5
Mpìr-à ma bir hing pìkyinn rag Yesu Almasihu í wà zyun-à Shìdun swam bi sig, mpìr-à níng hi í mpìr Shìdun. Mpìr-à ma ri zìm Tayí Shìdun, kwá zìm yanká bu Shìdun tìnn. Wà ya zìm hing Shìdun, ma bàg hing jírwá, yi yì hing yi ri zìm yanká buwá big tìnn. Mpìr-à ma ri zìm Shìdun, kwa wib jír wàníng. Jírwá bàna ma shwìn kó títi nímá, wà yá wib ku. Mpìrká zyun-à ma í yanká bu Shìdun bidìm pár, big ri gbam kan bu bibaiká á byar á myann. Wà ya bir hing pìkyinn á byar Yesu ni, í wà yá gbam kan bu bibaiká á byar á myann. Mpìr-à má gbam kan bu bibaiká á byar á myann í ni rà? Sái dái mpìr-à ma dang rag, “Yesu í wùn Shìdun.”
Bu Saraká Dinya Sig Yi Jír á Shinn Yesu
Yesu Kristi í zyun-à bi kwonn sig ma zàpìr ma àsà. Zàpìr-à hi í zàpìr dìr wau batisma. Asàwá í kiwá. Iri dìr batisma wau bàna, ku bi wu ki. Awun Shìdun dinya yi àdòníng, jir kai bàna Awun Shìdun ri dinya yi àjai. Bu sara dinya sig yi jír á shinn Yesu. I Awun Shìdun, ma zàpìr-à ma àsàwá. Bu sara káníng í jír ńzyun. Mpìr ma dinya yi jír, yi ri zìm rag í àjai. Ayi zìm kab jir Shìdun, zyun-à dinya sig yi jír á shinn wùnwá ni níng. 10 Mpìr-à ma sìnn hing pìkyinn á byar wùn Shìdun ni, kwá yì á kyinnwá ni rag buká Shìdun dang sig níng í àjai. Mpìr-à ma bir fig pìkyinn á buká Shìdun dang sig níng bàna, shi àràg ku ri bar Shìdun mpìr agim ǹsáng, jir kai bàna ku zìm fig jír bu-à Shìdun dang sig á shinn wùnwá ni bàna. 11 Wàníng í bu-à Shìdun dang sig, Shìdun rag ku ya sig yi yonki wà má vinn fig bàna jir shinn Wùnwá. 12 Mpìr-à ma shi sig ma Wùn Shìdun á pìkyinnwá ni, ku shi sig ma yonki-à níng. Ama mpìr-à ma bàna ma Wùn Shìdun, ku bàna ma yonki.
Yonki-à Má Shi Kinn Kinn
13 Mì ri ba ya ning, ning mpìrká sìnn sig pìkyinn á byar Wùn Shìdun, jirà aning yì rag, ning shi sig ma yonki wà má shi kinn kinn. 14 Yi yì hing yá shàr fig zinn wà vig Shìdun bàna, jir kai bàna wà ya vig ku bu-à ku ri zìm aku ya yi, ku ri fig jíryí, ku ri ya yi. 15 Yi yì hing ku ri fig jíryí sai-à yi ma ri vig ku. To, barà yi yì hing í àjai ku ri fig jíryí níng, yi yì hing bu-à ya vig ku, ku ri ya yi.
16 Mpìr-à ma myàng jàuwá ma ri sa bu-à bibai zyun-à má du kà fig wàníng á ki bàna, aku vig ya wàníng Shìdun, Shìdun má ya wàníng yonki. Ama, bu pyìr zyun shi sig áni, mpìr ma sa hing, má du kà ku á ki. Wa myàng jàuwú zyun ma ri sa írì bu pyìr àdòníng, ǹ dang fig rag á vig ya ku Shìdun bàna. 17 Bu-à bibai wà áni bidìm pár í bu pyìr. Ama bu bibai káhi shi sig áni, má du kà fig mpìr á ki bàna.
18 Yi yì hing mpìrká zyun-à ma í yann Shìdun big ri sa kyann fig bu-à bibai bàna, jir kai bàna Yesu Wùn Shìdun ri kang big. I bu-à sa Shaitan mpìr azíbbá má dìg fig pyù barà kwá sìnn kà big abig sa bu bibai bàna.
19 Shaitan pànn kà sig mpìrká á byar á myann á vùwá ni. Ama bigyí yi yì hing yi í yann Shìdun.
20 Yi yì hing Yesu Wùn Shìdun bi sig, n tàg yar rìghing yi. Ku sa sig àdòníng jirà ayi yì rag Shìdun í mpìr gwangga. Yi shi sig ma Shìdun, ku í mpìr gwangga. Yi shi sig ma wùnwá Yesu Kristi tìnn, ku í Shìdun àjai, zyun-à ri ya yonki-à má vinn fig á vinn bàna.
21 Yanká bumí big, aning wib bu zyun bàna, sái Shìdun awinwá ni.