ngu.