Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
KORINTI
Wà Wa Zyun
Jírká kim kim kà sig áyau mpìrká ri bàg Yesu mà Korinti. Bulus ba ya big wasika jirà abig yì barà bá dang jír káníng áni. Mpìrká ri ngàng kwonn fig awun í byar ńzyun bàna, mpìrká káhi ri sa àyái, káhi ri sa yipyàr á shinn wi zwam wà mpìrká ya sig bu sìnn. Shìdun ya sig Bulus yar ùwài nímá barà kwá tàg big bu-à bá sa áyau jír káníng ni. Bulus dinya big rag azìm í bu ùwài-à Shìdun ya sig mpìrká ri bàg ku. Sura 13 ri dang jír á shinn azìm. Mpìrká nìnànn nímá á dunyaru ri dang sura-à níng ma shinn.
1
Wasika-à níng í mì Bulus ǹ ba síg nì. I mì zyun-à Shìdun zìm sig rag ń shi wùn aswam Yesu Kristi. Mì ma wunzàyí Sastanisu ba ya síg ning nì.
Yi ri bib kà ning, ning mpìrká ri bàg Shìdun á finn swann Korinti. Ning shi síg nì mpìrká ká Shìdun shig zu sig ning, jirà aning shi mpìrká kyìkyàr á pyànnwá ni. Ning shí nì mpìrká buwá á jir shinn Yesu Kristi. Ku shig zu sig ning kwonn big mpìrká kim kim á dunyaru, ká bir sig pìkyinn á byar Yesu, n kwonn sig ning ma big í byar ńzyun á zìnn Yesu Kristi. Yesu shí nì Shinn Lubá ma Shinn Luyí tìnn.
Tayí Shìdun ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig wìr kà ya ning àsànbá, ma abig sa tag wann pìkyinn ná.
Bulus Sa Shìdun Isoko Jir Bu Nsànká Shìdun Ya Sig Mpìrká
Mì ri sa kyann Shìdun ísoko barà ku sa ya sig ning bu ǹsàn á jir shinn Yesu Kristi. Ku sa sàn ya sig ning bu nìnànn nímá á jir shinn Yesu ni. Wàníng í bu-à sa ning dang yì hing jírwá wàni, mi ri yì byann jírwá. Bu-à yi dinya sig ning á shinn Yesu Kristi ni níng, tàma-à níng ning yì rag hing wà í àjai, á jir barà shuná ning shi sig tàma-à níng kim ma wà sai-à rì. Jir wàníng Shìdun sa sàn ya sig ning á gbìb nìnànn nímá, barà ning ri sa àtùtwài, mi ri shi kir àyúnn-à Shinn Luyí Yesu Kristi má kàng bi. Kwá sìnn ning barà ná sar ma gbam hár àyúnn-à Yesu má kàng bi. Ayúnn-à níng hi, bá dìg fig ning ma laifi bàna. Shìdun zyun-à bar sig ning n kwonn sig ning ma wùnwá Yesu Kristi Shinn Luyí níng, ku í mpìr gwangga.
Mpìrká Ri Bàg Yesu Gàfinn
10 Wunzàmí big, mì ri vig ning á zìnn Shinn Luyí Yesu Kristi, aning kwonn nuná í byar ńzyun, kada aning gàfinn bàna. Bu-à ná kyab, ma bu-à na ri zìm á kyinn ná ni bidìm pár, aku shí bu ńzyun. 11 Wunzàmí big, bu-à sa mì ri dinya ning àdòníng, mpìrká mà lu Kuluwu bi dinya mì rag yipyàr kà hing áyauná ni wàni. 12 Bu-à sa mì ri dang àdòníng, jir kai bàna ning ri yàng dang buká kim kim, zyun ri dang rag ku í mpìr Bulus, zyun rag ku í mpìr Apolos, zyun rag ku í mpìr Kefas, zyun rag ku í mpìr Kristi. 13 Asái Kristi gàfinn rìghing áni kyau kyau rà? Mpìr-à big dab bàg gbam sig á bín-à ni jir shinn ná níng í Bulus rà? Big wau sig ning dìr batisma ma zìnn Bulus rà? 14 N gode hing Shìdun barà ǹ wau fig kó mpìr ńzyun áyauná ni dìr batisma bàna, sái íri Kirisbus ma Gayus, í nànn-à hi. 15 Jir wàníng kó mpìr ńzyun má dang fig rag, ǹ wau sig ku dìr batisma á zìnnmí ni bàna. 16 Sái ǹ wau sig Istifanas, ku ma mpìrká á luwá ni. Wà má í ku bàna, mì ri kyab ǹ wau fig rag mpìr zyun bàna. 17 Ning yì hing Kristi swam bi fíg mì jirà ń wau mpìr dìr batisma bàna. Ama ku swam bi síg mì jirà ń dinya mpìrká jir àjwárwá níng. Ku dinya fig mì rag, ń dang jírwá big yar shinnmí bàna, jirà kada gbam jírwá, barà ku wu sig mà atàm bín-à ni níng, aku jànn kà átai bàna.
