16
Jír á Shinn Bài-à Mpìrká Bu Shìdun Ri Kwonn
To, jír á shinn bài-à ning ri kwonn jirà ná sa shang mpìrká bu Shìdun á jànn Yahudiya, aning sa àràg barà ǹ dinya sig mpìrká bu Shìdun á jànn Galatiya. Kó wane àyúnn Ladi aning sìnn kwonn bài. Kó ni aku tinn zu bi bu-à ku dìg sig áyau su sùmpyànn, ma aku zìg bi. Ama kada aning shi kir mì, wà ma bi hing, í wà aning kwonn bu íni bàna. To, wà ma fòr bi hing, má ya mpìrká ká ning shig zu sig níng wasika, jirà abig zìg yag bài-à ning kwonn sig níng, mà Urushalima. Wà ya myàng má sàn kab síg nì, ń yag tìnn, to, í wà yi big má yag zyun.
Bu-à Bulus Má Sa Mà Pyànn
To, má bi á byarná ni, ama sai wà ma yag rìghing mà jànn Makidoniya, í wà má bí ni. Ama mì ri myàng kó má shi nonn á byarná ni hár sai wà sònn wàu ma wam zu rìghing, í wà ná sa shang mì á kyonnmí wà mà pyànn. N zìm fig wà ń myàng ning ń wam zu kíni bàna. Wà Shìdun ma zìm hing, má shi nonn á byarná ni.
Má shi ma á finn swann Afisa hár àyúnn buki zyun-à big ri bar Pentikos, jir kai bàna Shìdun ya sig mì pyù barà má sa swàm ùwài nímá áyág. Swàm Shìdun ri yag mà pyànn. Ama mpìrká kàhi nìnànn nímá ri zìm abig kan dim mì.
10 Wà Timoti ma bi fòr hing á byarná ni, aning pànn samyib ku. Kada aku shàr zinn kó títi nímá bàna. Ku má, ku ri sa swàm Shinn Luyí, àràg barà mì ri sa níng tìnn. 11 Kada a mpìr myàng rag Timoti kinn fig bu bàna. Aning sa shang ku á kyonnwá ni, ma aning dwim kàng bi ku ítau á byarmí ni. Mì ri shi kir ku, ku ma wunzàká kádà níng.
12 Bu wunzàyí Apolos bó, ǹ vig ku rag aku yag kwonn ma wunzàká kádà, jirà aku yag myàng kà ning. Ama ku myàng, ku dìg fig ma pyù barà kwá bi á byarná ni tàma-à níng bàna. Sái wà kwa dìg hing pyù, í wà kwá bi má myàng kà ning.
Jír-à Wà Kinn Shinn
13 To, buná aning myàng kwonn ma shinn ná, aning sar gbam áyau pìkyinn birná á byar Yesu. Aning wim kyinn. Aning tib bàg barná. 14 Bu-à ná sa bidìm pár, aning sa ma kyinn azìm.
15 Ning yì hing Istifanas ma mpìrká buwá big. Big í mpìrká kà jag sig gbìb Yesu á jànn Akaya. Big du kà hing shinnbá rag bá sa shang mpìrká ri bàg Shìdun. 16 To, íri mpìrká ri sa swàm àdòníng, mì ri zìm aning fig bu-à ba dinya ning, ma aning wib jírbá. Ká ma ri sa swàm àdòníng, aning fig jírbá tìnn.
17 N fig hing àjwár barà Istifanas ma Fartunatas ma Akaikas bi á byarmí ni, jir kai bàna big sa ya hing mì bu-à ning dìg fig pyù-à ná sa ya mì bàna. 18 Big sa mì bu-à pìkyinnmí jwar áni, àràg barà big rì sa jwar sig ning pìkyinn ná. Iri mpìrká àdòníng, big fòr hing wà ayi yan big.
19 Mpìrká ri bàg Yesu á jànn Asiya big ri bib kà ning. Akila ma wàwá Biriskila má, big ri bib kà ning bib bib á zìnn Shinn Luyí Yesu ni. Mpìrká ri kwonn shinn, mi ri wib Shìdun á lubá ni, big ri bib kà ning tìnn. 20 Mpìrká ri bàg Yesu áyag bidìm pár, ri bib kà ning.
Aning bib kà bar dìrná, bib bib. 21 Mì Bulus, ǹ ba síg nì jír-à níng. Mì ri bib kà ning.
22 Mpìr-à ma zìm fig Shinn Luyí Yesu bàna, a Shìdun ya ku nài ya. Shinn Luyí, á bi.
23 Asàn Shinn Luyí Yesu aku shi kwonn ma ning.
24 Mì ri zìm ning wàni, jir kai bàna á gbìb Yesu Kristi yi bidìm pár yi í bu ńzyun.