Wasika-à
YAHUDA
Ba Sig
Yahuda ba sig wasika-à níng jirà aku twìb mpìrká zyun-à bir sig pìkyinn á byar Yesu ni byur, kada abig gang fig jir ǹsángká mpìrká ri tàg níng bàna. Ku gbar gbam big dìr jirà abig sar gbam á jir Shìdun zyun-à big bir sig pìkyinn áni (Yah 1:3).
1
I mì Yahuda mì ri ba ya ning wasika-à níng, mì í fàu Yesu Kristi, mì í wunzà Yakubu.
Mì ri ba ya ning, ning mpìrká zyun-à Shìdun Tayí bar sig ning, mi ri zìm ning, ningká Yesu Kristi ri kang ning jirà kada bu zyun aku dìg ning bàna.
Asàn Shìdun, ma pìkyinn na tag, ma azìmwá aku shi yà zu gban rìg ning bidìm pár.
Kwonn Wà á Shinn Malam Agim Nsángká
Jàumí big, sai-à rì níng, mì ri zìm ń ba ya ning wasika á shinn barà Shìdun pinn zu sig yi bidìm pár. I wà ǹ bi kyab kàng rag, sàn kab síg nì, ń ba ya ning, ń gbar gbam ning dìr jirà aning sar gbam á jir Shìdun zyun-à ning bir sig pìkyinn, wà Shìdun ya kà sig á vù mpìrká buwá ni. Jír káníng má vim bìr fig bàna, má shi àràg barà shi sig. Mì ri dang àdòníng, jir kai bàna mpìrká káhi shi sig áni, big ri zìm fig abig wib Shìdun bàna. Big kù kà sig áyauná ni. Mpìr káníng big ri zìm abig sa bai rìg jír á shinn barà Shìdun sa ya sig yi àsàn níng, jirà abig dìg pyù abig sa bu bibaiká big ri zìm. Big ri zìm fig Yesu Kristi zyun-à í Asàin Luyí ma Shinn Luyí níng bàna. Wàrì níng, big ba sig á jir Shìdun ni barà Shìdun má wà kwonn írì swai mpìr káníng.
Mì ri zìm ń kyab pànn ya ning bu káníng kó barà ning rì yì rìghing níng. Sai-à rì níng, Shìdun pinn zu sig mpìrká buwá, ká ri shàr zu sig mà jànn Masar. Ama ásim, ku bi gban rìg mpìrká káhi áyaubá ni, ká bir fig pìkyinn á byarwá ni bàna níng. Yann aswamká bu Shìdun mà wai ká ri zìm fig abig shi mà byar shu-à Shìdun sìnn sig big bàna níng, Shìdun zìg big n ta kà rìg mà tonn fi-à ni, n sìr rìg big ma sarka hár kinn kinn, sái àyúnn ùwài-à Shìdun má wà kwonn dunyaru áni níng ma fòr hing. Aning kyab pànn jir Saduma ma Gamurata ma swannká ká shi yàr sig ma big. Mpìrká ká shi sig mà swann káníng ni rì sa àyái, big rì sa bu bibaiká kim kim. Big ri wa shwìn mà pyìr-à ni zyun-à má dim fig ádim bàna. Wàníng ri tàg yi barà Shìdun má sa ma mpìrká ri wib fig jírwá bàna níng áni.
Mpìrká ká kà bi sig áyauná ni níng, ri sa íri bu-à bibai-à níng tìnn. Big ri la la á shinn bu-à bibai, big ri sa àyái. Big zìm fig a Shìdun shi kùrbá bàna, big ri swau yann aswamká ká shi sig ma gbam mà wai. Mikailu zyun-à ku shi síg nì àgbam yann aswamká mà wai, ku ma shinnwá ku swau fig Shaitan bàna. Asai-à rì níng hi, Shaitan rì sa yipyàr ma ku á shinn awain Musa. Mikailu gbar dù nann zu fig shinnwá n dang fig jír bibai á shinn Shaitan bàna. Bu-à ku dang sig bàna, ku rag, “Shìdun aku yan ta wù.” 10 Mpìr káníng big ri swau buká big myàng yì byann fig bàna. Big shi sig àràg í wi awúnnká, ká ri kyab fig bu ǹsàn á kyinnbá ni bàna. Big ri sa bu-à pìkyinnbá ri zìm. Barà big ri sa àdòníng, big ri gbar bi yá shinnbá kwonn wà. 11 Mpìr káníng bá wa shwìn wàni, jir kai bàna big bàg sig bar kyonn Kayinu, big ri sa bu bibai jirà abig dìg bài ùwài nímá àràg barà Balamu rì sa sig. Big ri gbam sung, mi ri sa Shìdun yawari àràg barà Kora rì sa sig, Shìdun rì gban sig ku níng. I bu-à sa big má, bá wa shwìn wàni. 12 Sai-à ning ma ri ji buju zyun-à yi ri kyab pànn Shinn Luyí áni níng, mpìr káníng big ri ya ning zunái. Big ri shi shu, mi ri wa bu á bìr-à ni, mi ri kyab íri shinnbá, big ri sa fig zunái bàna. Big shi sig àràg í shyù-à pìr sig wà wàu ri gbar wam zu jirà shyù aku tab bàna. Big shi sig àràg bín zyun-à ri wan fig awan bàna, kó barà sònnwá màg hing wà aku wan áni níng. Big shi sig àràg bín zyun-à mpìrká gbìb dù rìghing adinnwá, wà wu sig hár kinn kinn. 13 Mpìr káníng shi sig àràg í afag zàpìr. Swàm bu zunáiká big ri sa níng shi sig àràg jín zyun-à zàpìr swann bi sig. Big shi àràg asuswirká fim sig byar shubá. Shìdun sa samyib sig byar zufi byar-à mpìr káníng má shi màhàn hár kinn kinn.
