11
Aning bàg shumí àràg barà mì ri bàg shu Kristi níng.
Uwàká Abig Bir Dim Shinnbá Sai-à Mpìrká Ma ri Kwonn Shinn Ma Ri Wib Shìdun
Mì ri yan ning barà ning ri kyab pànn kyann mì, mi ri bàg buká ǹ tàg sig ning níng. Mì ri zìm aning yì rag mpìr-à shi sig shinn wunùká í Kristi. Wunùká shí nì shinn uwàká. Mpìr-à shi sig shinn Kristi bó, í Shìdun. Wà wunù ma ri vig Shìdun áyau bìr mpìrká ni, kó wà kwa ri dang jir Shìdun, ma bir sig abishinn á shinnwá ni, ku ri sa Shinn Luwá Kristi yawari. Uwà ma ri vig Shìdun kó wà kwa ri dinya mpìrká jir Shìdun, ma bir dim fig bu á shinnwá ni bàna, ku ri sa nùwá yawari. Má shi àràg ku wann kìfinn sig jinnwá. To, wà kwa bir dim fig bu á shinnwá ni bàna, ǹdíkà aku wann kìfinn rìg jinnwá. Wà kwa myàng rag í bu zunái wà kwá wann jinnwá, ǹdíkà aku bir dim shinnwá. Kada wunù aku bir dim shinnwá bàna, jir kai bàna Shìdun màm sig wunù àràg í ku. Wunù ri tàg gbam Shìdun á dìrwá ni. Uwà bó, ku ri tàg gbam wunù. Shìdun màm zu fíg wunù á dìr uwà bàna, ama ku màm zu sig uwà á dìr wunù. Ku màm fíg wunù jir shinn uwà bàna, ama ku màm sig uwà jir shinn wunù. 10 Wàníng í bu-à sa sàn sig uwà aku bir dim shinnwá. Wàníng ri tàg ku ri wib nuwá. Wà kwa sa hing àdòníng, yann aswamká bu Shìdun mà wai má fig àjwár. 11 Yi zyun-à yi ri bàg Shinn Luyí Yesu níng, yi yì hing wà uwà nìm ma bàna, wunù nìm bàna. Wunù nìm ma bàna, uwà nìm bàna tìnn, 12 jir kai bàna Shìdun màm zu sig uwà á dìr wunù, ama bidìm pár, uwà ri mà wunù. Shìdun bó, ku shí nì byar-à kó kai bidìm ri zu bi.
13 To, aning myàng. Sàn hing uwà aku vig Shìdun, wà kwa bir dim fig bu á shinnwá ni bàna rà? 14 A myàngná ni, wà jinn wunù ma lor hing wàni í bu zunái bàna rà? 15 Ama uwà wà jinnwá ma lor hing, shwar sig ku wàni. Jinnwá shi sig àràg í bu-à bir á shinn. 16 Mpìr-à ma zìm fig jírmí níng bàna, to, ǹ bàna ma jír zyun. Kó mpìrká ri bàg Yesu má, big bàna ma jír zyun tìnn. Yi ma big ri wib Shìdun í gbìb ńzyun.
Jir Buju-à Big Ri Kyab Pànn Yesu Ani
17 N shi sig ma jír zyun-à má tàg ning. N fig big rag sai-à ning ma ri kwonn í byar ńzyun ma ri wib Shìdun, wà barà ning nìm má sa bu ǹsàn níng, ning ri sa sòr bu bibai. A jir bu-à níng ni, í bu-à sa má yan fig ning bàna. 18 N fig big dinya mì rag sai-à na kwonn hing shinn, ning ri kyàb gàfinn áni kyau kyau. Mì ri myàng jír-à hi í àjai. 19 Ning ri kyàb gàfinn jirà mpìrká abig yì ká shi sig ma gwangga áyauná ni rà? Bu-à ning ri sa sàn fig bàna. 20 Sai-à ning ma ri kwonn shinn barà ná ji buju zyun-à ning ri kyab pànn Yesu áni, ning ri ji fig àràg barà sàn sig aning ji níng, bàna. 21 Bu-à sa ǹ dang àdòníng, jir kai bàna káhi ri ji zìr bujubá, ama káhi amor ri gban big, káhi ri wa pyann. 22 Ning bàna ma lu byar-à ná ji buju, má wa shin màhàn rà? Bu-à sa ning ri sa àdòníng, ning ri zìm aning sa mpìrká ri bàg Kristi yawari rà? Ning ri zìm aning sa pànn mpìr ashiká zunái rà? Barà ning ri sa àdòníng, má yan fig ning bàna.
23 Bu-à mì ri tàg ning á shinn buju-à ning ri ji níng, í bu-à Shinn Luyí tàg sig mì. A fi-à bá wann tafinn Yesu áni níng, ku zìg brodi àkunn zyun, 24 n sa Shìdun ísoko, n ngir sann gàfinn áni, n ya yann sukàwá big, n dang rag, “Brodi-à níng shi sig àràg í dìrmí zyun-à má ya á dò shinn ná ni. Aning sa kyann àdòníng barà ná kyab pànn kyann mì áni.” 25 To, barà big ji kinn brodi-à hi àdòníng, sái ku bi zìg wùn kwài zyun n rag, “Zàn-à níng shi sig àràg í àsàmí zyun-à má zìg zu ning áyau bu pyìrná ni. Asàmí ri tàg rag Shìdun má sa bu àpyú zyun-à ku gib sig nu rag kwá sa níng. Sai-à ning ma ri sa àdòníng, aning kyab pànn kyann mì áni.” 26 Sai-à ning ma ri ji brodi-à níng, ma ri wa zàn-à á wùn kwài-à níng ni, ning ri tìya mpìrká barà Shinn Luyí Yesu wu sig á jir shinn ná ni, hár àyúnn-à kwa kàng bi hing.
27 To, mpìr-à ma ji hing brodi-à níng, ma wa hing zàn-à níng á gbìb-à sàn fig bàna, ku ri sa yá dìr Yesu ma àsà wàníng bu pyìr. 28 Mpìr-à ma ri zìm aku ji brodi-à níng kwonn ma zàn-à níng, aku màg byann ma dìrwá, í wà aku zìg brodi-à níng, aku ji ma aku wa zàn-à níng. 29 Mpìr-à ma ji hing brodi-à níng, ma wa hing zàn-à níng, wà kwa kyab fig dìr Yesu bàna, ku ri gbar bi yá shinnwá kwonn-à Shìdun má wà níng. 30 Wàníng í bu-à sa mpìrká káhi áyau ná ni nìnànn nímá dìrbá lìlìb, káhi dìrbá ri wa, káhi wu rìghing. 31 Wà ya màg byann hing dìryí ḿpyim, ma ri ji íni, Shìdun má wà fig yi kwonn bàna. 32 Wà Shìdun ma du kà yi á shwìn, ku ri tàg yi rag, ayi fim bu-à bibai sa, jirà kada ayi kà á kwonn-à kwá wà mpìrká kádà á dunyaru níng bàna.
33 Jir wàníng sai-à na kwonn hing shinn barà ná ji buju zyun-à ná kyab pànn Yesu áni, aning shi kir jàuná, jirà aning ma big ji ábìr-à ni. 34 Wà mpìr-à amor ma ri gban ku, aku shi aku ji ma bujuwá mà luwá ni, í wà aku bi í ni, jirà kada aku gbar bi ya shinnwá kwonn wà bàna. Jírká wà dà níng, sai-à ma bi hing í wà má dáng ni.