4
Aning Màg Màg Fig Mpìrká, Aning Myàng Wà Ba Shi Sig Ma Awun Shìdun
Ayormí big, kada aning bàg jir mpìrká ri dang átai rag big shi sig ma Awun Shìdun níng bàna. Aning màg màg fig big aning myàng káhi kó big ri bàg jir Shìdun àjai, jir kai bàna mpìrká nìnànn nímá ri gim ǹsáng rag big í yann aswam Shìdun, kó áni bidìm pár. Mpìr-à ma zìm hing rag Yesu Kristi dù bi síg mà lu Shìdun, n bi á byar á myann àràg mpìr, mpìr-à níng hi shi sig ma Awun Shìdun. Wàníng í barà yá yì kó mpìr-à níng hi shi sig ma Awun Shìdun. Mpìr-à ma ngàng hing jír á shinn Yesu, ku bàna ma Awun Shìdun. Awun-à ku shi sig ma kàhi í awun mpìr zyun-à ri zib Kristi. Ning fig hing big dang rag mpìr azíb Kristi má bi. Tàma-à ning ku shi sig rag á jànn-à ni.
Yanká bumí big, ning í mpìrká bu Shìdun, ning gbam kan rìghing mpìrká ri gim ǹsáng rag big í yann aswam Shìdun, jir kai bàna Awun-à wà shi sig á pìkyinn ná ni níng kab wà á dunyaru ma gbam. Mpìrká ri gim ǹsáng rag big í yann aswam Shìdun níng, big í mpìr Shìdun bàna. Big í mpìrká á dunyaru. Big ri dang jír àràg mpìrká á dunyaru. I bu-à sa, mpìrká à dunyaru ri gang sung á byarbá ni. Ama buyí, yi shí nì mpìr Shìdun. Mpìrká ma ri wib Shìdun, big ri fig jíryí. Ama mpìrká ma ri wib fig Shìdun bàna, big ri fig fig jíryí bàna. Wàníng í barà yi ri gàb fim jír àjai ma jir ǹsáng.
Shìdun í Mpìr Azìm
Ning yanká bigmí big, ayi zìm bar dìryí. Ning yì hing í Shìdun sa síg nì wà mpìr ri zìm jàuwá big. Mpìr-à ma ri zìm jàuwá, wàníng tìya sig yi ku í mpìr Shìdun, ku yì hing Shìdun. Mpìr-à ma ri zìm fig jàuwá bàna, ku yì fig Shìdun bàna sám, jir kai bàna Shìdun í mpìr azìm. Shìdun swam bi sig wùnwá ńzyun á jànn-à ni, jirà ayi dìg yonki kinn kinn á dò shinnwá ni. Wàníng í barà Shìdun tìya sig yi barà ku ri zìm yi wàni. 10 I yi, yi zìm fig Shìdun í nì bàna. Ama, í Shìdun zìm síg yi nì, n swam bi sig wùnwá ńzyun, á wàníng wu á shinn bu pyìrká buyí ni.
11 Ning yanká bigmí big, barà Shìdun zìm sig yi àdòníng, yi má ayi zìm bar dìryí. 12 Walako mpìr-à myàng sig Shìdun á zu. Ama, wà ya ri zìm bar dìryí, yi yì hing Shìdun shi sig á pìkyinnyí ni, kwá du kà yi ayi zìm bar dìryí.
13 Shìdun sìnn kà sig yi Awun Kyìkyàrwá á pìkyinnyí ni. Wàníng í bu-à sa yi yì hing rag ku shi sig ma yi, yi shi sig ma ku. 14 Yi myàng hing wùn Shìdun wà zyun-à ku swam bi sig á jànn-à ni, jirà a wàníng zìg zu mpìr á bu pyìr. Wàníng í bu-à yi ri dinya mpìrká. 15 Mpìr-à ma zìm hing rag Yesu í wùn Shìdun, mpìr-à níng hi shi sig ma Shìdun, Shìdun shi sig á pìkyinnwá ni. 16 To. Buyí yi yì hing barà Shìdun ri zìm yi. Yi sìnn sig á pìkyinnyí ni rag Shìdun ri zìm yi.
Pìkyinn Shìdun í kyinn azìm. Mpìr-à ma ri zìm jàuwá àràg barà Shìdun ri zìm ku, ku ri shi kyann ma Shìdun, Shìdun bó shi sig á pìkyinnwá ni. 17 Shìdun ri sa yi ayi zìm mpìr, wàníng í bu-à sa yá shàr fig zinn á àyúnn-à kwá wà kwonn á dunyaru bàna. Bu-à sa níng, yi ri zìm mpìr àràg barà Yesu Kristi ri zìm níng. 18 Mpìr-à ma shi sig ma azìm á pìkyinnwá ni, kwá shàr fig zinn bàna. Wà ya ri zìm Shìdun wàni, yá shàr fig zinnwá bàna. Wà ya ri shàr zinnwá í jirà yi ri kyab rag kwá du kà yi á shwìn.
19 Shìdun zìm jag sig yi í nì, í wà yi ri zìm ku tàma-à níng. 20 Mpìr-à ma dang rag ku ri zìm Shìdun, ama wà ku ma ri zib jàuwá zyun, ku ri gim ǹsáng. Sáshinn mpìr má zìm Shìdun zyun-à ku ri myàng fig wàníng bàna, ma ngàng jàuwá zyun-à ku ri myàng rà? 21 Mpìr-à ma ri zìm Shìdun, aku zìm jàuwá tìnn. Wàníng í bu-à Shìdun dinya sig yi.
Yá Gbam Kan Bu Bibaiká á Byar á Myann Níng