Wasika-à
YOHANNA
Ba Sig
Wà Wa Pyànà
Akim wasika-à wà wa pyànà níng, Yohanna ri dang jír á shinn barà mpìrká abig zìm bar dìrbá. Kada abig zìm bu tàg ǹsáng bàna.
1
Mì Yohanna shun àgbam-à níng, mì ri ba ya ning, ning mpìrká ri shi kwonn í byar ńzyun á zìnn Yesu. Mì ri zìm ning wàni. Iri mì mì ri zìm fíg ning ni awínmí ni bàna. Mpìrká yì sig jir àjai bidìm pár ri zìm ning, jir kai bàna jir àjai-à níng shi sig á kyinnyí ni, má shi kinn á kyinnyí ni.
Tayí Shìdun ma wùnwá Yesu Kristi bá wìr kà ya yi àsàn, bá myàng ashiyí, bá ya yi pìkyinn na tag, jir kai bàna yi ri bir pìkyinnyí á jir àjai, yi ri zìm jàuyí big.
Aning Bàg Bu-à Yesu Tàg Sig Níng
Mì ri fig àjwár, jir kai bàna ning nìnànn nímá ning ri bàg jir àjai barà Tayí Shìdun dinya sig yi. Tàma-à níng mì ri vig ning ayi zìm bar dìryí, í jír zyun-à yi ri shi bab sig ma kàhi sai-à á ninonn. Wà ya ri zìm bar dìryí, yi ri bàg jir Shìdun. Barà ning rì fig jag sig níng, jírwá dang rag ayi zìm bar dìryí.
Mpìrká ri gim ǹsáng shi sig rag á jànn-à ni nìnànn nímá. Big ri tonn gban mpìrká rag Yesu Kristi Wùn Shìdun bi fig á jànn-à ni bàna. Big í mpìr azíb Yesu Kristi. Aning pànn shinn ná. Aning zìm abig tonn gban ning bàna. Na zìm hing àdòníng, ná dìg fig bu-à Tayí mà wai má ya ning jir shinn swàmná bàna.
Mpìr-à ma tàg fig bu-à Yesu ri tàg mpìrká bàna, kwá tàg bu zyun kim, ku bàna ma Shìdun á pìkyinnwá ni. Mpìr-à ma bàg hing bu tàg Yesu níng, ku dìg hing Ta-à ma Wùnwá bidìm. 10 Mpìr-à ma bi hing á byarná ni, ma zìg bi fig jir bu tàg Yesu bàna, wà kwa zìg bi jir bu tàg zyun kim, aning zìm aku bi á luná ni bàna. Aning shà ku bàna. 11 Mpìr-à ma shà hing ku, shi àràg mpìr-à níng hi ri sa jag ku bu bibai-à ku ri tàg níng.
Jír-à Wà Kinn Shinn
12 N shi sig ma bu-à má dinya ning nìnànn nímá. Ama ǹ zìm fig ń ba ya ning á wasika bàna. Ama mì ri zìm ń yag dìg ning, ń dinya ning zu ma zu, jirà yá fig àjwár wàni.
13 Mpìrká ri bàg Yesu áyág ri bib kà ning.