14
Gbam Buká Ayau Mpìrká Ri Bàg Yesu
Aning zìm jàuná big, ma aning sìnn kyinn ná á gbam buká Awun Shìdun ri ya jir swàm Shìdun. Bu-à kab sig áyau bu káníng ni í jir Shìdun dang kyann. Wà mpìr ma dang hing nu jír zyun kim, zyun-à ku shwann fig bàna, ku ri dinya fig mpìr bàna, ku ri dinya Shìdun. I Awun Shìdun ri tìya ku jírwá í ni, ama á byar mpìrká shi sig í jir atàm. Ama mpìr-à ma dang kyann jir Shìdun, kàhi mpìr má fig yì, kwá sa shang big, kwá dang gbam big kyinn, kwá ya big àjwár. Mpìr-à ma dang nu jír zyun kim, ku ri dinya kàng shinnwá ku áwinwá ni. Ama mpìr-à ma ri dang kyann jir Shìdun, ku ri sa shang mpìrká bu Yesu bidìm pár.
Mì ri zìm aning dìg yar barà ná dang yì nu jír kim kim. Ama bu-à ǹ zìm kab sig bàna, mì ri zìm aning dang kyann jir Shìdun. Mpìr-à ma ri dang kyann jir Shìdun, ku kab síg nì mpìr-à ri dang nu jír kim kim, jir kai bàna bu-à mpìr zyun-à ri dang nu jír kim kim níng ma dang sig, sái wà mpìr zyun ma dang vim bìr hing, í wà mpìrká má shwann yì bu zyun áni. Wà ma bi á byarná ni ma dinya ning jír ma nu jír zyun kim, wà zyun-à ning fig yì fig bàna, jír-à ǹ dang sig níng má sa shang ning rà? Bàna. Sái wà ǹ ma ri dinya ning bu-à Shìdun tàg sig mì, kó ǹ ma ri dinya ning jir yar, kó ǹ ma ri dinya ning jir Shìdun, kó ǹ ma ri tàg ning jir Shìdun, wàníng í bu-à má sa shang ning.
Bu káníng mì ri zìg bi ya ning misali áshinn buká bàna ma yonki, àràg shàm, kó garya, wà nàibá ma zu kyàr fig bàna, mpìrká má fig yì yìr jonn-à rà? Bá fig yì fig bàna. Wà sojaká ma winn zu kyàr fig yur bàna, jàubá má dù nann zu abig sìr gbam dìr jir kànn nu rà? Bá sa fig bàna. To, wàníng í barà shi sig áni tìnn, wà na dang jír ma nu jír zyun-à mpìrká fig yì fig bàna, sáshinn bá fig yì yìr bu-à ning ri dang rà? Wà ba fig yì fig bu-à ning ri dang bàna, jír-à níng má shi àràg ning ri dang wìr kà á zàpìr. 10 Ning yì hing áyau dunyaru, nu jír shi sig áni nìnànn nímá, ama bidìm pár big shi sig ma yìr. 11 Ama mpìr-à ma dang nu jír zyun-à ǹ fig yì fig bàna, ku shi síg kyìnn á byarmí ni, mì bó ǹ shi síg kyìnn á byarwá ni tìnn. 12 To, barà ning ri sa àtùtwài jirà aning dìg bu-à Awun Shìdun ri ya níng, aning yàn nu jír zyun átai bàna, aning yàn kab bu-à má tàg mpìrká bu Yesu bu á kyinnbá ni, jirà abig bir swàb kà pìkyinnbá.
13 Wà mpìr-à ma ri dang nu jír zyun kim, aku vig Shìdun rag a wàníng tìya ku yìr bu-à ku ri dang níng, àjirà aku dinya mpìrká. 14 Wà ma ri vig Shìdun ma nu jír zyun kim, í adìnmí ri víg nì, kyinnmí yì fig bu-à mì ri dang bàna. 15 To, ń sa áshinn rà? Sàn hing ń vig Shìdun ma kyinnmí ni ma adìnmí bidìm pár. Má dài swàm yan Shìdun ma adìnmí kwonn ma kyinnmí tìnn. 16 Wà wù ma ri swam yan Shìdun ma nu jír zyun kim, jàuwú zyun-à yì fig bàna níng, kwá sáshinn má zìm rag “aku shi àdòníng” rà? 17 Kó wù ma ri yan Shìdun ǹsàn nímá ma nu jír-à hi, ama jàuwú má fig yì fig yìr bu-à wù ri dang bàna.
18 Mì ri sa Shìdun ísoko barà ǹ dang kab ning nu jír kim kim níng. 19 Ama áyau bìr mpìrká bu Yesu ni, ǹ zìm kab sig ń dang jír àkunn swana, jirà abig yì byann bu-à mì ri dang, ma wà má dang jír nìnànn nímá ma nu jír zyun kim, mpìrká má fig yì fig bu-à mì ri dang bàna.
20 Aning kyab jír sìsàn nímá. Kada kyinn ná aku shi àràg yann wùnshái bàna. Sái wà má í bu-à bibai, í wà aning sìnn kàng shinn ná àràg ning í yann wùnshái. Ama buká kádà níng, kada aning shi àràg ning í yann wùnshái bàna. 21 Aning myàng. Big ba sig á tarkada Shìdun, big rag,
“Mì Shìdun, má zìg mpìrká ri dang nu jír kim kim,
jirà abig dinya mpìrká bumí jírmí, ma nu kim kim.
