JOAAŊNÊ papia kêtu luagêcŋa
Joaŋnê papia kêtu luagêcŋa nec ŋaketowaga kêsam tau gebe “Laumata’, taŋ keto biŋ tau gêdêŋ “Ŋatauo to nê gôlôac”, taŋ eŋ têtêc gêwiŋ êsêac ŋanô naŋ. Joaŋ keto amboac tonêŋ oc moae kêlêwiŋ gôlôac teŋ to lau buŋa. Eŋ gêlêŋ biŋ lau tau kêtu têntac êwiŋ elom tauŋa ma gêjam la êsêac gebe sejop tauŋ êndêŋ mêtê-geowaga tonêŋ biŋ, tec keto papia dambê tonec.
Ŋadênaŋ
1. Joaŋ gêjac m papia tau 1-3
2. Têntac êwiŋ tauŋŋa kêlêlêc samob su 4-6
3. Tajop tauŋ êndêŋ mêtê geo 7-11
4. Joaŋ gêjac mata nê papia 12-13
1
Joaŋ awa gêjac lau
Gôlôac dabuŋ nêŋ laumata aê jato biŋ tonec êndêŋ aôm ŋatauo, taŋ Anôtô kêjaliŋ aôm sa naŋ, to êndêŋ nêm gôlôac, taŋ aê têtac gêwiŋ êsêac ŋanô naŋ. Mago aê taucgeŋ têtac gêwiŋ êsêac atom, lau samob, taŋ sêjala biŋŋanô naŋ, têntac gêwiŋ êsêac amboac tonaŋ kêtu biŋŋanô, taŋ gêc aêacnêŋ ŋalêlôm galoc ma oc ênêc endeŋ tôŋgeŋ naŋŋa.
Tama Anôtô agêc Tamanê Latu Jesu Kilisi sêkêŋ moasiŋ to taêŋ walô ma biŋmalô êndêŋ aêac, tamoa tobiŋŋanô ma totêntac gêwiŋgeŋ.
Biŋ têntac gêwiŋ to biŋŋanôŋa
Aê katap nêm gôlôac ŋagêdô sa sêsa nêŋ lêŋ tobiŋŋanôgeŋ, kêtôm biŋsu, taŋ takôc aŋga Tameŋinê, tec aê têtac ŋajam ŋanô. O ŋatauo, galoc jateŋ aôm gebe takêŋ têntac gêwiŋ elom tau. Biŋ tonaŋ aê kato gêdêŋ aôm amboac biŋsu wakuc teŋ atom, kato kêtôm biŋsu, taŋ takôc gêdêŋ andaŋgeŋ naŋ. Têntac gêwiŋ tau tonec gebe tasa nêŋ lêŋ têndaŋguc Anôtônê biŋsu. Biŋsu tau tonec gebe tasa nêŋ lêŋ totêntac êwiŋgeŋ. Biŋ tau amac aŋô gêdêŋ andaŋgeŋ su.
Lau taêsam mêŋsêsa têtôm nom ŋagamêŋgeŋ, taŋ sebe sênsau amac. Êsêac sêsa Jesu Kilisi kêtu ŋamalac auc. Ŋac tonaŋ eŋ dansaŋtêna ma Kilisinê ŋacjosêga. Ajop taôm ŋapep gebe kôm, taŋ aêac ajam naŋ, ŋanô ênaŋa atom, atap ŋaôli sa samucgeŋ. Lau samob, taŋ sêôc lêlêc Kilisinê mêtê ma sêmoa ŋalêlôm atom naŋ, sêwê kaiŋ Anôtô atom. Ŋac taŋ gêmoa mêtê ŋalêlôm naŋgeŋ, tec gêwê kaiŋ Tama agêc Latu. 10 Ŋac teŋ embe wacêô lasê êndêŋ amac tomêtê tonecgeŋ atom, naŋ aê moalêc eŋ ma akôc eŋ sa êŋgôŋ nêm andu atom. 11 Ŋac taŋ gê moalêc ŋac amboac tonaŋ naŋ, gêjam kôm sec tau gêwiŋ eŋ.
Joaŋ gêjac mata nê biŋ
12 Biŋ taêsam gêc, naŋ gabe jatoŋa. Mago aê gabe jato biŋ tau ŋa busa êsêp papia atom. Aê taêc kêka gebe tauc jandêŋ amac jawac ma laŋôŋanô êpi tageŋ to tasôm biŋ tajô tauŋ aweŋ, ec têntac ŋajam samucgeŋ.
13 Lasimo taŋ Anôtô kêjaliŋ eŋ sa naŋ, nê gôlôac aweŋ gêjac aôm.