10
Kada Mpìr Aku Sa Buki Bàna
To, wunzàmí big, mì ri zìm aning kyab pànn bu-à rì sa sig yàkúyí big ká rìi bàg Musa. Shìdun kang sig big ma akwor. Big bidìm pár, big wìm zu rìg áyau Zàn Gbàinshìn. Zàn-à níng ma akwor-à níng shi sig àràg í àsàinká wau sig big dìr batisma, big kàng rìg mpìrká bu Musa áyau-à ni. Bujubá, big bidìm pár big ri ji buju zyun-à Shìdun ri ya big níng. Zàpìr má, big bidìm pár, big ri wa zàpìr zyun-à Shìdun ri ya big. Zàpìr-à níng big dìg sig áyau abàn zyun ni, abàn-à níng hi í Kristi. Kristi rì nu kyann hing big á byar-à big ri yag. Ama bidìm pár, Shìdun fig fig àjwár ma kádà nìnànn nímá áyaubá ni bàna. Ku gban rìghing big mà awúnn-à ni. Kibá yam gàfinn rìghing áni awín awín.
Wàníng ri tàg yi rag kada ayi wìm bu-à bibai àràg barà big rì wìm sig níng bàna. Kada aning sa buki àràg barà mpìrká kádà áyaubá ni rì sa sig níng bàna, àràg barà big ba sig á tarkada Shìdun ni rag, “Mpìr káníng ji buju n wa bu-à má pyann big, hár n dù nann zu, n gbìb jau.” Wàníng má, kada ayi sa àyái àràg barà yàkúyí big rì sa sig níng bàna. Jir wàníng í bu-à sa mpìr dubu dìzyun agban sara áyaubá ni rì wu rìghing í àyúnn ńzyun. Kada ayi màg màg fig Shìdun ma bu bibaiká yi ri sa níng, àràg barà mpìrká kádà áyaubá ni sa sig níng bàna. Barà big sa sig àdòníng, í wà bushùwíká bi zwàm gban rìg big. 10 Kada aning sa àràg barà mpìrká kádà rì sa sig, n kig bu-à big ri zìm, big dìg fig bàna. Hár wùn aswam zyun-à ri gban ki níng, bi n gban rìg big á shinn bu-à níng ni.
11 To, bu-à Shìdun sa sig big á shinn bu bibaiká big ri sa níng, ku ri tàg yi bu áni. I wà big ba sig á tarkada Shìdun jir shinnyí, jirà ayi myàng yì bu-à ku ri zìm fig wà ayi sa bàna, jir kai bàna tàma-à níng barà yi shi sig á dunyaru níng, dunyaru ri nyàan vinn.
12 Jir wàníng wà wù ma ri kyab rag buwú à sar gbam hing á gbìb Shìdun, sái á pànn samyib shinnwú jirà kada á kù bàna. 13 Buká ri màg màg fig ning bidìm pár, í buká ri màg màg fig kó ni bidìm pár á dunyaru. Shìdun í mpìr gwangga, kwá fim fig ning bu aku màg màg fig ning wà má kab gbamná bàna. Sai-à bu ma màg màg fig ning, kwá ya ning gbam barà ná tib wann pìkyinn, kwá sa gbìb-à ná zu áni.
14 Wunzàmí big, jir wàníng, kada aning sa buki bàna. 15 Ning í mpìr yar big. Aning kyab bu-à mì ri dinya ning níng, sàn hing rà, kó sàn fig bàna rà? 16 Aning myàng. Sai-à yi ri ji buju wà kyab pànn Shinn Luyí áni, wùn kwài zyun-à yi ri yan Shìdun mà kàhi, wà yi ri wa áni níng, yi ri kwonn shinn ma àsà Yesu Kristi. Brodi-à yi ri ngir gàfinn mi ri ji níng, shi sig àràg yi ri kwonn shinn ma dìr Yesu Kristi. 17 Brodi-à níng í akúnn ńzyun, yi mpìr nìnànn nímá yi ri ji. I barà yi shi sig í dìr ńzyun á byar Yesu Kristi ni tìnn.
18 Aning myàng bu-à mpìr Israilaká rì sa sig. Sai-à ba ri twìb swànn ya Shìdun wi, big ri zwam. Barà big ri zwam wi-à níng shi sig àràg big ri kwonn shinnbá ma Shìdun. 19 Mì ri dinya fig ning rag, bu sìnn kó bu-à big ri gib gban ya bu sìnn, kinn hing bu zyun bàna. 20 Ama yìr jír-à mì ri dinya ning í wàníng: Bu-à mpìrká ri gib gban ya bu sìnn níng, big ri ya fíg Shìdun bàna, big ri gib gban yá wàuká. N zìm fig aning kwonn shinn ma wàu bàna. 21 Wà na wa hing bu á wùn kwài Shinn Luyí ni, ná wa sar fig wà á wùn kwài wàuká ni bàna. Wà na ji hing brodi bu Shinn Luyí, kada aning ji bu wàuká bàna. 22 Yi ri zìm ayi sa bai kyinn Shìdun rà? Yi kab sig ku ma gbam rà?
23 Mpìrká káhi ri dang rag, bu-à ba sa bidìm pár íri bu-à ǹsàn. Ama bu bidìm pár íri bu-à ǹsàn bàna. Bu bidìm pár íri wà ri sa tag pìkyinn bàna. 24 Kada mpìr aku kyab íri bu-à má sàn ya shinnwá bàna. Ama aku kyab jàuwá tìnn.
25 Wà na ri zìm aning wann zwam wi-à big ri wann tafinn mà fir ati-à ni, to aning zwam, kada aning bib bàna, jirà kada aning kyab á kyinn ná ni rag shìshàr, 26 jir kai bàna big ba sig rag, “Dunyaru ma buká shi sig áni bidìm pár, í bu Shìdun.”
27 Wà mpìr-à ma ri bàg fig Yesu bàna ma bar ning rag, aning ji buju ma ku, wà na zìm hing, aning yag ji, ama kada aning bib rag wàníng í bu shìshàr rà, bàna. 28 Ama wà mpìr zyun ma dinya ning rag buju-à níng big ya sig bu sìnn, to, kada aning ji bàna, aning fim jir shinn mpìr-à dinya sig ning níng, kada aku kyab jír á kyinnwá ni bàna. 29 Aning fim buju-à níng hi, ná wai í jirà ning ri kyab á kyinn ná ni rag bai bàna, ama aning fim jir shinn barà mpìr-à níng dinya sig ning rag bai níng, jirà kada aku kyab jír bàna.
Mpìr zyun má dang rag, “Bu-à sa má fim buju-à níng hi á jir shinn bu-à jàumí ri kyab í jir kai rà? 30 Wà ma sa ya hing Shìdun ísoko á shinn buju-à níng hi, bu-à sa mpìr zyun má dang bai mì, í jir kai rà?”
31 Bu-à ná ji, ma bu-à ná wa, ma bu-à ná sa bidìm pár, aning wib Shìdun áni. 32 Aning shi shu barà ná sa mpìrká má kù fig bàna, kó Yahudawaká, kó mpìrká í Yahudawaká bàna, kó mpìrká ri bàg Yesu. Kada aning du kà big á gbìb zyun-à bá kù áni bàna. 33 Aning sa àràg barà mì ri sa níng. Bu-à ma sa bidìm pár, mì ri zìm kó ni aku fig àjwár ma kàhi, mì ri kyab fig bu-à má sàn ya mì awínmí ni bàna. Mì ri sa bu-à má sàn ya kó ni, jirà aku wìm zu.