2
To, ǹ kyab á kyinnmí ni rag má bi fig rag á byarná ni bàna, jirà a pìkyinn ná bai bàna. Wà ma sa bai hing pìkyinn ná, mpìrká má sa jwar rag mì pìkyinn níng bàna, sái íri ningká ǹ sa bai sig ning pìkyinn níng. Wàníng í bu-à sa ǹ rì ba ya sig ning wasika n dinya sig ning bu-à ná sa. N yì hing rag ná sa àjai. N zìm fig ningká ning nìm má sa jwar pìkyinnmí níng, aning sa bai sòr mì pìkyinn bàna. N yì hing rag wà ma fig hing àjwár, ning má ná fig àjwár. Sai-à ǹ ba ya sig ning wasika níng, ǹ ba ya síg ning ma pìkyinn bai, ma jír kyab, ma zàn mínn. N ba fíg jirà aning bai pìkyinn bàna, ama í jirà aning yì barà mì ri zìm ning wàni.
Aning Yafa Ya Mpìr-à Sa Sig Bu Pyìr
Mpìr-à gbar bi sig pìkyinn bai-à níng, ku gbar bi ya fig íri mì áwinmí ni bàna, ama ku gbar bi ya sig ning bidìm pár. Wab tag-à ning nìnànn nímá ning wab tag sig ku níng, màg rìghing. Tàma-à níng aning yafa ya ku, ma aning dang gbam ku kyinn, jirà kada a dìrwá wu tag, ma aku fim gbìb Shìdun bàna. Jír wàníng, mì ri vig ning aning tìya ku rag hár tàma-à níng ning ri zìm ku wàni. Yìr wasika zyun-à ǹ rì ba ya sig ning níng, í jirà mì ri zìm ń màg màg fig ning, wà ning ma ri wib bu-à mì ri dinya ning. 10 Wà na yafa ya hing mpìr, mì má ǹ yafa ya rìghing ku tìnn. Wà bu-à má yafa ya ku ma shi sig áni, má yafa ya ku á pyànn Kristi ni. Má sa àdòníng á jir shinn ná ni. 11 Má sa àdòníng jirà kada a Shaitan kab yi bàna, jir kai bàna yi yì hing yarwá ku ri sa.
Pìkyinn Bulus Na Tag Wann Fig Bàna
12 Sai-à ǹ yag mà Taruwasa rag ma dang jír àjwár Kristi níng, ǹ myàng hing barà Shinn Luyí pù ya sig mì pyù. 13 Ama pìkyinnmí na tag wann fig bàna, jir kai bàna ǹ dìg fig wunzàmí Titus màhàn bàna. Yi big mpìrká màhàn dwim gàfinn dìr, í wà ǹ dù n yag mà Makidoniya.
Mpìrká Bu Yesu Má Gbam Kan Shaitan
14 Yi ri sa Shìdun ísoko barà ku ri tìya yi gbìb á dò shinn Kristi ni barà yá kab gbam Shaitan. A dò shinn barà yi ri dang jir Kristi, Shìdun ri sa mpìrká ri fig jírwá àràg barà swìnn bu ǹsàn ri ning kàng kwìb byar. 15 Barà yi ri dang jir Kristi níng, á byar Shìdun ni yi shi sig àràg í swìnn bu ǹsàn á byar ká má wìm zu, ma ká má wìm zu fig bàna. 16 A byar mpìrká má wìm zu níng, jíryí shi sig àràg í swìnn bu ǹsàn má ya yonki. Ama á byar mpìrká má wìm zu fig bàna níng, jíryí shi ya sig big àràg í swìnn bu-à má gban rìg big. Mpìr-à kinn sig barà kwá dang jir Shìdun àdòníng í ni rà? 17 Mpìrká káhi nìnànn nímá ri dang jír jirà a mpìrká ya big bu. Ama yi ri sa fig àdòníng bàna, jir kai bàna yi í mpìrká bu Kristi. Yi ri dang jírwá ma pìkyinn ńzyun, jir kai bàna Shìdun í àsàin-à ri swam yi ayi dang jírwá.