50
Go Josep gêu tau gêsac tama laŋôanô ŋaô ma kêtaŋ kêpi eŋ to kêlêsôp eŋ. Ma Josep kêjatu dokta, taŋ têtu ênê sakiŋwaga naŋ, gebe sêmansaŋ tama. Tec dokta seŋ oso Israelnê ŋawêlêlaŋ. Ac sêjam bêc 40, gebe kôm taniŋ oso ŋawêlêlaŋŋa kêtôm ŋasawa amboac tonaŋ. Ma lau Aiguptu têtaŋ taŋiboa kêtôm bêc 70 kêtu eŋŋa.
Têm taŋiboaŋa gêbacnê, go Josep kêsôm biŋ gêdêŋ Paraonê gôlôac gebe “Amac embe alic aê ŋajam, go jateŋ amac gebe amansaŋ biŋ êndêŋ Parao ma asôm gebe ‘Tamoc kêsôm gebe Kêdabiŋ gebe jamac êndu, tec ônsuŋ aê jasêp ŋoc sêô, taŋ kasap kêsêp poc aŋga gamêŋ Kanaanŋa. Tec katôc lemoc gêdêŋ tamoc gebe jaŋgôm ŋanô êsa. Kêtu tonaŋŋa aê jateŋ aôm gebe ôlôc gebe japi najansuŋ tamoc, go jamu jamêŋ êtiam.’ ” Ma Parao gêjô eŋ awa gebe “Ôpi ôna, ônsuŋ tamam amboac kôtôc lêmam gêdêŋ eŋ.” Tec Josep kêpi gêja gebe ênsuŋ tama, ma Paraonê sakiŋwaga samob to ênê gejobwaga anduŋa ma gamêŋ Aiguptu ŋagejobwaga samob sêpi sêwiŋ eŋ sêja. Ma Josepnê andu ŋagôlôac to nê lasitêwai ma tamanê andu ŋagôlôac sêwiŋ amboac tonaŋ, tageŋ nêŋ gôlôac ŋasec-ŋasec ma nêŋ bulimakao to domba tec gacgeŋ sêwi siŋ sêmoa gamêŋ Gosen. Kareta to lau tohos sêpi sêwiŋ eŋ sêja amboac tonaŋgeŋ. Lau tau tônê nêŋ toŋ kapôêŋanô. 10 Gêdêŋ taŋ sêô lasê polom ŋamala Atadŋa, taŋ gêc bu Jordan ŋamakeŋ ônêŋa naŋ, êsêac sêpuc taŋiboa sa ma têtaŋ ŋanô tonêŋ ŋalêlôm ŋawapacgeŋ. Josep kêmasaŋ biŋ gebe lau têtaŋ taŋiboa êtôm bêc 7 êtu tamaŋa. 11 Ma malacm tau, lau gamêŋ Kanaanŋa, sêŋô taŋiboa kêpi aŋga polom ŋamala Atadŋa ma sêsôm gebe “Lau Aiguptu têtaŋ taŋiboa kapôêŋ aŋga ônê.” Tec sê gamêŋ tau ŋaê gebe Abel-Misraim. Gamêŋ tau gêc bu Jordan ŋamakeŋ ônêŋa. 12 Tec Jakob latui sêgôm biŋ, taŋ eŋ kêjatu êsêac naŋ, kêtu anô 13 gebe latui sêbalaŋ eŋ sêja gamêŋ Kanaan ma sêsuŋ eŋ kêsêp pocgêsuŋ, taŋ gêc kôm Mak-Pela ŋalêlôm, taŋ gêc gêmu kêsô Mamreŋa. Abraham gêjam ôli pocgêsuŋ tau tokômgeŋ aŋga ŋac gamêŋ Hetŋa Epron nê gebe êtu ênê gamêŋ sêôŋa. 14 Josep kêsuŋ tama su, go eŋ to nê lasitêwai ma lau samob, taŋ sêpi sêwiŋ eŋ sêja gebe sênsuŋ tamaŋa naŋ, sêmu sêja Aiguptu kêtiam.
Josep kêsuc têwainêŋ biŋ ôkwi
15 Josepnê lasitêwai sêlic gebe tameŋi gêmac êndu su, tec sêsôm gebe “Moae Josep êkêŋ kisa aêac ma êkêŋ ŋagêjô êjô sec samob, taŋ dagôm gêdêŋ eŋ naŋ.” 16 Amboac tonaŋ êsêac sêsakiŋ biŋ gêdêŋ Josep gêja ma sêsôm gebe “Kêdabiŋ gebe tamam êmac êndu, tec kêkêŋ jatu tonec gebe 17 Asôm êndêŋ Josep gebe ‘Aê jateŋ aôm êtu têwamiŋa gebe êsêac sêgôm aôm sec. Mago ôsuc êsêacnêŋ keso to sec ôkwimaŋ.’ Ma galoc aêac ateŋ aôm gebe ôsuc tamamnê Anôtônê sakiŋwaga aêac ma keso ôkwi.” Gêdêŋ taŋ sêsôm biŋ gêdêŋ eŋ sêmoa naŋ, Josep tau kêtaŋ. 18 Têwai samob dêdêŋ eŋ sêja jasêu tauŋ sêc eŋ laŋônêmŋa ma sêsôm gebe “Gôlicgac me, aêac atu nêm sakiŋwaga.” 19 Mago Josep kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Atêc taôm atom. Aê jajô Anôtô su me. 20 Amac abe aŋgôm aê sec, mago Anôtô gêjam keso tau ôkwi kêtu moasiŋ. Eŋ gebe êŋgôm gêŋ tônê gebe lau taêsam sêŋgôŋ mateŋ jali amboac talic gêdêŋ galoc. 21 Amboac taŋ, atêc taôm atom, aê gabe janam amac to nêm ŋasec-ŋasec sa.” Eŋ gêjam malô êsêac amboac tonaŋ ma gêjac êsêac têntac tôŋ.
Josep gêmac êndu
22 Amboac tonaŋ Josep to tamanê gôlôac sêŋgôŋ Aiguptu ma Josepnê jala kêtu 110. 23 Ma Josep gêlic Epraim latui to dêbui, ma Manase latu Makir nê gôlôac, teneŋi sêkôc êsêac sêŋgôŋ Josepnê labum. 24 Ma Josep kêsôm gêdêŋ nê lasitêwai gebe “Kêdabiŋ gebe jamac êndu. Mago Anôtô ênam amac kêsi ma êwê amac awi gamêŋ tonec siŋ e aô lasê gamêŋ, taŋ Anôtô gêôc lêma sa ma kêsôm kêtu tôŋ gebe êtu Abraham agêc Isak ma Jakob nêŋ naŋ.” 25 Go Josep awa gêjac Israel latui gebe têtôc lemeŋ ma kêsôm gebe “Anôtô embe ênam amac kêsi, go ambalaŋ ŋoc ŋatêkwa aŋga tonec api ana.” 26 Tec Josep gêmac êndu, nê jala kêtu 110, ma êsêac seŋ oso ênê ŋawêlêlaŋ ma sêkêŋ eŋ kêsêp waŋ aŋga Aiguptu. * Abel-Misraim ŋam gebe Aiguptunêŋ taŋiboa.

*50:26: Abel-Misraim ŋam gebe Aiguptunêŋ taŋiboa.