Buká Yesu Tìya Sig Yohanna
Yohanna ba sig tarkada-à níng á sai-à mpìrká ri bàg Yesu ri wa shwìn á vù mpìrká ni. Ku ba sig jirà aku dang gbam pìkyinn mpìrká ri bàg Yesu. Tarkada-à hi ri dinya mpìr jír á shinn laká Yohanna la sig nìnànn nímá. La káníng hi shi sig ma shwìn wà mpìr má yì byann. Ayau la káníng ni, byarká káhi dinya kyàr hing yi barà Shìdun sa Yesu gbam kan rìghing mpìr azíbká buwá. Ayúnn-à wà kinn shinn kwá ya mpìrká buwá byar àpyú, byar-à káníng má shi màhàn hár kinn kinn, byar-à shwìn bàna, dìr wa bàna, amor bàna, mpìr má wìr fig zàn mínn bàna, ki wu bàna. Jir wàníng ayi swam yan Shìdun.
1
Tarkada-à níng í jír bu-à Yesu Kristi dang sig, í jír-à Shìdun ya sig ku aku tìya fàuká buwá big, bar buká má sa tàma tàma-à níng. Yesu Kristi swam bi wùn aswam mà wai, wàníng bi tìya rìghing mì Yohanna bu káníng. Wàníng í bu-à mì Yohanna ba sig á shinn buká ǹ myàng sig wà Yesu Kristi tìya sig mì, kwonn ma jír-à Shìdun tìya sig mì. Mpìr-à ma jangga hing jir Shìdun-à mì ri ba á shinn buká má sa á pyànn, ma mpìrká ma fig hing ma wib hing, bá fig àjwár, jir kai bàna àyúnn-à buká mì ri ba ya ning níng ma sa áni níng, nyàan màg.
Yohanna Bib Kà Iklisiya Sùmpyànnká
I mì Yohanna, mì ri ba ya ning, ning iklisiya sùmpyànnká á jànn Asiya.
Shìdun aku wìr kà ya ning àsàn ma aku ya ning pìkyinn na tag. Shìdun wà shi sig tàma-à níng, ku í wà rì shi bab sig áni, ku í wà á pyànn. Awun sùmpyànnká shi sig á pyànn Shìdun ni níng, abig wìr kà ya ning àsàn ma pìkyinn na tag. Yesu Kristi aku wìr kà ya ning àsàn ma pìkyinn na tàg. Jírwá ku dang sig á shinn Shìdun ni í jir àjai. Ku í zyun-à Shìdun gbar dù nann zu jag sig mà amir-à ni. Ku í zyun-à ri na kùr á shinn kùrká á jànn-à ni bidìm pár.
Ku ri zìm yi wàni. Ku zìg zu rìghing yi á bu pyìryí ni á jir kiwá ku wu sig. Yesu Kristi sìnn kàng rìghing yi kùr jirà ayi shi àgbam mpìrká ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun, ma ayi sa ya Shìdun Tawá swàm. Yesu Kristi aku shi bu ùwài ma gbam á byar kó ni bidìm pár, hár kinn kinn. Aku shi àdòníng.
Aning myàng, kwá bi áyau akor-à ni. Kó ni bidìm pár má myàng ku, ká twìb pòr sig ku dìr níng, má myàng ku tìnn. Swai mpìrká á jànn-à ni bidìm pár má kig nàikitáu á shinnwá ni. Bu káníng má sa àdòníng. Aku shi àdòníng.
Shinn Luyí Shìdun dang rag, “Mì í Alfa, mì í Omega, mì í wà jijag, mì í wà kinn shinn.” Shìdun wà shi sig tàma-à níng, ku í wàrì shi bab sig áni, ku í wà á pyànn.
Yohanna Myàng Yesu Kristi á La-à Ni
Mì í Yohanna shunwòná á jir shinn Yesu ni. Mì ri wa shwìn àràg ning. Yi ma ning ri bà kyinn. Mpìrká pànn mì n sìnn kà mì á swàin-à big ri bar Bartamusa, dò jirà mì ri dinya mpìrká jir Shìdun, ma jir àjai-à Yesu tìya sig mì. Yi ma ning shi sig í zyun, jir kai bàna Shìdun shi síg nì kùryí. 10 Ayúnn Ladi, wà í àyúnn bu Shinn Luyí, Awun Shìdun bi tìya mì bu zyun á la-à ni. N fig nài jír ngbam nímá á simmí ni. Nài jír-à hi su àràg í yur. 11 Nài jír-à hi dang rag, “Buká wá myàng níng bidìm pár á ba kà á tarkada, ma á dwim yag mà iklisiya sùmpyànn. A dwim yag mà Afisa, big Simirna, big Birgamas, big Tayatira, big Sardisu, big Filadalfiya, kwonn ma Lawudikiya.”
12 I wà ǹ vim bìr jirà ń myàng mpìr-à ri dang jír ma mì níng. Barà ǹ vìm bìr àdòníng, ǹ myàng pitila àkunn sùmpyànn big sa sig ma zinariya. 13 Ayau pitila káníng ni, ǹ myàng mpìr zyun àràg Wùn Mpìr Jíkwìnn. Ku wìr sig jà lilor nímá hár mà barwá ni, n sar sig. Ku sìr gbam sig gwàin pìkyinnwá ma bu sìr dìr-à big sa sig ma zinariya. 14 Shinnwá ma jinnwá mìg shi karr nímá àràg í shwam. Zuwá shi àràg anam pyìr. 15 Barwá gbàinshìn nímá, shi àràg í àsháu-à big gbar zu sig á pyìr yìu. Nài jírwá shi àràg í zàpìr ri bìnn nì. 16 Ku pànn sig asuswir àkunn sùmpyànn á vìm nuwá ni, kafai jiji nímá wà ri ji nu-à pyànà bidìm pár zu á nuwá ni. Mùnnpyànnwá ri yar àràg barà àyúnn ma fàn fòr hing áyau shinn ri yar níng. 17 Barà ǹ myàng ku àdòníng, n kù wann á jìnn ni á pyànnwá ni, shi rag ǹ wu rìghing. Ama ku tib mì vìm nuwá n rag, “Kada á shàr zinn bàna, mì í wà jijag, mì í wà kinn shinn. 18 N shi síg nì ma yonki. Wàrì níng ǹ rì wu rìghing, ama tàma-à níng ǹ shi sig ma yonki hár kinn kinn. N kab hing gbam ki, kwonn ma amir. 19 To, buká wù ri myàng níng á ba, buká tàma-à níng ma buká má sa á pyànn. 20 Walai mpìr-à yì yìr asuswir sùmpyànnká à myàng sig á vìm numí ni, ma pitila sùmpyànnká níng. Má dinya wù yìrbá. Yìr asuswir sùmpyànn káníng í yann aswamká mà wai bu iklisiya sùmpyànn. Yìr pitila sùmpyànn káníng í iklisiya sùmpyànn.”