I kyìnnká má dinya mpìrká bumí jírmí í nì.
Ama bidìm pár bá gbam sung, má fig fig jírmí bàna.”
22 To, wà mpìr Kristi zyun ma ri dang nu jír zyun kim, ku ri dang àjirà jír-à hi aku tìya mpìrká ká bàg fig Yesu bàna, gbam Shìdun. Ku ri dang fíg jirà aku tàg mpìrká ri bàg Yesu bàna. Ama wà ku ma ri dang jir Shìdun, ku ri dang jirà mpìrká ri bàg Yesu abig fig byann bu áni.
23 Wà ningká ning ri bàg Yesu na kwonn shi sig í byar ńzyun barà ná wib Shìdun, wà ning bidìm pár, ning ma ri dang nu jír kim kim, mpìr zyun-à fig fig jir Yesu bàna, kó mpìr zyun-à ri bàg fig Yesu bàna, wà kwa myàng barà ning ri sa àdòníng, kwá rag í ǹsáng ri sá ning nì. 24 Ama wà kwa kà, ma fig na ri dang jir Shìdun barà kwá fig byann, jír-à hi má vim bìr pìkyinnwá, hár má tìya ku bu-à bibai-à ku sa sig. 25 Bu bibai-à ku ri kyab á kyinnwá ni níng, kwá dang zu rìg á myann, kwá fim bu bibai-à ku ri kyab á kyinnwá ni. Kwá bìnn kir wann á jìnn ni, má wib Shìdun. Kwá dang rag Shìdun shi sig áyauná ni àjai.
Mpìrká Ri Bàg Yesu Abig Sa Bu Abibir
26 To, wunzàmí big, shinn jírmí níng, sai-à na kwonn hing í byar ńzyun barà ná wib Shìdun, kó ni shi sig ma bu-à kwá sa. Mpìr zyun má dài jonn. Mpìr zyun má tàg jir Shìdun. Mpìr zyun má dang bu-à Shìdun tìya sig ku. Mpìr zyun má dang nu jír zyun kim, jàuwá zyun má dang vim bìr yìr bu-à ku ri dang. Aning sa bu káníng bidìm pár ábibir barà má sa gbam pìkyinn mpìrká ri bàg Yesu. 27 Mpìrká ma dang nu jír zyun kim, to, kada abig wam zu mpìr pyànà kó sara, ma abig dáng ni bàna. Zyun ma ri dang, a zyun shi ma akim, í wà a mpìr zyun dang vim bìr nu jír-à hi. Big bidìm pár abig sa yà zu rìg àdòníng. 28 Wà mpìr zyun-à má dinya byann ning yìr jír-à hi ma bàna áni, mpìr-à ri dang nu jír zyun kim níng, aku pànn shi akim, ma aku dang á kyinnwá ni, ku ma Shìdun ḿpyànà. 29 To, mpìr pyànà kó sara abig dang jir Shìdun. Mpìrká dà níng abig fig byann bu-à mpìr sara káníng ri dang níng, wà ma í jir àjai. 30 Mpìr-à ma ri dang jir Shìdun, wà Shìdun ma tìya hing mpìr zyun bu àpyú, to zyun-à ri dang jírwá níng aku pànn shi ma akim. 31 Ning bidìm pár, aning dang jir Shìdun zyun, zyun, zyun, jirà kó ni aku fig ma aku shwann bu áni, ma àjirà a jír-à hi gbar gbam ku pìkyinn. 32 Mpìr-à Shìdun ma ya sig ku gbam barà kwá dang jir Shìdun, ku shi sig ma gbam-à kwá shi kir, jirà abig ya ku pyù aku dang jírwá. 33 Shìdun ri zìm fig mpìr aku sa swàmwá shan shan bàna. Ku ri zìm mpìr aku sa swàm ábibir.
A byarká ni bidìm pár, byar-à mpìrká bu Yesu ma ri kwonn shinn, 34 uwàká abig pànn shi akim, kada abig dang jír bàna, jir kai bàna big ba sig á tarkada Shìdun ni rag, uwàká abig shi mpìr wib. 35 Wà uwà ma shi sig ma jír bib, sái aku bib nuwá á lu-à ni. Kada aku bib á sai-à mpìrká ma ri wib Shìdun bàna, jir kai bàna í bu zunái.
36 Kó ning zìm fig jírmí níng bàna rà? Ning ri kyab rag jir Shìdun zu bi sig á byarná ni rà? Kó ning ri kyab rag jir Shìdun fòr yag fig á byar mpìrká kádà ni bàna sái íri ning rà? 37 Wà mpìr zyun ma ri kyab rag ku í mpìr-à ri dang kyann jir Shìdun, kó wà Awun Shìdun ma ya sig ku gbam, aku yì rag bu-à mì ri ba ya ning níng, í jir Shìdun. 38 Wà kwa zìm fig bàna, aning zu rìg áyauwá ni. 39 To, wunzàmí big, áyau bu ǹsàn káníng bidìm pár, sái aning yàn kab barà ná dang yì jir Shìdun. Ama mpìr-à ma dang nu jír zyun kim, kada aning kan dim ku bàna. 40 Bu-à na sa bidìm pár, aning sa ábibir bar gbìb-à sàn sig.