14 Sai-à rì níng Enok zyun-à í nomba sùmpyànn á byar Adamu níng, rì dang sig jír á shinn mpìr káníng, n rag: “Aning fig, Shinn Luyí má bi ma yann aswamká buwá nìnànn nímá mà wai, hár mpìrká má wànn sar fig big bàna. 15 Kwá bi jirà aku wà kwonn mpìrká bidìm pár. Kwá gban vinn rìg mpìrká zyun-à wib fig ku bàna, n sa sig bu-à bibai, n dang sig jír bibai á shinnwá ni níng.”
16 Mpìr káníng, kó ákaun big ri tìr ya mpìr jír, mi ri dang bai mpìr. Big ri sa bu-à bibaiká kyinnbá ri zìm, mi ri gbar dù shinn. Mpìr bibai káníng ri tonn gban mpìrká ma nu jir àdwór jirà abig dìg bu á vù mpìrká ni.
Aning Shi Shu Sìsàn á Gbìb Yesu
17 Jàumí big, aning kyab pànn jírká zyun-à yann aswamká bu Shinn Luyí Yesu Kristi rì dinya sig ning rag má sa níng. 18 Big rì dinya sig ning rag, àyúnn-à dunyaru ma nyàan vinn, mpìrká káhi má bi má màm jwann ning. Mpìr káníng yì fig Shìdun bàna. Bá sa íri bu-à bibai zyun-à pìkyinnbá ri zìm. 19 Mpìr káníng ri sá nì mpìrká ri gàb finn kyau kyau, jir kai bàna bu-à big ri zìm á pìkyinnbá ni í bu dunyaru, Awun Shìdun bàna á kyinnbá ni. 20 Jàumí big, bigná aning sar gbam, aning shang bar dìrná jirà aning sar gbam á buká ning bir sig pìkyinn ná áni, zyun-à bi sig mà byar Shìdun ni. Aning shi vig kyann Shìdun ma gbam Awun Shìdun kó ákaun bidìm pár. 21 Aning shi shuná àràg barà Shìdun ri zìm barà ning ri shi kir àyúnn-à Shinn Luyí Yesu Kristi má myàng ashiná má ya ning yonki kinn kinn.
22 Mpìrká káhi shi sig áni ká pìkyinnbá gàfinn rìghing pyànà. Aning myàng ashi írì mpìr káníng. 23 Mpìrká káhi shi sig áni, aning gbar wìm zu big á pyìr-à ni jirà aning pinn zu big. Káhi shi sig áni, aning myàng ashibá, ama aning sa ádàn jirà kada abig zìg yag ning á gbìb ajànn bàna. Kada aning kwonn shinn ma big á bu pyìrbá big ri sa níng bàna. Sunu bu pyìrbá shi sig àràg í jà jín.
Yahuda Swam Yan Shìdun
24 Ayi sa ya Shìdun ísoko barà ku shi sig ma gbam, mi ri myàng kwonn ma yi jirà kada ayi nang gbìbwá bàna. Kwá tu kyàr rìg bu pyìrká bigná bidìm pár, má zìg bi ning jirà aning shi á byar àyarwá ni jirà aning fig àjwár. 25 Ayi swam yan Shìdun, ku zyun-à kab sig kó kai bidìm pár. Ku shi síg nì àsàin-à sìnn sig Shinn Luyí Yesu Kristi a wàníng pinn zu yi. Mpìrká abig bìnn kir wann ma abig swam yan ku, aku shí nì kùryí, kùrwá aku shi hár kinn kinn. Ku shi síg nì wà jijag ma wà tàma-à níng, kwá shí nì hár kinn kinn. Aku shi àdòníng.