15
Barà Yesu Dù Nann Zu Kàng Ma Yonki
Wunzàmí big, mì ri zìm ń kyab pànn ya ning jir àjwár-à ǹ rì dinya sig ning níng. Ning rì zìm hing, n bir hing pìkyinn áni ngbam nímá. A jir shinn jir àjwár-à níng ni, Shìdun zìg zu rìghing ning á bu pyìrná ni, wà na shi sig ma pìkyinn bir ngbam nímá á jir Shìdun. Wà ma nímá bàna, ning fig sig jir àjwár-à níng átai.
Jir àjwár-à ǹ fig sig á shinn Yesu Kristi ni níng, í wà zyun-à ǹ dinya sig ning. Jír-à níng sàn kab sig kó wà áni bidìm pár. Jír-à níng ri tàg yi rag, Yesu Kristi wu sig jir shinn bu pyìryí, àràg barà big ba sig á tarkada Shìdun ni níng. Big jì ku, áyau su sara Shìdun gbar dù nann zu kàng ku ma yonki àràg barà big ba sìnn sig á tarkada Shìdun. Sái ku bi tàg shinnwá á byar Bitrus, n bi tàg shinnwá á byar yann aswamwá big dwib agban pyànà níng. I wà su zyun ku bi tàg shinnwá á byar mpìrká ri bàg ku, big kab hing dari swana. Ayau mpìr káníng ni, kádà shi sig ma áni. Kádà wu rìghing. To, ku tàg shinnwá á byar Yakubu, hár n bi tàg jakàng shinnwá á byar yann aswamwá big ni bidìm pár.
Barà ku tàg kinn rìghing shinnwá á byar mpìr káníng bidìm pár, í wà ku tàg shinnwá á byarmí ni. Kó barà ǹ kinn fig bu bàna níng, ǹ kà áyaubá ni tìnn. Ai, ǹ shi sig àràg mì í wùnshái áyau yann aswamká buwá ni bidìm pár. N fòr fig wà bá dang rag, mì í wùn aswamwá bàna, jir kai bàna wàrì níng mì ri ya mpìrká ri bàg ku shwìn wàni. 10 Ama Shìdun ma àsànwá ku ya sig mì swàm-à níng. Hár bu-à ku sa sig mì níng, kàng fig bu átai bàna. Bumí ǹ sa swàm sa sa sa, hár ǹ sa kab yann aswamká kádà í nì. Ama ǹ sa fig ma shinnmí bàna, í àsàn Shìdun shi síg nì á kyinnmí ni. 11 To, ama yi bidìm yi ri dang jírwá níng, kó ma í mì, kó ma í big ma ri dinya ning jir Shìdun, bidìm par í bu ńzyun. Yi bidìm par yi ri dang jír ńzyun á shinn Yesu Kristi ni zyun-à ning bir sig kyinn áni níng.
Barà Mpìrká Wu Rìghing Má Dù Nann Zu Kàng Ma Yonki
12 To, ń bib ning. Barà Kristi dù nann zu kàng rìghing mà amir-à ni, àràg barà yi ri dinya kyann mpìrká níng, bu-à sa mpìrká kádà áyauná ni ri dang rag mpìr má dù nann zu kàng fig bàna, í jir kai rà? 13 Wà nìm má àràg barà ning ri dang rag, ki má dù nann zu kàng fig ma yonki bàna níng, ai Kristi nìm má dù nann zu kàng fig ma yonkiwá bàna. 14 Wà Kristi nìm ma dù nann zu kàng fig bàna, jír-à yi ri dinya ning níng, nìm í jír átai. Pìkyinn birná nìm bàna ma yìr. 15 Wà Kristi nìm ma dù nann zu kàng fig ma yonki bàna, nìm má shi àràg yi ri gim ǹsáng á jir Shìdun ni, barà yi ri dang rag, Shìdun gbar dù nann zu rìghing Yesu mà shar amir-à ni ma yonki níng. 16 Ning yì hing wà mpìrká wu rìghing níng nìm má dù nann zu kàng fig ma yonki bàna, to, Shìdun nìm má gbar dù nann zu fig Yesu ma yonki bàna. 17 Wà Kristi nìm ma dù nann zu fig bàna, pìkyinn birná nìm bàna ma yìr. Hár tàma-à níng ning nìm shi sig áyau bu pyìrná ni. 18 Mpìrká rì bàg sig Yesu ká wu sig níng, big nìm jànn kà kinn rìghing. 19 Wà pìkyinn biryí á byar Kristi nìm má í jirà yá dù nann zu kàng fig ma yonki bàna, ashiyí nìm má kab bu kó ni bidìm pár.
