2
Jír á Shinn Barà Yesu Kristi Wu Sig Mà Atàm Bín-à Ni
Ning wunzàmí big, sai-à ǹ rì bi á byarná ni, n dinya ning jír ǹzwàun bu Shìdun níng, ǹ dinya fig ning jír ma yar shinnmí bàna. Sái-à ǹ shi sig mà byarná ni ǹ kyab á pìkyinnmí ni rag má dang fig bu zyun kim bàna, sái íri jir Yesu Kristi barà ku wu sig ma atàm bín-à ni. Sai-à ǹ shi sig á byarná ni, ǹ yì fig barà má dang jír áni bàna. Mì ri shàr zinn, kwonn ma dìr zwab. Bu-à ǹ tàg sig ning níng, ǹ tàg fíg ning ma yar dunyaru bàna. Ama àràg barà ning myàng ǹ tàg sig ma gbam Awun Shìdun. Bu-à sa ning bir sig pìkyinn á byar Kristi níng í jir gbam-à Shìdun shi sig ma kàhi, í dò jir yar mpìr jíkwìnn bàna.
Shìdun Ya Hing Yi Yarwá
Ama mì ri dang jír ma yar sai-à mì ri dinya mpìrká ká yì sig swàm Shìdun wàni. Ama yar-à mì ri dang ma kàhi níng, í yar dunyaru bàna. Mpìrká ká shi sig ma gbam á dunyaru, bu-à mì ri dang níng, shi fig yar á byarbá ni bàna. Bubá tàma-à níng big shi sig ma gbam, ama á pyànn, gbambá má vinn rìg. Ama yar Shìdun, zyun-à yi ri dinya ning níng, Shìdun tàm jànn rìghing kàhi, jir kai bàna í yar dunyaru bàna. Yar-à níng hi, Shìdun sìnn sig daka sai-à ku màm fig ma dunyaru bàna. Ku sìnn sig rag, kwá ya yi. Ku dinya fig mpìrká wàrì bàna, sái yi. Agbamká á dunyaru myàng yì fig yar-à níng hi bàna. Big nìm ma myàng yì hing, big nìm má gban fig Shinn Luyí zyun-à shi sig ma gbam níng mà bín-à ni bàna. Ama buyí yi myàng yì rìghing yar-à níng, jir kai bàna big ba sig á tarkada Shìdun ni rag,
“Bu-à mpìr taba myàng fig ma zu bàna,
n fig fig ma sung bàna,
hár ma bu-à mpìr yì fig wà kwá kyab dìg bàna,
í bu-à Shìdun tìya sig mpìrká ri zìm ku.”
10 Awun Shìdun í àsàin-à tìya sig yi buká Shìdun ya sig yi. Ku í àsàin-à ri yì bu bidìm pár, ma bu tùtùká Shìdun tàm sig. 11 Bu-à mpìr ma ri kyab, jàuwá má yì fig bàna, sái ku ma pìkyinnwá. I barà mpìr má yì fig bu-à Shìdun ri kyab bàna, sái íri Awunwá. 12 Awun-à yi shi sig ma kàhi níng í awun-à wà á dunyaru bàna, í wà zyun-à bi sig mà byar Shìdun, jirà ayi yì buká Shìdun ya sig yi.
13 Yi má, barà Awun Shìdun shi sig á kyinnyí ni àdòníng, í bu-à sa yi ri dinya fig ning bu-à yi fig sig á byar mpìr bàna. Yi ri dinya ning bu-à Awun Shìdun dinya sig yi á kyinnyí ni. I barà yi ri tàg ning, ningká zyun-à ning shi sig ma Awun Shìdun á pìkyinn ná ni, yi ri tàg ning ma yar-à Awun Shìdun ya sig yi. 14 Mpìr-à ma bàna ma Awun Shìdun á kyinnwá ni, kwá zìg fig jír-à Awun Shìdun ri tàg níng bàna. Buwá kwá yì byann fig bàna. Kwá myàng shi àràg í bu átai. I bu-à sa kwá yì byann fig jir Shìdun bàna, wà Awun Shìdun ma tìya fig ku bàna. 15 Ama mpìr-à ma shi sig ma Awun Shìdun á kyinnwá ni, kwá yì barà kwá gàfinn bu-à sìsàn ma bu-à bibai. Mpìr má dang pànn fig ku ma jír bàna. 16 Jir Shìdun dang sig rag:
“Mpìr má yì byann fig barà kyinn Shìdun shi sig áni,
má tàg ku bu bàna.”
Ama buyí yi zìg sig kyinn Kristi.