103
Ebvu, Dévidi deru
Gụbe obu mu; tua Chipfu
ẹpha.
Iphe, bụkpoo iphe, dụ mu
l'ime ẹhu; tua onye ono,
ẹpha iya dụ nsọ ono ẹpha.
Obu mu; jiko tua Chipfu
ẹpha;
ọphu ọ dụkwa urwu,
eeritajẹ iya l'ẹka mẹ nanụ,
ịi-zọha azọha
Ọogujeru mu nvụ l'iphe-ẹji,
mu meru g'ọ ha;
tẹme ọ nọdu emeje gẹ
mu ka mma l'iphe,
bụkpoo iphe,
eme mu nụ.
Ọogbafutaje ndzụ mu
g'ọ tọ la l'ilu;
bya ekpube mu n-yemobu;
waa obu-imemini g'okpu-eze.
Oogudeje iphe, dụ ree zụ-jia
mu ẹpho;
tẹme ọ nọdu emeje gẹ
mu lwa azụ lẹ nwẹpa
g'ugo.
Chipfu emeje iphe, pfụru ọto;
tẹme ọ nọdu ekpeje ndu e
eme ewere ikpe,
pfụru nhamụnha.
O meru gẹ Mósisu maru
ụzo iya;
bya emee gẹ ndu Ízurẹlu
maru iphemiphe, oome.
Chipfu bụ onye aphụje
obu-imemini;
bya abụru onye emeje
eze-iphe-ọma.
Ẹhu te eghujedu iya eghu
ẹgwegwa;
tẹme ọ nọdu eyeje obu
yegharụ iya ẹka.
Ọ tọo bajẹdu mba tekenteke;
ọphu ọovujedu ọvuma
jasụwaruroya.
10 O too lejedu g'iphe-ẹji
anyi gbaru eme anyi;
ọphu ọopfujedu anyi
ụgwo ẹjo-iphe,
anyi emegbabẹ.
11 Kẹle ọo g'igwe nọ-be alị
ephekerephe bụ g'ọ habe;
mbụ eye obu,
o yeru ndu atsụ
iya ebvu.
12 Ọ bụru g'ụzo
ẹnyanwu-awawa dụ-be
ẹnya l'ụzo ẹnyanwu-adada;
bụ g'ẹka o wofuru emeswe,
anyi mesweru iya je
edobe habe ẹnya l'ẹka
anyi nọ.
13 Ọ bụru gẹ nna aphụjeru nwa
iya obu-imemini-a;
bụkwapho gẹ Chipfu
aphụjeru ndu atsụ iya ebvu
obu-imemini.
14 Kẹle ọo ya maru g'e gude
mee anyi.
Ọonyataje l'ọo urwuku mmanụ
bẹ anyi bụ.
15 L'a -bya lẹ nemadzụ bẹ eswe
ndzụ iya dụ g'ẹswa.
Ọonoduje aba yoyoyo g'okoko,
nọ l'ẹgu.
16 Phẹrephere -ziẹpho kpua ya
nwanshịi l'o phukashịhu.
Ẹka o shi nọdu ta
anyatabẹedu iya ọzo.
17 Obenu lẹ-a; e -shi lẹ gbururu
jeye lẹ gbururu bẹ
n-yemobu kẹ Chipfu adụje
l'ẹhu ndu atsụ iya ebvu;
tẹme l'o wokwarụpho
apfụbekoto nkiya doberu ụnwu
nwanwanwaranwa
ndu ono;
18 mbụ l'ẹhu ndu ọphu
edobeje ọgbandzu iya;
bya anyatajẹ dobe ekemu,
ọ tụru doberu phẹ.
19 Chipfu mewaru g'aba-eze
iya ngụru angụru l'imigwe;
tẹme abụbu,
ọ bụ eze dzuru ọha l'ophu.
20 Unubẹ ụnwu-ojozi-imigwe
kẹ Chipfu; unu tua ya ẹpha;
mbụ unubẹ ndu ike dụ,
bya abụru ndu eme
opfu iya.
21 Unu tua Chipfu ẹpha;
unubẹ ụnwu imigwe l'ophu;
mbụ unubẹ ndu-ozi iya,
l'eme iphe, bụ uche iya.
22 Unu tua Chipfu ẹpha;
unubẹ iphe,
o meru ememe dobe l'ẹka
ọ bụ eze.
Gụbe obu mu; tua Chipfu ẹpha.