7
Jír Ashinn Ban
Tàma-à níng má dinya byann ning jír á shinn bu-à ning ba n bib sig mì. Sàn hing wà mpìr ma dang rag kwá zìg fig uwà bàna. Ama, á jir shinn àyái, sàn hing mpìr aku zìg uwà, uwà tìnn aku shi ma nù shinn dìrwá. Wunù ma zìg hing uwà, wà abann wàwá ma ri na ku, sàn hing wàwá aku sa tag kyinn nùwá. Wà uwà ma ri na abann nùwá, nùwá má aku sa tag kyinn wàwá. Uwà bàna ma gbam áshinn dìrwá ni, sai nùwá. Wunù má, bàna ma gbam áshinn dìrwá ni, sai wàwá. Kada aning kan dim bar dìrná bu-à dìrná ri zìm bàna. Sái wà ná dang rag ná vig ma Shìdun ḿpyim. Wà na vig kinn rìghing, í wà aning kà rag swàmná, jirà kada Shaitan ma màg màg fig ning aning sa bu-à bibai, sai-à abann ma na ning.
Jír-à ǹ dang sig níng, í doka bàna. Mpìr-à ma ri zìm aku zìg uwà, sàn hing aku zìg. Mì ri myàng sàn kab síg nì mpìr aku shi shu nùkyúnn àràg mì. Ama kó ni shi sig ma írì kyinn-à Shìdun ya sig ku. Káhi ri zìm shu nùkyúnn, káhi big ri zìm abig zìg uwà.
To, mì ri dinya ning, ning ká ning zìg fig ma uwà bàna, ma ningká ning zìg fig ma wunù bàna, ma uwà kiká, sàn hing aning shi shu átai àràg mì. Ama mpìr-à ma yì hing rag kwá pànn yì sar fig shinnwá bàna, sàn hing aku zìg uwà, wà ku ma í uwà, sàn hing aku zìg wunù. Wà abann ma ri na wù wàni, sàn kab sig á sìr ban.
10 Ning mpìrká zìg sig uwà níng, ǹ shi sig ma doka zyun-à bi sig á byar Shinn Luyí. Doka-à hi ri dang rag, kada uwà aku gàb dìr ma nuwá bàna. 11 Uwà-à ma gàb hing dìr ma nuwá, to, sái aku shi átai, aku zìg rag wunù zyun bàna. Wà ma nímá bàna, to, sái aku ma nùwá jùn kwonn kàng. Wunù aku kan zu wàwá bàna tìnn.
12 Ning mpìrká zìg sig uwà níng, ma dinya ning jír zyun, jír-à níng í mì mì ri dáng nì. I jir Shinn Luyí Yesu Kristi bàna. Mpìr-à ma í bu Kristi, wà kwa shi sig ma uwà zyun-à í bu Kristi bàna, uwà-à níng hi ma ri zìm ku, kada aku kan zu wàníng bàna, abig shi shubá. 13 Uwà zyun-à ma í bu Kristi, wà kwá shi sig ma nùwá zyun-à í bu Kristi bàna, wà wunù-à hi ma ri zìm ku, kada aku zu tafinn nùwá bàna, 14 jir kai bàna wunù-à ri bàg fig Kristi bàna níng, á jir shinn wàwá ni kwá kàng mpìr-à Shìdun ri zìm. Uwà zyun-à ma ri bàg fig Kristi bàna, nùwá ma ri bàg í ni, á jir shinn nuwá ni kwá kàng mpìr-à Shìdun ri zìm. Nìm ma nímá bàna, yanká buná ning mà sig níng, big nìm má shi kà fig áyau mpìrká bu Shìdun ni bàna. 15 Mpìr-à ma ri bàg fig Yesu bàna, wà ku ma ri zìm aku gàb dìr ma wàwá jirà wàníng ri bàg Kristi, to, aku gàb dìr ma wàníng. Uwà-à ma ri zìm aku gàb dìr ma nuwá jirà wàníng ri bàg Yesu, to, aku gàb dìr ma wàníng, jir kai bàna Shìdun bar bi síg yi jirà ayi shi shu ǹsàn. 16 Ning uwàká zyun-à í bu Kristi, ning yì fig bàna káhi nuná nìm má dìg yonki àpyú á jir shinn ná ni. Ning wunùká zyun-à í bu Kristi, ning yì fig bàna káhi wàná nìm má dìg yonki àpyú á jir shinn ná ni.
A Shi Shuwú Aràg Barà Shìdun Sìnn Sig Wù á Shi
17 Kó ni bidìm pár aku shi shuwá àràg barà Shinn Luyí sìnn sig ku, ma barà Shìdun bar bi sig ku. Wàníng í doka-à mì ri tàg mpìrká ri bàg Kristi kó áni bidìm pár.
18 Mpìr-à ma kyag fig jurwá bàna ma zìg hing jir Shìdun, kada aku kyag rag bàna. Mpìr-à ma kyag rìghing jurwá ḿpyim ma zìg síg jir Shìdun nì, kada aku dang rag ku kyag fig jurwá bàna, 19 jir kai bàna kó aku kyag, kó aku kyag bàna má, bàna ma yìr. Bu-à sàn sig bàna, mpìr aku wib jir Shìdun. 20 Kó ni aku shi shuwá àràg barà ku rì shi sig á sai-à Shìdun rì bar sig ku. 21 Wà mpìr rì ma shi síg shu fàu á sai-à Shìdun rì bar bi sig ku, kada aku kyab bu zyun bàna. Ama wà kwa dìg hing pyù barà kwá shi shu shinn dìrwá, aku shi. 22 Mì ri dang jír-à níng, jir kai bàna fàu-à Shìdun ma bar bi síg ku nì jirà aku bàg Shinn Luyí Yesu Kristi, ku zu rìg rag hing áyau fàuká ni, jir kai bàna ku kwonn rìghing shinnwá ma Shinn Luyí Yesu Kristi. Mpìr-à rì ma shi fig fàu á sai-à Shìdun bar bi sig ku bàna, tàma-à níng ku shi síg rag fàu Kristi. 23 Aning yì rag Yesu Kristi wann sig ning ma àsàwá jirà aning shí buwá. Kada aning kàng fàu mpìr jíkwìnn bàna. 24 Yiwaimí big, kó ni bidìm pár aku shi á gbìb Shìdun ni, aku shi shuwá àràg bar sai-à ku rì shi sig, sai-à Shìdun bar sig ku.
