5
Mpìr Zyun Ayau Mpìrká Ri Bàg Yesu Sa Ayái
N fig big rag, mpìr zyun áyauná ni ri sa bu-à sàn fig bàna. Bu-à hi kó mpìrká ká ri bàg fig Yesu bàna big ri sa fig kàhi bàna. Big rag mpìr-à hi ri sì wà tawá. N fig big rag ning kyab fig bu-à níng hi bàna, mi ri gbar dù shinn. Wàníng í bu-à ning nìm má bai pìkyinn áni. Mpìr-à sa sig írì bu-à níng, aning kan zu rìg ku áyauná ni. Kó barà ǹ bàna mà byarná ni níng, mì ri kyab bu-à níng á kyinnmí ni. N wà rìghing kwonn mpìr-à sa sig bu-à níng á zìnn Shinn Luyí Yesu ni, shi àràg ǹ shi sig màhàn. Sái-à ning ma ri kwonn shinn, pìkyinnmí shi sig mà byarná ni, kwonn ma gbam Shìdun. Aning zìg mpìr-à níng hi, aning pa kà á vù Shaitan jirà a Shaitan sa bu-à ku ri zìm ma dìr mpìr-à níng, jirà yonkiwá má wìm zu àyúnn-à Yesu má kàng bi.
Barà ning ri gbar dù shinn àdòníng, sàn fig bàna. Yìr sìg ńzyun í àsàin-à ri sa bai kádà, àràg barà yisti títi nímá ri sa lib brodi. Aning kan zu rìg bu bibai-à níng áyauná ni, jirà kada aku swàb kà yag mà pyànn bàna, jirà aning kàng mpìr kyìkyàr. Shìdun sìnn kàng sig ning mpìr kyìkyàr á jir shinn barà Kristi wu sig á dò jir shinn ná ni, àràg barà big ri gib gban àdùn á pyànn Shìdun ni àyúnn Pìm Wam Zu. Jir wàníng, sai-à yi ma ri ji bùkí bu àyúnn Pìm Wam Zu, kada ayi sa akyib ma bu-à bibai àràg wàrì bàna, jir kai bàna bu bibai-à níng ri swàb kà àràg barà yisti ri sa lib brodi. Kada ayi shi kwonn ma yisti àkwor-à níng bàna. Ayi shi àràg brodi zyun-à bàna ma yisti. Ayi shi mpìr gwangga ma pìkyinn kyìkyàr.
Wàrì níng, ǹ rì ba ya sig ning wasika rag, kada aning bàg kyann dìr ma mpìrká ri sa àyái bàna. 10 N dinya fig ning rag aning gàb rìg dìr ma mpìrká yì fig Shìdun bàna, mi ri sa bu-à bibai àràg àyái sa, ma sunu bu-à bibai sa, ma ajwú jwi, ma buki sa níng, bàna. Mpìrká yì fig Shìdun bàna níng, ning ma big shi kwonn sig í zyun á dunyaru. Ning bàna ma pyù-à ná gàb dìr ma big. 11 Jírmí ǹ dinya sig ning níng, ǹ dang síg áshinn mpìrká ri dang rag big ri bàg Yesu, ama big ri sa bu-à bibai àràg àyái sa, sunu bu-à bibai sa, buki sa, mpìr zìnn swau, shin wa pyann, ajwú jwi. Irì mpìr káníng, kada aning kwonn shinn ma big bàna. Buju má, kada aning ji kwonn ma big bàna.
12-13 Mpìrká ká ri bàg fig Yesu bàna, walai bu-à du yi barà yá wà big kwonn. Mpìr-à má wà big kwonn í Shìdun. Ama ká ri bàg Yesu, í ká zyun-à ná wà big kwonn. To, mpìr-à sì sig wà tawá níng, aning kan zu rìg ku áyauná ni.