8
Jír á Shinn Buju-à Big Ya Sig Bu Sìnn
Ning bib mì jír á shinn buju zyun-à big zìnn sig bu sìnn áni. Ning bib mì rag ná ji rà kó ná ji fig bàna rà, àjirà ń dinya ning.
Yi bidìm pár, yi shi sig big yar. Ama yar ri du kà mpìr barà kwá gbar dù shinn. Ama azìm ri dang gbam pìkyinn mpìr. Mpìr-à ma rag, ku yì hing bu, ku yì byann fig ma barà sàn sig aku yì bàna. Mpìr-à ma ri zìm Shìdun, Shìdun yì rìghing ku.
To, jír á shinn buju-à big ya sig bu sìnn níng, yi yì hing wà bu sìnn kinn fig bu zyun á dunyaru bàna. Shìdun í àkúnn ńzyun, zyun kim bàna. Kó barà big ri dang rag bu sìnnká nìnànn nímá shi sig mà waisháu-à ni ma wà á jìnn ni níng, ama buyí yi yì sig íri Tayí Shìdun zyun-à màm sig buká bidìm pár. Ku màm sig yi jirà ayi shi mpìrká buwá. Shinn Luyí íri Yesu Kristi áwinwá ni, zyun bàna. Shìdun màm sig bu bidìm pár á byar Yesu ni. Yi ri shi shu á dò shinnwá ni tìnn.
Ama mpìrká kádà áyauná ni, big yì byann fig bu-à níng bàna. Bigbá big nonn hing big ri kyab bu káníng. Hár tàma-à níng big ri myàng rag buju-à big zìnn sig bu sìnn áni níng í bu bu sìnn. Big ri kyab wà ba ji hing íri buju-à níng, má sa bai rìg big. Jir kai bàna pìkyinnbá gbam fig bàna. Buju ji má gbar jùn kwonn fig yi ma Shìdun bàna. Wà ya ji kó wà ya ji fig bàna má, má swàb kà ya fig yi bu zyun bàna.
Bu-à sàn kab sig bàna, barà ning yì sig rag Shìdun kan dim fig írì buju-à níng bàna níng, kada aning sa mpìrká pìkyinnbá gbam fig bàna níng, abig ji ma abig kù kà á bu-à bibai bàna. 10 Wà mpìr-à pìkyinnwá gbam fig bàna níng, ma myàng wù zyun-à à yì rìghing bu níng, wù ma ri ji buju á lu bu sìnn, wàníng má sa fig ku barà kwá ji buju-à big ya sig bu sìnn bàna rà? 11 Wà má àdòníng wù mpìr-à yì sig bu níng, wá sìnn kà mpìr-à níng hi aku kù. Mpìr-à níng hi í wunzàwú, sáshinn wá sa bu-à má sìnn kà ku aku kù barà Yesu wu sig dò shinnwá níng rà? 12 Wà wa sa hing àdòníng, à sa sig Kristi bu-à bibai kwonn ma wunzàwú, barà à du kà sig wunzàwú sa sig bu-à ku ri kyab sàn fig bàna níng. 13 Jir wàníng, wà má ji buju-à má du kà wunzàmí aku kù, kàhi má ji fig rag buju-à hi bàna, jirà kada wunzàmí aku kù á jir shinnmí ni bàna.