12
Gbam-à Awun Shìdun Ri Ya Yi
Ning wunzàmí big, mì ri zìm ń dinya ning jír á shinn barà Awun Shìdun ri ya mpìrká gbam abig sa yì swàm Shìdun, mì ri zìm aning yì barà shi sig áni. Ning yì hing sai-à ning kà fig ma á gbìb Kristi bàna, big ri tonn gban ning, mi ri gbar kyinn ná, ning ri wib bukiká zyun-à bàna ma yonki níng. Jir wàníng mì ri dinya ning mpìr-à ma ri dang jír ma Awun Shìdun, kwá dang fig rag, “Shìdun màg gban hing Yesu” bàna. Walako mpìr-à ma dang rag, Yesu í Shinn Luwá, sái wà Awun Shìdun ma tìya hing ku.
To, yar-à Awun Shìdun ri ya mpìrká barà bá sa swàm áni, shi sig kim kim. Ama Awun Shìdun àsàin-à ri ya yar káníng, ku í ńzyun. Swàm buká yá sa ya Shìdun shi sig áni kim kim. Ama Shinn Luyí àsàin-à yi ri sa ya ku swàm-à níng í ńzyun. Gbìb barà mpìrká má sa swàm Shìdun shi sig áni kim kim. Ama bidìm pár, í Shìdun ńzyun ya sig nì kó ni gbìb káníng. Awun Shìdun ri tìya kó ni bu-à kwá sa jirà kó ni aku sa shang jàuwá ma kàhi. Awun Shìdun ri ya mpìr zyun yar barà kwá dang jir Shìdun. Awun Shìdun ri ya mpìr zyun aku tàg yì byann jír ǹzwàunká bu Shìdun. Awun Shìdun ri ya mpìr zyun pìkyinn bir barà kwá sa bu ùwài. Awun-à níng hi ri ya mpìr zyun gbam barà wàníng má dàb gbam mpìr. 10 Awun Shìdun ri ya mpìr zyun gbam aku sa swàm bu mamaki. Ku ri ya mpìr zyun gbam barà wàníng má dang yì jir Shìdun. Ku ri ya mpìr zyun gbam barà wàníng má gàfinn swàm Awun Shìdun, ma swàm wàu. Ku ri ya mpìr zyun gbam barà wàníng má dang yì nu jír kim kim. Ku ri ya mpìr zyun gbam barà wàníng má dang vim bìr nu jírká. 11 Awun Shìdun ńzyun í àsàin-à ri ya gbam káníng bidìm pár. Ku ri ya kó ni bidìm pár bu-à ku ri zìm a wàníng sa yì.
Mpìrká Bu Kristi Shi Sig Ayau Dìr Nzyun
12 Yi shi sig ma dìr ńzyun ama buká shi sig áni kim kim. Kó barà buká shi sig áni kim kim níng, ama í dìr ńzyun-à níng hi. To, í barà yi shi sig áni á dìr Kristi ni. 13 Wàníng má, í barà shi sig áni, mpìr Yahudawaká ma mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna, mpìrká zyun-à í fàu ma ká zyun-à í fàu bàna, yi bidìm pár Awun zyun-à Shìdun wau sig yi dìr batisma ma kàhi níng, í Awun ńzyun jirà ayi shi bu ńzyun. Awun ńzyun-à níng hi, í wà zyun-à Shìdun ya sig yi.
14 Dìr í ńzyun, ama buká shi sig áni kim kim. 15 Wà bar nìm ma dang rag, “Bumí mì í vù bàna, ǹ shi fig áyau dìr bàna.” Kó ku nìm ma dang àdòníng, ama bidìm pár ku shi sig áyau dìr-à ni. 16 Kó sung nìm ma dang rag, “Bumí mì í zu bàna, ǹ shi fig áyau dìr-à ni bàna.” Ama bidìm pár ku shi sig áyau dìr-à ni. 17 Wà dìr nìm ma íri zu, ku nìm má fig jír á shinn rà? Kó nìm ma íri sung, ku nìm má fig swìnn bu á shinn rà? 18 Ama Shìdun sìnn sig buká kim kim áyau dìr àràg barà ku ri zìm. 19 Bu-à áyau dìr nìm ma í bu ńzyun, dìr nìm má shi rag áni rà? 20 Kyau bu nìnànn nímá shi sig áyau dìr, ama dìr í ńzyun-à níng hi.
21 Zu má dinya sar fig vù rag, “Bumí bu-à du mì ma wù bàna.” Shinn má dinya sar fig bar rag, “Bumí bu-à du mì ma wù bàna tìnn.” 22 Buká zyun-à yi ri myàng rag big bàna ma gbam áyau dìr, wà big nìm ma bàna, dìr nìm bàna. 23 Ayau dìryí ni, buká yi ri myàng kinn fig bu bàna níng, kab sig buká kádà áyau dìryí ni. Buká yi ri zìm fig mpìrká abig myàng bàna níng, í buká yi ri myàng kwonn ma kàhi wàni. 24 Buká yi ri zìm a mpìrká myàng ma zu níng, yi ri myàng kwonn fig ma kàhi bàna. Shìdun sìnn sig kyau buká yi ri myàng kinn fig bu bàna á dìryí ni níng jirà ayi wib big. 25 Shìdun sa sig àdòníng, jirà kada á dìryí gàfinn bàna. Ku ri zìm a kyau buká á dìryí ni abig myàng kwonn ma bar dìrbá. 26 Zyun áyau-à ni ma wa hing shwìn, kádà má wa shwìn tìnn. Wà ba yan hing zyun, kádà má fig àjwár tìnn.
27 Ning bidìm pár, ning shi sig dìr Kristi. Kó ni bidìm pár shi sig í kyau áyau dìr Kristi ni. 28 Ayau mpìrká ri bàg Kristi, Shìdun sìnn ya sig kó ni swàm-à kwá sa. Wà wa zyun, ku sìnn kà sig káhi abig shi yann aswam, wà wa pyànà í ká ri dang kyann jir Shìdun. Wà wa sara, í ká ri tàg jírwá. Asim káníng ni, ku ya sig káhi gbam barà bá sa bu mamaki, káhi ku ya sig big gbam barà bá dàb gbam mpìr dor. Ku ya sig káhi gbam barà bá sa shang mpìr. Káhi ku ya sig big gbam barà bá pànn kwonn samyib mpìrká. Ku ya sig káhi gbam barà bá dang nu jír kim kim. 29 Yi bidìm pár, yi íri yann aswam bàna. Yi bidìm pár, yi íri mpìrká ri dang kyann jir Shìdun bàna. Yi bidìm pár yi íri mpìrká ri tàg jir Shìdun bàna. Yi bidìm pár, yi íri mpìrká ri sa bu mamaki bàna. 30 Yi bidìm pár yi íri mpìrká ri dàb gbam mpìr bàna. Yi bidìm pár, yi íri mpìrká ri dang nu jír kim kim bàna. Yi bidìm pár, yi íri mpìrká ri dang vim bìr nu jír bàna. 31 Kó ni aku sìnn pìkyinn rag, Awun Shìdun aku ya ku gbam barà kwá sa bu-à kab sig bu káníng.
Ama má tìya ning gbìb zyun-à sàn kab sig bu káníng bidìm pár.