Wasika-à
YOHANNA
Ba Sig
Wà Wa Sara
Wasika-à wà wa sara níng, Yohanna ba ya sig mpìr zyun-à big ri bar ku Gayus. Yohanna yan Gayus, jir kai bàna wàníng sìnn sig pìkyinnwá ńzyun á jír àjai bu Shìdun (3 Yoh 1:3). Yohanna yan Gayus, jir kai bàna Gayus ri sa shang mpìrká ri bàg Yesu.
1
Mì àgbam-à, mì ri ba ya wù, Gayus wù zyun-à mì ri zìm wù wàni.
Jàumí, mì ri vig Shìdun à shi áyau àjwár, dìrwú aku shi ítau tìnn, àràg barà ǹ yì sig pìkyinnwú ri fig àjwár á pyànn Shìdun. Mì ri fig àjwár á jir barà jàuyí big bi dinya mì rag wù ri sìnn kyinnwú ńzyun á jir àjai bu Shìdun, àràg barà wù ri shi kyann. Ajwármí kab gbam, barà ǹ fig big dang rag yanká bumí big shi sig á gbìb àjai.
Yohanna Yan Gayus Jir Swàm Wàníng
Ayormí, wù ri sa ya jàuká buyí swàm big pìkyinn ńzyun, kó barà big í kyìnn á byarwú ni níng. Big dinya hing mpìrká ri bàg Yesu áyág rag, wù ri zìm mpìrká, wù ri pànn sàn big. A sa jag big barà Shìdun ri zìm. A ya big bu-à bá yag kyìnnbá mà pyànn ma kàhi. Bu-à sa níng, kyìnnbá big ri yag níng, big ri yag á zìnn Yesu. Big ri zìm fig bu á vù mpìrká ri bàg fig Shìdun bàna. Wà má àdòníng, ayi pànn mpìrká àdòníng ma vù pyànà, jirà ayi ma big sa swàm jir àjai-à níng á bìr-à ni.
Yohanna Twìb Mpìrká Byur á Shinn Diyotarifis
N ba ya sig mpìrká ri bàg Yesu wasika. Ama Diyotarifis ngàng yi. Ku ri gbar dù shinn, ku ri zìm shu àgbam. 10 Ma bi hing, má dinya ning bu-à ku ri sa. Ku ri dang jír á shinnyí ni nìnànn nímá. Ku ri dang bai yi. Ku ri gim ǹsáng á shinnyí ni. Wàníng màg fig ku bàna. Hár tàma-à níng ku ri ngàng mpìrká ma bi abig dang jir Shìdun. Ku ri kan dim mpìrká ma ri zìm abig shà káníng. Mpìrká ma ri shà káníng, ku ri kan zu rìg big áyau mpìrká ri kwonn shinn á zìnn Yesu.
11 Ayormí, á bàg bu-à bibai bàna, á bàg bu-à ǹsàn. Mpìr-à ma sa bu-à ǹsàn, ku í mpìr Shìdun. Mpìr-à ma sa bu-à bibai, ku yì fig Shìdun bàna.
12 Kó ni ri dang jír á shinn Dimitiriyas, big rag ku í mpìr ǹsàn. Buká ku ri sa bidìm pár ri tàg rag ku ri bàg Shìdun àjai. Yi má, yi dang hing àdòníng tìnn. A yì hing bu-à ya dang í àjai.
Jír-à Wà Kinn Shinn
13 N shi sig ma buká má dinya wù nìnànn nímá. Ama ǹ zìm fig ń ba ya wù á wasika bàna. 14 Mì ri zìm ń bi dìg wù kíni, jirà ayi dang zu ma zu.
15 A shi ítau. Jàuwú big ri bib kà wù nài áni. A bib kà jàuyí big màhàn.