Yesu Kristi í Yar Shìdun
18 Mpìrká ká má kà á lu pyìr níng, big sìnn kàng rìghing jir ki Yesu àràg í jir àning. Ama yiká zyun-à bá pinn zu yi níng, yi sìnn kàng rìghing jír-à hi rag í gbam Shìdun. 19 Aning myàng barà big ba sig jír-à níng á tarkada Shìdun. Ku dang rag,
“Má sa yànn mpìr yarká. Ma sa bai rìg yarbá.”
20 Wà má àdòníng, bu-à mpìr yar má sa kinn í kai rà? Yarwá má zìg yag ku áni rà? Shìdun sìnn kàng rìghing yarká á dunyaru bidìm pár í bu àning.
21 Shìdun ma yarwá ya fig mpìrká barà bá yì ku ma yarbá zyun-à big shi sig ma kàhi níng bàna. Kwá pinn zu mpìrká á jir shinn jir àjwár zyun-à yi ri dinya big, wà zyun-à mpìrká káhi sìnn kàng sig àràg í jir àning. 22 Mpìr Yahudawaká ri zìm abig myàng ma bu mamaki ḿpyim, í wà bá bir pìkyinn íni. Mpìr Helenawaká ri zìm abig fig jir yar ḿpyim, í wà bá bir pìkyinn íni. 23 Ama buyí yi ri dinya mpìrká jir barà big dab bàg gbam sig Yesu. Wà á byar Yahudawaká ni jír-à hi shi ya sig big bu-à àsìu má ta big áni. Mpìrká ká í Yahudawa bàna ri myàng jír-à hi shi sig í jir átai, í jír-à bàna ma yìr. 24 Ama mpìrká ká Shìdun shig zu sig níng kó Yahudawaká kó ká í Yahudawa bàna, barà big fig sig jír-à níng, big myàng Kristi í gbam Shìdun big yar Shìdun. 25 Bu-à Shìdun sa sig zyun-à mpìrká ri sìnn kàng í bu átai níng, bu-à hi kab síg nì yarbá. Bu-à Shìdun sa sig níng, big ri myàng rag bàna ma gbam, ama bu-à hi kab síg nì gbambá.
26 Wunzàmí big, aning myàng barà Shìdun bar zu sig ning áyau bu-à ning rì shi sig áni. Asai-à níng hi, ning rì yar nànn fig ma á dunyaru bàna. Ning rì bàna ma gbam tìnn. Ning rì í mpìr ùwài bàna. 27 Ama Shìdun shig zu mpìrká zyun-à káhi ri kyab rag káníng í àning níng, jirà abig sa pànn mpìr yarká zunái. Ku shig zu mpìrká zyun-à bàna ma gbam, jirà abig sa pànn mpìr gbamká zunái. 28 Ku shig zu sig mpìrká zyun-à káhi ri myàng rag kinn fig bu bàna, mi ri sa káníng yawari, ku shig zu káníng jirà a káníng sa bai rìg bu-à mpìrká á dunyaru ri kyab rag í bu sìsàn, 29 àjirà kada á mpìr zyun gbar dù nann zu shinn á pyànn Shìdun ni bàna. 30 Shìdun í àsàin-à kwonn sig ning ma Yesu Kristi. Shìdun sìnn sig Kristi jirà aku tàg yar yi. A jir shinn Kristi ni, í bu-à sa Shìdun myàng yi rag yi mpìrká sìsàn. Ku sìnn kàng yi mpìrká kyìkyàr á jir shinn Kristi. Kristi í àsàin-à zìg zu sig yi. 31 Big ba sig á tarkada Shìdun ni rag, “Kada mpìr aku swam yan shinnwá bàna, sái aku swam yan Shìdun.”