20 To, yi yì hing í àjai big gbar dù nann zu kàng rìghing Kristi ma yonki. Ku shí nì wà kà pyànn áyau mpìrká má dù nann zu kàng ma yonki. 21 Byar-à ki bi sig níng, ki bi sig á dò jir bu-à bibai-à mpìr zyun sa sig níng. Byar-à yi dìg sig gbìb-à yá dù nann zu kàng ma yonkiyí má, yi dìg sig á byar mpìr zyun ni tìnn. 22 Barà yi bidìm pár yi ri wu ki á jir shinn bu bibai-à Adamu sa sig, í barà yá wìm zu á jir shinn Yesu ni tìnn. 23 Kó ni má dù nann zu kàng áyau su-à Shìdun gib sig níng. Zyun-à dù nann zu sig wà kà pyànn-à níng, í Kristi. Ká má dù nann zu ásimwá ni níng, sái ká shi sig mpìrká buwá. Shìdun má gbar dù big á sai-à Yesu má kàng bi kàng. 24 Sai-à ba dù nann zu rìghing, í wà byar shu dunyaru má vinn. A sai-à níng hi, Kristi má shi shinn kó kai bidìm pár. Kó kùr, kó àgbam, kó wàu, bidìm pár kwá sìnn kann káníng agang, má zìg kùr má ya kà á vù tawá Shìdun ni. 25 Shìdun sìnn kà sig Kristi aku na kùr, kwá gbar tìg wann rìg ká ri ngàng wàníng bidìm pár, má sìnn kà big á mìr bar wàníng ni. 26 Bu-à kwá gbar tìg wann wà kinn shinn-à níng í ki. 27 Shìdun sìnn sig kó kai bidìm pár á mìr bar wàníng ni, àràg barà big ba sig á tarkada Shìdun ni. Yi yì hing Shìdun sìnn fig shinnwá á mìr bar Kristi ni bàna. Buwá ku í àsàin-à sìnn kà sig bu bidìm pár á mìr bar Kristi ni, kwá shi fig á mìr bar Kristi ni bàna. 28 Wà Shìdun ma sìnn kà gban rìghing kó kai bidìm pár á mìr bar Kristi ni, í wà Kristi ma shinnwá, kwá sìnn kà shinnwá á mìr bar Shìdun ni, jirà Shìdun aku shi shinn kó kai bidìm pár.
29 Wà mpìr nìm ma dù nann zu kàng fig ma yonki bàna, bu-à sa mpìrká ri wau dìr batisma jir shinn mpìrká ká wu rìghing í jir kai rà? Yìrwá nìm í kai rà? 30 Wà mpìrká wu rìghing nìm má dù nann zu kàng fig bàna, bu-à sa yi ri wann tafinn kyann shinnyí, mi ri dang jir Shìdun, í jir kai rà? 31 Su ma su mì ri wa shwìn àràg má wúwu jir shinn Yesu. Bu-à sa mì ri dinya ning barà mì ri wa shwìn àdòníng, í jirà mì ri fig àjwár á shinn ná ni jirà ning ri sa swàm ma jir Shinn Luyí Yesu Kristi. 32 Sai-à ǹ mà finn swann Afisa ni, mì ri gbìb shùr ma mpìrká big shi sig ma kyinn àzwànn. Shi àràg mì ri gbìb shùr big wi awúnnká ri pànn mpìr. Wà Shìdun nìm ma ri gbar dù nann zu fig mpìr mà amir-à ni bàna, buká ǹ sa sig níng, nìm bàna ma yìr. Wà mpìr nìm ma dù nann zu kàng fig bàna, nìm má sàn kab ayi ji buju, ayi wa shin, ayi fig àjwár á dunyaru, jir kai bàna yá wu rìg akìn hár kinn kinn.
33 Kada aning zìm abig tonn gban ning bàna. Ning fig hing kó? Wù mpìr kyinn sìsàn, wa ri bàg dìr ma mpìr-à bibai, wù má, wá kàng mpìr-à bibai tìnn. 34 To, aning kà kàng á akironá ni, aning bàg gbìb Shìdun ábibir, kada aning sa kàng bu-à bibai bàna. Mpìrká kádà áyauná ni yì fig Shìdun bàna. Mì ri dang àdòníng jirà a zunái pànn ning.
Dìr Apyú Zyun-à Yá Dìg Níng Barà Má Shi Ani
35 To, mpìrká kádà ri bib rag, “Mpìr-à ma wu rìghing, bá gbar dù nann zu kàng ku ma yonki á shinn rà? Irì dìr-à bá gbar dù nann zu kàng mpìr ma kàhi í wà áni rà?” 36 Kai, jír bibná bàna ma yìr. Aning myàng. Wà mpìr ma tàg hing bu á da-à ni, sái wà yìrwá ma swàr hing, í wà àpyú ri nga nann zu ni. 37 Bu-à wá tàg á jìnn ni, kó amaun, kó za, ama à tàg sig í yìrwá, à tàg fig maiwá bàna. 38 Shìdun ri yá nì bu-à ri nann zu áni írì dìr-à ku ri zìm. Kó wà áni shi sig buwá kim kim.
