3
Mpìrká Ri Sa Swàm Shìdun
Wunzàmí big, ǹ dinya fig ning jír àràg barà mì ri dinya mpìrká ká shi sig ma Awun Shìdun níng bàna. Ama ǹ dinya sig ning àràg barà mì ri dinya mpìrká ká ri bàg íri dunyaru, ká shi sig àràg í yann wùnshái títi áyau gbìb Yesu. Jír-à mì ri dinya ning níng, shi sig àràg mì ri ya ning myann. Ning fòr fig barà ná ji buju bàna. Hár tàma-à níng má, ning fòr fig bàna. Hár tàma-à níng ning shi sig ma kyinn-à ri bàg dunyaru. Ning ri sa dìrná akyib, mi ri gbìb shùr àràg barà mpìrká ri bàg dunyaru ri sa níng, kó nímá bàna rà? Mpìr zyun ri dang rag, ku í mpìr Bulus. Mpìr zyun bó ri dang rag ku í mpìr Apolos. Wàníng í barà mpìrká ri bàg dunyaru ri dang áni.
Aning myàng, Apolos í ni rà? Bulus í ni rà? Yi bidìm pár yi í fàu Shìdun, yi wam zu fig wàníng bàna. Yi fàu Shìdun, yi tìya síg ning nì barà ná bàg Shìdun áni. N shi sig ma swàmmí, Apolos shi sig ma swàmwá tìnn. Kó ni bidìm pár shi sig ma swàm bu-à Shìdun ya sig ku. Bumí ǹ tàg sig swai bu, Apolos í àsàin-à wìr sig zàpìr áni. Ama Shìdun í àsàin-à má sa wài buju-à. To, mpìr zyun-à ma ri tàg bu, ku fòr fig bu zyun bàna. Zyun-à ma ri wìr zàpìr má, ku fòr fig bu zyun bàna tìnn. Shìdun àsàin-à má sa bu-à má wài, í ku shi síg nì mpìr ùwài. Ayau mpìr-à ma ri tàg bu ma mpìr-à ma ri wìr zàpìr áni, big bidìm pár big màg sig ábibir, zyun kab fig jàuwá bàna. Ama Shìdun má ya kó ni anì swàmwá bar swàm-à ku sa sig. Buyí yi ri sá bu-à Shìdun ma dinya yi. Buná ning shí nì da Shìdun. Yi ri sa swàm áyau da Shìdun.
Wàníng má, ning shi àràg í tonn Shìdun. 10 Tonn-à níng hi, mì Bulus ǹ jag síg nì mìr tonn-à hi. N sa sig swàmmí àràg mpìr-à mi yì hing tonn wàni. I Shìdun tìya síg mì nì, ǹ sa yì swàm-à níng. I wà tàma-à níng mpìr zyun bi, mi ri mi buwá wà mími. Mpìr-à ma ri mi tonn-à hi, aku hakyira barà ku ri sa swàmwá áni. 11 Mìr tonn-à Shìdun jag sig níng, mpìr má jag yì sar fig zyun kim bàna, sái zyun-à Shìdun jag bab sig níng. Mìr tonn-à níng hi í Yesu Kristi. 12 Mpìr-à ma mi hing buwá ma zinariya kó àsháu, kó abàn, sàn hing. Ama mpìr-à ma mi hing buwá ma bín, kó byann, kàhi sàn fig bàna. 13 Ayúnn-à Yesu Kristi ma kàng bi áni, Shìdun má tìr bi pyìr àjirà aku màg màg fig swàm-à kó ni sa sig. 14 Mpìr-à swàmwá ma zu hing áyau pyìr-à ni, kwá dìg ladawá. 15 Mpìr-à swàmwá ma zu fig bàna, ku kù rìghing, kwá dìg fig lada bàna. Ama kwá wìm zu. Ama má shi àràg ku wìm zu sig áyau pyìr.
16 Asái ning yì fig bàna rà? Dìrná shi sig í lu Shìdun, Awunwá shi sig á pìkyinn ná ni. 17 Mpìr zyun-à ma sa bai lu Shìdun, Shìdun má sa bai ku tìnn, jir kai bàna Shìdun sìnn sig luwá í bu kyìkyàr. Ning bó, ning shi síg nì lu-à hi.
18 Kada mpìr aku tonn gban shinnwá bàna. Mpìr-à ma dang rag ku í mpìr yar á dunyaru-à níng ni, aku sìnn kàng shinnwá àràg ku í mpìr yar bàna, í wà kwá shi mpìr yar á pyànn Shìdun. 19 Bu-à mpìrká á dunyaru ri myàng àràg shi sig í bu yar, Shìdun ri sìnn kàng shi sig í bu àning, jir kai bàna big ba sig á tarkada Shìdun ni rag, “Mpìr-à ma shi sig big yar, Shìdun má zìg yarwá má tor pànn ku ma kàhi.” 20 Big ba sig rag, “Shìdun yì hing rag bu-à mpìr yar ri kyab bidìm pár, bàna ma yìr.” 21 Jir wàníng kada aning gbar dù shinn ma aning yan mpìr jíkwìnn jir yarwá bàna. Shìdun ya kà sig bu bidìm pár á vùná ni. 22 Ku ya sig ning Bulus ma Apolos ma Kefas, ma dunyaru, ma yonki, ma ki, ma buká tàma-à níng, ma buká má bi á pyànn. 23 Ning í bu Kristi. Kristi í bu Shìdun.