4
Bulus Big Jàu Swàmwá Big, Big í Yann Aswamká Bu Kristi
Aning myàng yi àràg yi í fàu Kristi, barà ku ya kà sig swàm-à níng á vùyí ni. Shìdun ya sig yi amana rag ayi dinya mpìrká jírwá, zyun-à ku tàm jànn sig. Mpìr-à ma zìg hing amana níng, aku sa swàmwá ma kyinn ńzyun. Wà má í ning kó ma í mpìr zyun kim ma rag kwá màg màg fig swàmmí, wàníng shi fig í bu zyun bàna. Kó mì ma shinnmí má, má màg màg fig fig swàmmí bàna, sái Shìdun. A kyinnmí ni ǹ yì fig wà kó ǹ sa hing bu bibai áyau swàmmí ni bàna. Ama wàníng má sìnn kàng fig mì mpìr gwangga bàna. Wà ma sa hing bu-à sìsàn, kó bu-à bibai, Shìdun í àsàin-à má dang. Jir wàníng kada aning wà kwonn tàma-à níng á shinn swàm-à mpìr ma ri sa bàna. Ayúnn-à Yesu ma kàng bi hing, ku í àsàin-à má fù zu bu-à mpìr bònn sa sig. Kwá dang kyàr vinn rìg bu-à mpìr ri kyab á kyinnwá ni, í wà Shìdun má swam yan kó ni á jir swàm-à ku sa sig.
Wunzàmí big, jir buká mì ri dinya ning níng, mì ri sa ya ning misali á shinnmí ni, yi ma Apolos. N dang fíg mpìr zyun kim bàna. Bu-à sa níng, mì ri zìm aning myàng bar bu-à yi ma Apolos ri sa jirà aning yì yìr jír-à big dang sig rag, “Kada aning wam zu nu bu-à big ba sig bàna,” jirà kada aning yan malam zyun, ma aning sa zyun yawari bàna. Mpìr-à sìnn kà sig wù á shi àgbam á shinn mpìrká kádà ni í ni rà? Kó kai bidìm pár, í Shìdun ya síg wù nì. To, ma bu-à sa wù ri gbar dù shinn mi ri swam yan shinnwú, í jir kai rà?
Ning ri kyab ning kab sig kó ni bidìm pár ma pìkyinn ǹsàn. Ning ri kyab ning shi sig mpìr sìsàn á pyànn Shìdun ni. Ning ri kyab rag ning kab síg yi nì, ning kàng rìghing kùr. Mì ri zìm aning na kùr àjai, àjirà ayi ma ning na kùr ábìr-à ni. A byarmí ni, mì ri myàng shi sig àràg í Shìdun sìnn síg yi nì yann aswamká buwá yi fòr fig mpìrká kádà bàna. Buyí yi shi sig àràg mpìrká bá gban rìg áyau bìr-à ni. Yi shi síg bu-à mpìrká ma yann aswamká bu Shìdun mà wai má myàng. 10 Mpìrká ri myàng yi àràg yi í àning, jirà yi ri bàg Kristi. Ama buná, ning ri kyab ning í mpìr yar á byar Kristi. Buyí yi bàna ma gbam. Ama buná ning shi sig ma gbam. Ning í mpìrká big ri wib ning, ama buyí yi yann aswam Shìdun, big ri sa yi yawari. 11 Hár àràg tàma-à níng amor ri gban yi, ajor zàpìr ri gban yi, yi dìg fig jà-à yá wìr bàna. Big ri dab yi gbàr wàni, hár yi bàna ma byar shu. 12 Yi ri sa swàm, mi ri ji ma gbamyí. Wà mpìr ma swau yi shì má, yi ri dang rag a Shìdun ya ku. Wà ba ya yi shwìn yi ri bà kyinn. 13 Wà ba dang jír-à bibai á shinnyí ni, yi ri dinya pyann kàng fig big bàna. Hár tàma-à níng mpìrká ri sìnn kàng yi àràg í bu-à mà kwìm yinn.
14 Mì ri ba ya fíg ning bu káníng jirà ń sa pànn ning zunái bàna, ama ǹ ba síg jirà ń twìb ning byur, jir kai bàna mì ri zìm ning àràg ning í yannmí big. 15 Kó barà ning shi sig ma malamká nìnànn nímá ká ri tàg ning jir Kristi, ama ning shi sig ma ta ńzyun, ta-à hi í mì. I mì ǹ dinya síg ning nì jir àjwár bu Shìdun. N kàng rìghing taná á dò barà ǹ tàg sig ning gbìb Yesu Kristi. 16 To, barà mì í taná, sái aning sa àràg barà mì ri sa. 17 Wàníng í bu-à sa mì ri swam yag Timoti á byarná ni. Ku shí nì wùnmí á jir shinn Yesu. Asàmí yi ma ku kwonn hing wàni. Ku í mpìr-à mì ri bir pìkyinnmí á byarwá ni. Kwá kyab pànn ya ning bar shumí á gbìb Kristi ni, ma bu ùwàiká mì ri tàg kyann mpìrká kó áni bidìm pár á shinn Kristi ni.
18 To, mpìrká kádà áyauná ni ri kyab rag má bi fòr fig á byarná ni bàna, big kà mi ri gbar dù shinn. 19 Ama wà Shìdun ma zìm hing, má nonn fig bàna mì ri bi. Má fig fig íri jír-à ba dinya mì bàna, ama má myàng wà ba shi sig ma gbam áyau Kristi. 20 Kùr Shìdun shi fig íri jír dang átai bàna, sái ma gbam-à mpìr ri bàg Shìdun ma kàhi. 21 To, sai-à ma bi hing, ning ri zìm ń yan ta ning rà, kó ń bi ma kyinn ajun rà? Bu-à ning ri zìm í wà áni rà?