Jír á Shinn Mpìrká Sìr Fig Ma Ban Bàna Ma Uwà Kiká
25 Mì ri zìm ń dinya byann ning jír áshinn mpìrká sìr fig ma ban bàna. Shinn Luyí dinya fig mì doka kó jír zyun áshinn jír-à níng ni bàna. N kyab síg nì jír-à níng á kyinnmí ni, í wà mì ri dáng ni. Aning fig jírmí, jir kai bàna Shinn Luyí myàng ashimí, ǹ fòr hing wà aning sìnn kyinn á jírmí ni.
26 Mì ri kyab, sàn kab síg nì uwà kó wunù aku shi shuwá átai, ma wà kwá sìr ban, jir kai bàna tàma-à níng shwìn nànn kab gbam. 27 Mpìr-à ma shi sig ma uwà, kada aku dang rag kwá kan zu rìg wàníng. Mpìr-à ma zìg fig ma uwà bàna, kada aku rag kwá zìg uwà. 28 Ama mpìr-à ma zìg rìghing uwà, ku sa fíg bu pyìr bàna. Wùn uwà sáb ma zìg rìghing wunù, í bu pyìr bàna. Ama aning yì rag mpìrká ká sìr sig ban níng, bá wa shwìn nìnànn nímá. I bu-à sa ǹ dang rag, sàn kab síg nì mpìr aku shi shu àtaiwá.
29 Yiwaimí big, yìr jír-à mì ri dang bàna í wàníng, su-à dà sig níng nonn fig bàna. Bu-à pànn sig tàma-à níng, mpìrká ká sìr sig ban níng, abig shi shubá àràg big sìr fig ban bàna. 30 Mpìrká ká ri kig mínn, abig shi àràg big ri kig fig mínn bàna. Ká ri fig àjwár, abig shi àràg big ri fig fig àjwár bàna. Ká ri wann buká, abig shi àràg big bàna ma bu. 31 Mpìr-à ma ri fig àjwár bu dunyaru, kada aku zìm àjwár-à níng zìg rìg kyinnwá bàna, jir kai bàna bu dunyaru má shi kinn fig bàna.
32 Bu-à mì ri zìm bàna, mì ri zìm aning shi shu àjwár, kada bu zyun aku sa shi ning bàna. Mpìr-à ma zìg fig uwà bàna, kwá sa swàm Shìdun ma kyinn ńzyun jirà Shìdun aku fig àjwárwá. 33 Ama mpìr-à ma zìg hing uwà, pìkyinnwá má kàng yag rìg á bu dunyaru, jir kai bàna ku ri zìm a wàwá fig àjwárwá. 34 A byar-à níng hi pìkyinnwá gàb finn rìghing byar pyànà. Ama uwàká ká zìg fig wunù bàna, ma yann uwà sábká, big ri sìnn pìkyinnbá á byar swàm Shìdun. Big ri zìm a kyinnbá ma dìrbá bidìm pár aku shi í bu Shìdun. Ama uwà-à ma zìg rìghing wunù, pìkyinnwá ma yag rìg ma byar bu dunyaru, jir kai bàna ku ri zìm a nuwá fig àjwárwá.
35 Mì ri dinya ning bu káníng, jirà ń sa shang ning. N zìm fig ń kan dim ning bu zyun bàna. Mì ri zìm aning sa bu-à má sàn ya ning, ma barà ná dìg pyù-à má sa swàm Shìdun ma kyinn ńzyun.
36 Wunù ma wùn uwà sáb ma ri zìm abig sìr ban, wà ba kyab kàng hing rag bá sìr fig ban bàna, ama ásim wunù-à hi ma kyab rag, sàn fig wà aku fim wùn uwà-à hi bàna, wà ku ma ri zìm abig sìr ban, to, abig sìr. Big ri sa fig bu-à bibai bàna. 37 Wà mpìr ma kyab síg nì ma kyinnwá rag kwá zìg fig uwà sáb-à ku ri zìm níng bàna, wà ku ma ri pànn shinnwá, kwa kyab síg nì ma kyinnwá, kàhi sàn hing wà kwa zìg fig uwà sáb-à hi bàna. 38 Bu-à mì ri zìm ń dinya ning bàna í wàníng: mpìr-à ma zìg hing uwà sáb-à ku ri zìm níng, ku sa sig wà sìsàn, ama mpìr-à má zìg fig uwà bàna, sàn kab síg nì.
39 Uwà-à má shi sig big wunù, ku bàna ma gbìb-à kwá gàb dìr ma nùwá. Wà nuwá ma wu rìghing, wà kwa zìm hing í wà kwá zìg rag wunù zyun. Ama kada aku zìg wunù-à ri bàg fig Kristi bàna. 40 Ama a myàngmí ni, mì ri myàng wà kwa zìg fig rag wunù zyun bàna, kwá fig káb nì àjwár. Bu-à ǹ kyab sig níng, mì ri kyab í Awun Shìdun tìya síg mì nì.