Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
KORINTI
Wà Wa Pyànà
Bulus ba ya mpìrká mà Korinti wasika wà wa pyànà á sai-à mpìrká káhi áyau mpìrká ni ri dang bai ku, mi ri gbìb shùr á shinnwá ni. Bulus tìya big rag ku ri zìm big. Ku ri zìm abig jùn kwonn kàng. Mpìrká káhi dang rag ku í wùn aswam Yesu Kristi bàna. Ama ku dinya káníng rag àjai ku í wùn aswam Yesu Kristi. Bulus dinya mpìrká ri bàg Yesu mà Korinti abig ya bài jirà abig shang mpìrká ri bàg Yesu Kristi mà Yahudiya, ká zyun-à amor-à ri gban big, big ri wa shwìn nìnànn nímá.
1
Bulus Bib Kà Mpìrká
Mì Bulus zyun-à Shìdun zìm sig rag, ǹ shi wùn aswam Yesu Kristi, mì ma wunzàyí Timoti, yi ri ba ya ning wasika-à níng, ning mpìrká ri bàg Yesu mà Korinti kwonn ma mpìrká bu Yesu mà jànn Akaya.
Mì ri vig Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig ya ning àsàn, kwonn ma pìkyinn na tag.
Bulus Sa Shìdun Isoko
Ayi sa Shìdun Ta Shinn Luyí Yesu Kristi ísoko. Ku ri myàng ashiyí, mi ri sa jwar pìkyinnyí tìnn. Bu-à ma dìg yi bidìm pár, ku ri sa jwar pìkyinnyí jirà ayi sa jwar pìkyinn mpìrká ri wa shwìn kim kim àràg barà ku ri sa jwar pìkyinnyí níng. Barà yi ri wa shwìn àràg bu Kristi níng, í barà Shìdun ri sa jwar yi pìkyinn áni á jir shinn Kristi ni tìnn. Wà ya wa shwìn, yi ri wa jirà ayi sa jwar pìkyinn ná, ma aning wìm zu. Wà Shìdun ma sa jwar pìkyinnyí, wàníng ri tàg rag Shìdun má sa jwar pìkyinn ná. Kwá sa aning sa muyar, barà ná tib wann pìkyinn á jir shwìn-à yi ma ning ri wa. Yá fim fig pìkyinn biryí á dìrná ni bàna, jir kai bàna barà ning ri wa shwìn àràg barà yi ri wa níng, í barà Shìdun má sa jwar pìkyinn ná áni àràg barà ku ri sa jwar pìkyinnyí níng.
Wunzàyí big, yi ri zìm ayi kyab pànn ya ning shwìn-à yi rì wa sig á jànn Asiya, shwìn-à hi rì kab hing gbamyí, pìkyinnyí rì gib rìghing, yi rì yì fig rag yá wìm zu bàna. Yi ri kyab rag big wà sig kwonn barà bá gban rìg yi. Wàníng sa sig àdòníng jirà kada ayi sìnn kyinnyí á gbamyí ni bàna, sái bu-à Shìdun àsàin-à ri gbar dù nann zu ki níng, ma sa. 10 Ku í àsàin-à gbar kyag zu sig yi á fòr zyun-à yi nìm má wu ki áni. Kwá gbar kyag zu yi, yi ri bir pìkyinn rag kwá gbar kyag zu kyann yi àdòníng. 11 Aning vig shang yi Shìdun áni àràg barà mpìrká kádà nìnànn nímá ri sa, àjirà a Shìdun zìm avigyí, ma aku sa sàn ya yi. I wà mpìrká nìnànn nímá má sa Shìdun ísoko á jir shinnyí ni.
Bulus Wà Vim Bìr Kàng Jírwá á Shinn Bu-à Ku Ri Zìm Aku Sa
12 Bu-à sa yi ri gbar àshí níng, í jirà pìkyinnyí ri tìya yi rag yi ri shi shu ǹsàn á dunyaru. Shuyí ma ning í shu pìkyinn ǹsàn, àràg barà Shìdun ri zìm. Yi ri tonn gban fig mpìr bàna. Yi ri sa fig swàm ma yar zyun-à yi shi sig ma kàhi níng bàna, yi ri sa ma gbam àsàn-à Shìdun ya sig yi. 13 Buká yi ri ba ya ning bidìm pár, íri buká ná jangga má fig kyàr samyib. Mi ri kyab ná jangga má fig kyàr samyib wàni. 14 Tàma-à níng, ning yì gban fig bu bidìm bàna. Aning yì gban rìg buká mì ri tàg ning, jirà àyúnn-à Shinn Luyí Yesu ma kàng bi hing, ná gbar àshí á shinnyí ni, yi má, yá gbar àshí á shinn ná ni tìnn.
15-16 Sai-à rì níng, mì ri kyab rag na myàng hing mì, ná fig àjwár, í bu-à sa mì ri zìm ń bi á byarná ni kàun pyànà, jirà ń sa shang ning kàun pyànà. Mì ri zìm ń bi á byarná ni sai-à má yag mà Makidoniya, ma sai-à má kàng bi. I wà ná sa jag mì á kyonnmí má yag mà Yahudiya. 17 Sai-à rì níng, barà mì ri kyab rag má bi á byarná ni, barà ǹ bi fig bàna níng, ning ri kyab rag mì ri dang jír nu pyànà rà? Kó ning ri kyab rag, ǹ shi síg àràg mpìrká zyun-à yì fig Shìdun bàna, ká ri dang jir rag “nn”, á pyànn big rag “bàna” níng rà? 18 Barà Shìdun ri dang vim bìr fig nu bàna níng, í barà jír-à yi dinya sig ning níng, yi dang vim bìr fig nu bàna tìnn. 19 Yesu Kristi wùn Shìdun wà yi ma Silas ma Timoti dinya sig ning jírwá níng, ku ri dang vim bìr fig nu bàna tìnn. Bu-à kwa dang bidìm pár, shi rìghing. 20 Nu-à Shìdun gib ya sig mpìr bidìm pár, ku ri sa á gbìb Yesu ni. Wàníng í bu-à sa yi ri dang rag “Aku shi àdòníng”, yi ri swam yan Shìdun á jir shinn Kristi. 21 Shìdun í àsàin-à ri sìnn kà yi ma ning ayi yì rag yi shi sig áyau Kristi. Ku í àsàin-à shig zu sig yi, n sìnn kàng sig yi mpìrká buwá. 22 Ku kyag sig yir á dìryí ni rag yi í mpìrká buwá. Ku wìr kà ya sig yi Awunwá á pìkyinnyí ni jirà ayi yì rag kwá ya yi buká ku gib ya sig yi nu níng.
23 Shìdun í àsàin-à yì sig kyinnmí. Bu-à sa ǹ bi fig á Korinti bàna níng, í jirà ǹ zìm fig ń sa pànn ning zunái bàna. 24 Yi ri du kà fig ning ma gbam rag aning bir pìkyinn bàna, jir kai bàna ning ri bir pìkyinn ngbam nímá. Bu-à yi ri sa bàna, yi ri sa swàm ma ning jirà aning fig àjwár.