2
Mose têna kêkôc eŋ
Ŋac teŋ aŋga Lewinê gôlôac gêjam awê teŋ. Awê tau aŋga Lewinê gôlôac amboac tonaŋ. Awê tau taê ma kêkôc ŋapalê ŋac teŋ. Eŋ gêlic gebe ŋapalê tau ŋajam, tec kêsiŋ eŋ ôkwi kêtôm ajôŋ têlêac. Gêdêŋ taŋ têna kêtôm gebe êsiŋ eŋ ôkwi êtiam atom naŋ, eŋ kêkôc katapa, taŋ sêmasaŋ ŋa talu naŋ, ma kepeŋ sib, go kêkêŋ ŋapalê tau kêsêp ma ketoc katapa tau kêkô bu Nil ŋatali ŋasiŋ ŋalêlôm. Ŋapalê luo kêkô ec jaêc sauŋgeŋ, gebe êlic gêŋ ondoc oc êtap ŋapalê tau sa.
Gêdêŋ tonaŋ Parao latuo mêŋgêô lasê gebe êliŋ bu. Ênê sakiŋwagao sêsêlêŋ sêmoa butali. Awê tau gêlic katapa kêkô siŋ ŋalêlôm, go kêsakiŋ nê sakiŋwagao teŋ gebe êkôc gêŋ tau. Parao latuo kêkac baob sa e gêlic ŋapalê teŋ. Ŋapalê tau kêtaŋ, tec taê walô eŋ ma kêsôm gebe “Ebolainêŋ ŋapalê teŋ tonec.” Tec ŋapalê luo jakesôm gêdêŋ Parao latuo gebe “Amboac ondoc, aê najamôêc Ebolainêŋ lasulawê teŋ gebe êkêŋ su ŋapalê tau ênôm êtu aômŋa me masi.” Parao latuo kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ônamaŋ.” Tec ŋapalê luo gêja jagêmôêc ŋapalê tau têna. Go Parao latuo kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôkôc ŋapalê tonec ma ôkêŋ su êndêŋ eŋ êtu aêŋa. Aê oc jakêŋ ŋaôli êndêŋ aôm êjô nêm kôm.” Tec awê tau kêkôc ŋapalê ma gêlôm eŋ. 10 Gêdêŋ taŋ ŋapalê tau kêtu kapôêŋ su naŋ, têna kejoŋ eŋ gêdêŋ Parao latuo gêja. Ma eŋ kêkôc ŋapalê tau su kêtu ênê latu ma kêsôm gebe “Aê gaê eŋ sa aŋga bu,” tec gê ênê ŋaê gebe Mose.
Mose gêc gêja Midian
11 Mose kêtu kapôêŋ su ma bêc teŋ eŋ gêja gebe êlic nê lau ma gêlic kôm ŋawapac, taŋ kêkôniŋ êsêac tôŋ naŋ. Ma gêlic ŋac Aiguptuŋa teŋ gêjac Ebolai teŋ. Eŋ Mosenê launêŋ teŋ. 12 Mose mata geso gamêŋ e gêlic teŋ gêmoa atom, tec gêjac ŋac Aiguptuŋa tau êndu ma kêgawê gaŋac ma kêsuŋ eŋ. 13 Ŋabêbêc Mose kêsa gêdêŋ nê lau gêja kêtiam ma gêlic Ebolai luagêc sêjac tauŋ. Ma eŋ kêsôm gêdêŋ ŋac, taŋ gêgôm keso naŋ, gebe “Gôjac nêm ŋac kêtu asageŋŋa.” 14 Mago ŋac tau gêjô eŋ awa gebe “Asa kêkêŋ aôm kôtu aêacma gôliŋwaga to mêtôcwaga. Oc gobe ônac aê êndu amboac gôjac Aiguptu tau naŋ me.” Go Mose kêtakê ma taê gêjam gebe “Biŋŋanô, biŋ tau ŋapuc kêsa sugac.” 15 Gêdêŋ taŋ Parao gêŋô ŋawae naŋ, eŋ gêgôm gêŋlêlôm gebe ênac Mose êndu.
Mago Mose gêc Parao su jagêmoa gamêŋ Midianŋa. Ma eŋ jagêŋgôŋ bumata teŋ. 16 Ma dabuŋwaga Midianŋa nê latuio 7 sêmoa. Êsêac sêsa jasêkati bu jasêsêwa kêsêp suc, gebe tameŋinê domba sênôm. 17 Mago gejobwaga bôcŋa sêmêŋ ma têtiŋ êsêac su. Tec Mose gêdi jagêjam êsêac sa ma kêkêŋ bu gêdêŋ nêŋ domba sênôm. 18 Su, go êsêac dêdêŋ tameŋi Reuel sêja, ma eŋ kêsôm gebe “Amboac ondoc, tec ocsalô tonec amu amêŋ ŋagaôgeŋ nec.” 19 Êsêac sêsôm gebe “Ŋac Aiguptuŋa teŋ gêjam aêac sa aŋga gejobwaga bôcŋa ma kêkati bu gêjô aêac su jakêkêŋ gêdêŋ domba sênôm.” 20 Go tameŋi kêsôm gêdêŋ latuio gebe “Eŋ gêmoa ondoc. Adec ŋac tau kêkô tônê kêtu asageŋŋa. Amôêc eŋ gebe êniŋ gêŋ êwiŋ aêacmaŋ.” 21 Mose gêlic kêtôm gebe êmoa êwiŋ Reuel, tec ŋac tau kêkêŋ latuo Sipora gêdêŋ Mose gêjam. 22 Awê tau kêkôc ŋapalê teŋ, ma Mose kêsôm gebe “Aê katu ŋacleŋ gamoa gamêŋ jaba.” Tec gê ênê ŋaê gebe Gerson.
23 Ŋasawa baliŋ tonaŋ gêbacnê ma kiŋ Aiguptuŋa gêmac êndu. Mago lau Israel seŋ oliŋ tauŋ kêtu nêŋ kôm ŋawapacŋa ma sêmôêc gebe Anôtô ênam êsêac sa. Ma êsêacnêŋ taŋiboa kêtu kôm ŋawapacŋa kêpi gêdêŋ Anôtô gêja. 24 Ma Anôtô kêkêŋ taŋa nêŋ oliŋ tau ma taê gêjam poac, taŋ kêmoatiŋ gêdêŋ Abraham agêc Isak ma Jakob. 25 Ma Anôtô gêlic lau Israel ma kêwaka tau sa gêdêŋ êsêac.