JOAŊNÊ papia kêtu têlêacŋa
Joaŋnê papia kêtu têlêacŋa nec Gôlôacnêŋ “laumata” Joaŋ tau keto gêdêŋ gôlôac ŋagejobwaga teŋ ŋaê Gai. Joaŋ kêlambiŋ Gai gebe gêgôm ja lau buŋa ŋagêdô to kêpuc êsêac tôŋ ŋaŋêŋ naŋ, ma gêjam la lau sejop tauŋ êndêŋ ŋac teŋ nê ŋaê Diotrepe.
Ŋadênaŋ
1. Gêjac m papia tau 1-4
2. Kêlambiŋ Gai 5-8
3. Gêbu Diotrepe 9-10
4. Gêwa Demetri sa gebe ŋac mansaŋ 11-12
5. Gêjac mata papia tau 13-15
1
Joaŋ awa gêjac lau
Gôlôac dabuŋ nêŋ laumata aê jato biŋ tonec êndêŋ ŋoc ŋac Gai, taŋ têtac gêwiŋ eŋ ŋanô naŋ.
O ŋoc ŋac, aê kateŋ mec gebe ômoa ŋajam toôlim samucgeŋ etôm katôm gêmoa ŋajam. Lasitêwai ŋagêdô mêŋsêô lasê ma sêjac miŋ gebe kôsap biŋŋanô tôŋ gômoa, kêtôm gêmuŋgeŋ kôsa nêm lêŋ tobiŋŋanôgeŋ naŋ, tec gêgôm aê têtac ŋajam kêsa ŋanôgeŋ. Aê embe jaŋô ŋoc ŋapalê sêsa nêŋ lêŋ tobiŋŋanôgeŋ ŋawae, oc êŋgôm aê têtac ŋajam êlêlêc ŋawae ŋagêdô ŋatêtac ŋajam su.
Joaŋ kêlambiŋ Gai
O ŋoc ŋac, aôm gôjam kôm kôkôc lasitêwai saŋa ŋaŋêŋgeŋ ma kôkôc lasitêwai laŋôŋ matac sa amboac tonaŋ. Êsêac sêjac miŋ aôm têmtac gêwiŋ êsêac ŋawae gêdêŋ gôlôac dabuŋ tonec. Aôm embe ônam êsêac sa ma ôkêŋ êsêac sêsa nêŋ lêŋ, oc ôŋgôm ŋajam ma ênac Anôtô mataanô. Êsêac sêsêlêŋ lêŋ tonaŋ kêtu Anôtônê ŋaêŋa ma oc sêkôc gêŋ ênam êsêac saŋa teŋ aŋga lau samuc nêŋ atom. Amboac tonaŋ tec gêjac aêac ŋawae gebe tapuc lau amboac tonaŋ tôŋ gebe tatu biŋŋanô ŋakoleŋwaga dawiŋ êsêac.
Diotrepe agêc Demetri nêŋ biŋ
Aê kato papia teŋ gêdêŋ gôlôac dabuŋ, mago Diotrepe, taŋ gebe êtu êsêacnêŋ ŋamata naŋ, kêsô aê ŋalabu atom. 10 Amboac tonaŋ embe jawac, oc jakip biŋ, taŋ eŋ gêgôm naŋ sa, gebe eŋ kêsau biŋdansaŋ to kêgôliŋ biŋ sec kêpi aêac. Mago tonaŋgeŋ atom. Gêgôm tonec gêwiŋ gebe kêkôc lasitêwai sa atom to kêkô lau, taŋ sebe sêkôc êsêac sa naŋ, auc ma ketiŋ êsêac su aŋga gôlôac dabuŋ nêŋ.
11 O ŋoc ŋac, ôtêku lêŋ sec atom, ôtêku lêŋ ŋajamgeŋ. Ŋac taŋ gêgôm gêŋ ŋajam naŋ, aŋga Anôtônê. Ŋac taŋ gêgôm gêŋ sec naŋ, gêlic Anôtô atom. 12 Lau samob sêwa Demetri sa gebe eŋ ŋac ŋajam. Biŋŋanô tau gêwa eŋ sa amboac tonaŋ. Ma aêac awa eŋ sa awiŋ ma aôm kôjala gebe aêacma biŋ tonaŋ biŋŋanô.
Joaŋ gêjac mata nê biŋ
13 Biŋ taêsam gêc, taŋ gabe jato êndêŋ aôm. Mago aê gabe jato ŋa kêlêpê ma busa êndêŋ aôm atom. 14 Aê taêc kêka gebe jalic aôm sebeŋ ma laŋôŋanô êpi tageŋ to tasôm biŋ tajô tauŋ aweŋ.
15 Biŋmalô êndêŋ aôm. Nêm lau ôlim andaŋ taômŋa aweŋ gêjac aôm. Ôsôm êndêŋ ŋoc lau ôliŋ andaŋ tauŋŋa gebe aoc gêjac êsêac gêdêŋ-gêdêŋgeŋ.