39 Kó àràg wi má, big shi sig ma dìr kim kim. Mpìr jíkwìnn shi sig ma dìrwá kim, wi awúnn shi sig ma dìrwá kim, ayinnbu má shi sig ma dìrwá kim, jái á zàpìr-à ni má shi sig ma dìrwá kim.
40 To, buká mà wai, dìrbá shi sig kim. Buká á jìnn ni, dìrbá shi sig kim. Nsònn buká shi sig mà wai shi sig kim ma wà á jìnn ni. 41 Ayúnn shi sig ma nsònnwá kim. Sònn-à shi sig ma buwá kim tìnn. Asuswirká má shi sig ma bigbá kim tìnn. Ayau bar dìr big asuswirká ni má, big shi sig áni kim kim.
42 To, wàníng í barà má shi áni tìnn, á sai-à Shìdun má gbar dù nann zu mpìrká big yonki. Dìr mpìr-à big jì kà sig ku mà amir-à ni níng, ri swàr rìg. Ama wà zyun-à bá gbar dù nann zu kàng ku ma kàhi níng, má swàr fig áswàr bàna. 43 Sai-à big ri jì kà rìg dìr-à níng, ku bàna ma gbam. Nsònnwá bàna áni. Ama wà zyun-à bá gbar dù nann zu kàng ku ma kàhi níng, má shi ma gbam. Má shi shèrá nímá. 44 Dìr zyun-à big ri jì níng, kàhi í bu dunyaru. Wà bá gbar dù nann zu kàng mpìr ma kàhi níng í dìr àpyú zyun-à Awun Shìdun ri ya mpìr. To, barà yi shi sig ma dìr zyun-à má swàr rìg níng, yi yì hing Shìdun má ya yi dìr zyun-à má swàr fig bàna. 45 Barà big ba sig á tarkada Shìdun ni, big rag, “Mpìr-à big rì màm jag sig níng, í Adamu, ku shi sig ma yonkiwá.” Ama Adamu zyun-à ásim níng, buwá ku shi síg nì mpìr àsàin-à ri ya yonki, mpìr-à níng hi í Yesu. 46 Dìr-à Awun Shìdun ri ya níng, bi jag fíg nì bàna, ama í bu zyun-à ri swàr níng bi jag síg nì, í wà bu Awun Shìdun bi sig ásim. 47 Adamu zyun-à bi jag sig níng, big màm sig ku ma jànn. Adamu zyun-à bi tib ku níng, bi sig mà byar Shìdun ni mà wai. 48 Dìr mpìrká bidìm pár shi sig àràg í dìr Adamu zyun-à Shìdun màm sig ma jànn. Mpìrká ri bàg Kristi bá dìg dìr zyun-à mà wai àràg bu Kristi. 49 Aràg barà dìryí zu sig swai ńzyun big mpìr-à á dunyaru níng, í barà dìryí má zu kàng àràg bu mpìr zyun-à bi sig á byar Shìdun ni níng.
50 To, ning myàng hing kó? Dìr-à íri wi ma àsà má fòr fig barà kwá kà á byar-à Shìdun na sig kùrwá bàna. Bu-à ri wúwu má dìg sar fig bu zyun-à ri shi kinn kinn bàna.
51 Aning fig jír-à níng. I jír zyun-à Shìdun rì tàm sig. Ayauyí ni, káhi má wu fig bàna. Ama yi bidìm pár, Shìdun má vim bìr rìg dìryí. 52 Barà yi ri shi, mpìr ri mikab zu, mi ri pù fim níng, í barà yá fig bá winn yur-à wà kinn shinn-à áni tìnn. Wà ba winn hing, í wà Shìdun má gbar dù nann zu mpìrká rì wu sig níng ma dìr àpyú zyun-à má shi kinn kinn. Yi mpìrká shi sig ma áni ma yonki níng, dìryí má vim bìr rìg tìnn. 53 Dìryí zyun-à ma swàr rìg níng, má vim bìr kàng rìg zyun-à má shi kinn kinn. Dìryí zyun-à ri wu níng, má vim bìr kàng rìg zyun-à má wu fig áwu bàna. 54 Sai-à dìryí ma vim bìr kàng rìghing, ya wu fig rag ki bàna, í wà bu-à big ba sig á jir Shìdun níng má shi àràg barà big ba sig n rag, “Shìdun gbam kan rìghing ki.”
55 “Ki má gban fig rag mpìr bàna.
Wù ki, gbamwú má shi rag áni rà?”
56 Ki ri dìg gbamwá á byar bu pyìr-à yi ri sa níng. Bu pyìr bó ri dìg gbamwá á byar doka. 57 To, buyí yi kab sig gbam ki á jir shinn Shinn Luyí Yesu Kristi ni. Ayi yan Shìdun jir wàníng.
58 To, barà shi sig àdòníng, sái aning sar gbam, ning wunzàmí big, aning yag mà pyànn ma swàm Shinn Luyí Yesu, kada bu zyun aku tir ning bàna, jir kai bàna ning yì hing bu-à ning ri sa jir shinnwá níng, má shi fig í bu átai bàna.