9
Shu-à Wùn Aswam Kristi Má Shi
Mì í mpìr-à má sa bu-à mì ri zìm. Mì í wùn aswam Yesu. N myàng hing Shinn Luyí ma zumí. Swàmmí ǹ sa ya sig Shinn Luyí níng, ning mpìrká mà Korinti ning shi síg nì mpìrká zyun-à mpìrká káhi má myàng àsàn swàmmí á byarná ni. Wà mpìrká ma ri dang rag, mì í wùn aswam Yesu bàna, ama buná, ning yì rìghing mì í wùn aswam Yesu àjai. Barà ning ri bàg Yesu níng, í bu-à má tìya mpìrká bá yì Yesu swam bi síg mì nì.
To, wàníng í barà mì ri dinya mpìrká áni wà ba ri zìm abig màg màg fig swàmmí: Mì ri bib rag, àsái bumí ǹ fòr fig barà mpìrká mì ri sa ya big swàm níng, bá ya mì bu-à má ji ma bu-à má wa bàna rà? Kó ǹ fòr fig barà má zìg uwà zyun áyau mpìrká ri bàg Yesu jirà aku shi wàmí, ma aku nu kyann mì á kyonnmí ni bàna rà? Ai, wàníng í barà yann aswamká bu Yesu kádà ri sa áni. Wunzàká bu Shinn Luyí Yesu big shi sig ma uwà tìnn. Bitrus má, shi sig ma wàwá tìnn. Asai wato yi ma Barnabas, yi íri ká má sa swàm ma vùyí jirà ayi dìg buju, ama yann aswamká kádà níng, abig sa swàm ma vùbá bàna rà? Kó ning taba fig hing byar-à soja má wa bài bujuwá ma bài jàwá àjirà aku yag nu kànn rà? Bàna. To mpìr-à ma ri tàg bu á da, kwá ji fig awan buká ku tàg sig níng bàna rà? Ai kwá ji sha. Kó mpìr-à ma ri za kyann bu apyagká, kwá wa fig myann bu apyagká bàna rà? Kwá wa sha.
Tò, jir soja-à níng, ma jir da-à níng, ma jir bu apyag za-à níng, mì ri zìg bi misali bar bu-à mpìr jíkwìnn má dìg áyau swàmwá ni. Tò, í barà shi sig áni áyau jir doka Shìdun ni tìnn. Big ba sig rag, “Wà nai ma ri sa ya àsàin da-à swàm, kada aku sìr dim nu naiwá bàna.” Ayau jír-à níng ni, Shìdun ri dáng nai rà? 10 Kó ku ri dáng yi mpìr jíkwìnn rà? Ai, ku ri dáng yi mpìr jíkwìnn. Jír-à hi ri tìya yi rag, sàn hing mpìr-à ma nàm da, big mpìr-à ri gib za, abig sìnn kyinn barà bá dìg, n má ji áni. 11 Wà mpìr ma tàg hing swai bu, ku ri zìm aku dìg zu kàng bu zyun áni. Barà yi tàg sig ning jir Shìdun níng, yá dìg zu kàng fig bu zyun á byarná ni bàna rà? 12 Wà mpìrká ma ri dìg bu á byarná ni, sàn fig wà ayi dìg káb nì bàna rà?
Ama yi sìnn kà fig pìkyinnyí ayi dìg bu á byarná ni bàna. Yi tib sig pìkyinn, jir kai bàna yi zìm fig ayi sa bu-à má sìnn kàng jir Yesu Kristi mà sim bàna. 13 Ning yì hing mpìrká ri sa swàm á lu Shìdun ni ri dìg bujubá áyau buká mpìrká ri zìg kwonn yag màhàn. To, mpìrká ri twìb swànn ya Shìdun bu má, big ri dìg áyau wi-à big ri twìb swànn níng ni tìnn. 14 To, í barà Shinn Luyí dang sig áni rag, mpìrká ma ri sa swàmwá, n ma ri dinya kyann mpìrká jírwá, sàn sig mpìrká abig ya big bu-à big ri zìm.
