6
Kada Aning Bar Kara Bar Dìrná á Byar Ká Ri Bàg Fig Yesu Níng Bàna
Ayau níngká ning ri bàg Yesu, wà mpìr zyun áyauná ni ma shi sig ma jír ma jàuwá, bu-à sa kwá zìg yag jír-à hi á byar agib jírká, ká ri bàg fig Yesu bàna, í jir kai rà? Bu-à sa kwá zìg bi fig á byar mpìrká ri bàg Yesu bàna, í jir kai rà? Ning mpìrká ri bàg Yesu, ning í àsàinká má wà kwonn mpìrká á dunyaru. To, wà má àdòníng, bu-à sa ná wà sar fig kwonn títi bàna, í jir kai rà? Ning yì fig wà yi mpìrká ri bàg Yesu, yá wà kwonn yann aswam Shìdun ká mà wai bàna rà? Wà má àdòníng, bu-à sa yá gib yì sar jír á dunyaru bàna, í jir kai rà? Wà jír ma dù hing áyauná ni, bu-à sa ná zìg yag á byar mpìrká fòr fig bu zyun áyau mpìrká bu Shìdun ni bàna, í jir kai rà? Bu-à mì ri dang níng, mì ri zìm aning fig zunái. Asái ning bàna ma mpìr yar kó ńzyun áyauná ni zyun-à má gib ya ning jír rà? Bu-à sa mpìr-à ri bàg Yesu má bar kara jàuwá á byar mpìrká ká yì fig jir Shìdun bàna, í jir kai rà?
Wà wa bar hing kara jàuwú, wàníng ri tàg rag wù ri bàg fig Yesu bàna. Sàn kab sig aning tib pìkyinn ná, kó mpìrká ma lir ji ning, kó wà ba jwi ning bu. Ama hár ning ri lir ji kàng bar dìrná, mi ri jwi bar dìrná ajwú, áyau ningká ning ri bàg Yesu. Kada aning tonn gban shinn ná bàna. Mpìr bibaiká má dìg fig pyù barà bá kà á byar-à Shìdun na sig kùrwá bàna. Mpìr-à ma ri sa àyái, ma mpìr-à ma ri sa buki, ma mpìr-à ma sì wà jàuwá, mpìr-à ma ri na ma jàuwá wunù, 10 mpìr-à ma ri jwi ajwú, mpìr-à ma ri sa sunu, mpìr-à ma ri wa pyann shin, mpìr-à ma ri zìnn mpìr, mpìr-à ma ri lir ji mpìr, mpìr-à ma ri sa àdòníng, kwá kà fig mà byar-à Shìdun na sig kùrwá bàna. 11 Wàrì níng mpìrká káhi áyauná ni rì sa sig àdòníng tìnn. Ama tàma-à níng Shìdun tu kìfinn rìghing bu pyìrká á pìkyinn ná ni, n sìnn kàng rìghing ning mpìrká buwá. I jir shinn swàm Shinn Luyí Yesu Kristi í bu-à sa ning shi sig ma kyinn ǹsàn àdòníng, big jirà Awun Shìdun shi sig á kyinn ná ni.
Dìryí í Bu Shìdun
12 Mpìr-à ma dinya shinnwá rag, “Bu-à mì ri zìm ń sa níng, Shìdun kan dim fig bàna,” to, í barà hi. Ama bu-à wá sa níng, má swàb kà ya wu bu zyun rà? Kó barà bu-à mì ri zìm ń sa níng, Shìdun kan dim fig bàna, ama ǹ zìm fig ń sa bu-à má kàng fàu áni níng bàna. 13 Mpìr zyun ma dang rag buju í jir finn. Finn bó, í jir buju. Ama Shìdun má gban rìg big pyànà bidìm pár. Ama Shìdun màm fíg dìryí jirà ayi sa àyái ma kàhi bàna. Ku màm síg jirà ayi sa swàmwá áni. Dìryí shi sig í bu Shìdun, Shìdun bó, ku shí bu dìryí. 14 Barà Shìdun gbar dù nann zu sig Shinn Luyí mà amir-à ni níng, í barà kwá gbar dù nann zu yi áni ma gbamwá.
15 Aning myàng. Dìryí shi sig í bu ńzyun ma dìr Kristi. To, ma sáshinn má zìg dìrmí wà zyun-à í bu Yesu má na kwonn ma uwà àyái rà? Wàníng má sàn fig bàna. 16 Kó ning yì fig bàna rà? Mpìr-à ma ri na ma uwà àyái, ku ma wàníng bidìm pár shi sig àràg dìrbá ńzyun. Jir Shìdun dang sig rag, big pyànà bidìm pár big í bu ńzyun. 17 Ama mpìr-à ma kwonn sig ma Shinn Luyí Kristi, ku ma wàníng shi sig áyau awun ńzyun.
18 Barà dìryí shi sig í bu Shìdun níng, kada ayi sa àyái bàna. Bu-à bibaiká zyun-à mpìr ma ri sa, ri sa bai fig dìrwá bàna. Ama mpìr-à ma ri sa àyái, ku ri sa bai dìrwá. 19 Asái, ning yì fig bàna rà? Dìrná í lu Awun Shìdun, ku shi sig á kyinn ná ni. I Shìdun ya síg ning nì Awunwá. Ning shi fíg shu shinn dìrná bàna, ning shi síg bu Shìdun. 20 Ku wann sig ning ma àsà Yesu Kristi. Aning sa barà ná wib Shìdun ma dìrná.