Eksodus
LAU ISRAEL SÊWI AIGUPTU SIŊ ŊAMIŊ ŊABUKU
Ŋaê Eksodus ŋam gebe Sêwi siŋ. Sêjaliŋ ŋaê tau sa gebe ŋamiŋ samob kepeŋ Israelnêŋ miŋ towae kapôêŋanô tageŋ gebe sêwi gamêŋ Aiguptuŋa siŋ, taŋ kêkôniŋ êsêac tôŋ têtu lau gêŋôma sêŋgôŋ naŋ.
Buku tau ŋamiŋ gêwa tau kêkôc gêja ŋasêbu têlêac.
1. Môkêlatu 1-18 Anôtô kêgaboac lau Ebolai su aŋga koleŋ gêŋômaŋa ma gêwê êsêac jasêô lasê Lôc Sinai.
2. Môkêlatu 19-24 Anôtô kêmoatiŋ nê poac gêdêŋ lau Israel kêkêŋ biŋsu to ŋagôliŋ gêdêŋ êsêac gebe sêsa nêŋ lêŋ to sênam gôliŋ tauŋ ma sêlic nêŋ-om sêsô biŋ tau ŋalabugeŋ.
3. Môkêlatu 25-40 Lau Israel sêkwê nêŋ gamêŋ sênam sakiŋ Anôtôŋa teŋ sa ma sêjac Lômbec ŋagêŋlêlôm sakiŋŋa sa, go biŋsu ŋagêdô gêdêŋ dabuŋwaga sejop ma gêdêŋ lau Israel sêlic Anôtônê om êtôm sakiŋ dabuŋ.
Mago miŋ ŋanô tau, taŋ buku tonec gêwa sa naŋ, tonec gebe Anôtô kêgaboac nê lau su aŋga sakiŋ gêŋômaŋa ma gêbiŋ êsêac tôŋ têtu lau-m teŋ, taŋ sêkêŋ mateŋ têm to lêŋ nêmŋa totêntac kêpa sugeŋ naŋ.
Ŋamalac taŋ nê miŋ gêjam sêga aŋga buku tau naŋ Mose. Ŋac tau taŋ Anôtô kêjaliŋ eŋ sa gebe êwê nê lau sêwi Aiguptu siŋ naŋ. Mose kêtu ŋamalac tapaôŋgeŋ nêŋ ŋac towae kapôêŋ teŋ.
Buku tau ŋabiŋ, taŋ lau gamêŋ-gamêŋ samob sêŋô ŋawae su naŋ, Biŋsu Lemeŋlu, taŋ sêpuc gêc môkêlatu 20 naŋ.
1
Gêŋwapac, taŋ kêtap lau Israel sa aŋga Aiguptu naŋ
Israel latui, taŋ sêja Aiguptu sêwiŋ Jakob naŋ, nêŋ ŋaê tonec. Êsêac samob sêja tonêŋ gôlôacgeŋ. Ruben agêc Simeon ma Lewi agêc Juda, ma Isakar agêc Sebulon ma Benjamin, ac to Dan agêc Naptali ma Gad agêc Aser. (Jakobnê gôlôac samob sêpi tageŋ lau 70.) Josep tau gêmoa Aiguptu kwanaŋgeŋ. Sêmoa acgom, go Josep tau to nê lasitêwai ma nêŋ gôlôac samob sêmac êndu. Mago lau Israel nêŋ wakuc sêka gôlôac lasê e têtu taêsam ŋanô. Êsêac ŋalêlêma atom, sesewec toŋaclaigeŋ e sêjam gamêŋ tau auc.
Gêdêŋ tonaŋ kiŋ wakuc mêŋkêsa aŋga Aiguptu. Ŋac tau gêjam kauc Josep. Eŋ kêsôm gêdêŋ nê lau gebe “Alic acgom, lau Israel têtu taêsam ŋanô ma sesewec toŋaclai sêlêlêc aêac sugoc. 10 Ajôc, daŋgôm nêŋ gêŋ tokaucgeŋ gebe têtu taêsam sêlêlêc aêac atom. Embe siŋ êsa, oc moae sêwiŋ aêacnêŋ ŋacjo ma sênac siŋ êndêŋ aêac e sêwi aêacnêŋ gamêŋ siŋ ma sêc sêna.” 11 Kêtu tonaŋŋa êsêac sêkêŋ gejobwaga kômŋa gebe sêkôniŋ lau Israel ŋa kôm ŋawapac. Tec lau Israel sêkwê malac Piton to Rameses sa. Malac luagêc tonaŋ kêtu Paraonê malac ênac kôm ŋanô saŋa. 12 Lau Aiguptu sêkôniŋ lau Israel tôŋ ŋanôgeŋ, mago êsêac têtu taêsam ŋanô e sêjam gamêŋ auc. Tec lau Aiguptu têtêc lau Israel ŋanôgeŋ. 13 Amboac tonaŋ lau Aiguptu sêkac lau Israel gebe sênam kôm kapoacwalôŋa. 14 Êsêac sejoŋ lau Israel ŋa kôm ŋawapacgosu. Lau Israel sêkwê andu ŋa poc, taŋ sêmasaŋ ŋa nomku naŋ, to kolda ma sêjam kôm tokôm. Lau Aiguptu sêkac êsêac gebe sênam kôm samob tonaŋ ŋai toŋaôli masigeŋ.
15 Go kiŋ Aiguptuŋa kêsôm biŋ gêdêŋ lau Ebolai nêŋ jaomwagao. Awê teŋ nê ŋaê gebe Sipra ma teŋ nê ŋaê Pua. 16 Eŋ kêsôm gebe “Amagêc embe anam Ebolainêŋ lauo sa êndêŋ têm sêkôc ŋapalêŋa, go ajop ŋapep. Awê teŋ embe êkôc ŋapalê ŋac, naŋ anac êndu. Embe êkôc awê, go andec êmoa.” 17 Mago jaomwagaoagêc têtêc Anôtô, tec sêgôm kiŋ Aiguptuŋa nê biŋ ŋanô kêsa atom, agêc dedec ŋapalê ŋac sêmoa mateŋ jali amboac tonaŋgeŋ. 18 Tec kiŋ Aiguptuŋa kêkalem jaomwagaoagêc ma kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Amagêc adec ŋapalê ŋac sêmoa mateŋ jali kêtu asageŋŋa.” 19 Jaomwagaoagêc sêsôm gêdêŋ Parao gebe “Ebolainêŋ lauo têtôm lauo Aiguptuŋa atom. Êsêac ôliŋwalô kaiŋ teŋ. Jaomwagao sêô lasê dêdêŋ êsêac atomgeŋ ma sêkôc ŋapalê su.” 20 Anôtô kêmoasiŋ jaomwagao ma lau Israel têtu taêsam ma sesewec toŋaclaigeŋ. 21 Jaomwagao têtêc Anôtô, tec Anôtô kêkêŋ gôlôac gêdêŋ êsêac. 22 Go Parao kêjatu nê lau samob gebe “Ŋapalê ŋac samob, taŋ Ebolainêŋ lauo sêkôc naŋ, ambaliŋ samob siŋ sêsêp bu Nil sêna, ma ŋapalêogeŋ tec andec sêmoa.”