13
Azìm Kab Síg Nì Bu Káníng
Wà ma dang yì hing nu jír kim kim, kó nu jir yann aswamká bu Shìdun mà wai, ama wà ma zìm fig jàumí zyun bàna, nu jírmí mì ri dang níng, bàna ma yìr, jírmí shi sig àràg mì ri mìb jag àsháu. Wà ma dang yì hing jir Shìdun, ma yì byann rìghing buká Shìdun sa sig wà mpìr má yì fig bàna, hár ma myàng yì rìghing buká nìnànn nímá, ama wà ma zìm fig jàumí zyun bàna, ǹ fòr fig bu bàna. Wà ma shi sig ma pìkyinn bir barà má dinya shinnkwìnn rag aku dù, kwá dù, ama ma bàna ma azìm á kyinnmí ni, ǹ fòr fig bu zyun bàna. Wà ma zìg buká ǹ shi sig ma kàhi, ma ya vinn rìg mpìr ashiká, kó wà ma rag, abig zìg dìrmí abig twìb swànn rìg, ama wà ma bàna ma azìm á kyinnmí ni, má dìg fig bu zyun bàna.
Aning myàng bu-à azìm ri tàg. Mpìr ma shi sig ma azìm á kyinnwá ni, kwá sa muyar wàni. Kwá shi ma pìkyinn ǹsàn. Kwá sa fig akyib bàna, kwá gbar fig àshí bàna, kwá gbar dù fig shinn bàna tìnn. Mpìr-à ma shi sig ma azìm kwá gbam fig sung bàna. Kwá zìm fig íri shinnwá bàna. Kwá nànn fig mpìr àgùnn bàna. Kwá pànn fig mpìr á kyinn bàna. Kwá fig fig àjwár ma bu bibaiká mpìrká ri sa bàna. Ama kwá fig àjwár ma bu ǹsàn. Kwá sa pyann kàng fig bu-à mpìr ma sa ku bàna. Kwá bir pìkyinn á byar Shìdun. Kwá sìnn pìkyinn rag jàuwá má sa bu-à ǹsàn. Bu-à ma dìg ku bidìm pár, kwá tib wann pìkyinn.
Azìm má shi hár kinn kinn, má vinn fig ávinn bàna. Mpìr-à ma dang yì hing jir Shìdun, jírwá ku dang yì sig níng má wam zu rìg. Mpìr-à ma dang yì nu jír kim kim, nu jír káníng má wam zu rìg tìnn. Bu-à mpìr ma yì sig bidìm pár, má wam zu rìg, jir kai bàna bu-à yi yì sig tàma-à níng, yi yì kinn fig bàna. Jir Shìdun-à yi ri dang níng, yi yì kinn fig bàna tìnn. 10 Ayúnn-à Shìdun má tìya hing yi buká bidìm pár, ká yi yì vinn fig bàna níng, yá yì rìg.
11 Sai-à mì í wùnshái, mì ri sa bu àràg í wùnshái. Jírmí mì ri dang í jir wùnshái. Mì ri kyab jír àràg wùnshái. Sai-à ǹ bi wài kinn rìghing, ǹ dà finn rìghing kyinn wùnshái-à níng. 12 To, bu-à yi yì sig tàma-à níng, yi yì byann fig bidìm pár bàna, jir kai bàna shi sig àràg yi ri myàng kà zuyí adìn zyun-à kyàr fig bàna. Ama á pyànn níng, yá myàng zu ma zu. Tàma-à níng ǹ yì sig bu áwai áwai. Sái á pyànná-à níng, í wà má yì byann bu bidìm àràg barà Shìdun yì sig kyinnyí.
13 Bu sara káníng má shi kinn kinn: pìkyinn bir, ma kyinn sìnn, ma azìm. Ayau bu sara káníng ni zyun-à kab sig bàna, í azìm.