15 Kó barà Shìdun dang rag abig ya mpìrká ri dang kyann jírwá bu-à big ri zìm níng, ama bumí ǹ vig fig ning bu bàna. Wasika-à mì ri ba ya ning níng, mì ri ba fíg jirà aning ya mì bu zyun bàna. Wà má vig ning bu, ǹdíkà ǹ wu hing, jir kai bàna kada mpìr zyun aku dang rag ǹ vig sig ning bu á jir swàmmí ni bàna. 16 N kinn fig wà má gbar àshí á jir shinn swàmmí barà mì ri dang jir àjwár á shinn Yesu ni níng bàna. Swàm-à níng shi sig í dole ń sa. Wà ma dang fig jir àjwár-à níng bàna, má fig fig àjwár bàna. 17 N nìm ma sìnn kà síg shinnmí nì á swàm-à hi ni, big nìm má wa mì bài áni. Ama mì ri sa fíg ma shinnmí bàna. Shìdun í àsàin-à sìnn kà sig mì ń sa swàm-à hi. 18 To, wà ma dìg fig bài swàmmí bàna, lada bu-à má dìg áni í kai rà? Lada swàmmí shí nì àjwár-à mì ri fig wà ma ri dinya mpìrká jir Yesu átai, ǹ du kà fig big jirà abig wa mì bài áni bàna.
19 Kó barà mì í fàu mpìr bàna níng, ama ǹ sìnn kàng sig shinnmí àràg mì í fàu kó ni bidìm pár, jirà ń gbar bi mpìrká nìnànn nímá á byar Yesu. 20 Sai-à mì ri dinya mpìr Yahudawaká jir Shìdun níng, ǹ sìnn kàng sig shinnmí àràg mì í mpìr Yahudawa, jirà ń zìg bi big á byar Kristi. Sai-à ǹ dinya mpìrká ri bàg doka Musa, ǹ sìnn kàng sig shinnmí àràg mì í mpìr-à ri bàg doka Musa, kó barà ǹ yì hing wà doka-à hi bàna ma gbam á shinnmí ni níng. N sa sig àdòníng jirà ń gbar bi pìkyinn mpìrká ri bàg doka, jirà ń zìg bi big á byar Kristi. 21 Wàníng má, áyau mpìr Helenawaká ni, mì ri shi shumí àràg í big, mi ri bàg fig doka Musa bàna, jirà ń gbar bi pìkyinnbá á byar Yesu. Barà ǹ bàg fig doka Musa bàna níng, wàníng tàg fig rag, ǹ fim rìghing doka Shìdun bàna. Mì ri bàg doka Kristi. 22 To, áyau mpìrká bir sàn fig kyinn bàna, ǹ kàng rìg àràg big, jirà ń gbar bi big á byar Yesu. A byar mpìrká ni bidìm pár ǹ kàng rìg àràg big, jirà ń sa barà má gbar bi big á byar Yesu.
23 Mì ri sa bu káníng bidìm pár á dò jir shinn jir àjwar Kristi, jirà ń dìg pyib sìsàn áyau jir àjwár-à níng hi ni. 24 Wà mpìr ma ri bàg Kristi, shi sig àràg barà big ri màg shàu. Wà ba ri màg shàu, mpìrká nìnànn nímá ri kà áni. Ama mpìr-à ma shàr kab sig, ku í àsàin-à má dìg bu á shàu-à hi ni. To, aning shàr shàu jirà aning ji. 25 Mpìr-à ma ri zìm aku shàr yì shàu, kwá màg màg fig dìrwá, má pànn samyib shinnwá tìnn. Big ri sa àdòníng mi ri dìg bu zyun-à má bai rìg. Ama yi ká yi ri bàg Yesu, yá dìg bu zyun-à má bai fig ábai bàna. 26 Mì ri bàg fig Kristi átai àràg barà mpìrká ri shàr shàu átai níng bàna, mì ri kar ngang jirà Kristi aku fig àjwármí. 27 Mì ri pànn samyib dìrmí jirà ń sa swàm áni. Mì ri pànn samyib shinnmí, àjirà wà ma dinya kinn hing mpìrká jir Shìdun, Shìdun má ngàng fig mì bàna.