16
Bulus Ri Bib Kà Mpìrká Bu Shìdun
Mì ri vig ning aning myàng kwonn ma ajunwàyí Fibi, ku má, ku ri sa ya mpìrká ri bàg Shinn Luyí mà Kankiriya, swàm wàni. Aning pànn samyib ku vù pyànà á zìnn Shinn Luyí ni ma pìkyinn sìsàn àràg barà mpìrká bu Shìdun ri sa. Bu-à ku ma ri zìm á byarná ni bidìm pár, aning ya ku, jir kai bàna ku má ku sa shang hing mpìrká nìnànn nímá hár ma mì tìnn.
Aning bib kà Biriskila ma nuwá Akila. I ayorká bumí zyun-à yi ma big ri sa swàm Yesu Kristi í zyun. Big wann tafinn sig shinnbá á jir shinnmí ni. Iri mì áwinmí ni ri sá nì soko bàna, ama kwonn ma mpìrká zyun-à ri kwonn shinn, ká zyun-à í Yahudawaká bàna níng ri sa big ísoko tìnn. Aning bib kà kwonn ma mpìrká zyun-à ri kwonn shinn mi ri vig Shìdun mà lu Biriskila ma Akila. Aning bib kà kwonn ma mpìr azìmmí Abainitas. Ku í mpìr-à bàg jag sig Kristi mà jànn Asiya. Aning bib kà Maryamu zyun-à sa ya sig ning swàm sìsàn nímá níng. Aning bib kà Andaranikas big Yuniyas big í yiwaimí big ká big kìg kwonn sig mì ma big í zyun á tonn fi-à ni. Big í yann aswamká bu Kristi. Mpìrká ri zìm jírbá wàni. Big bàg jag síg mì nì Kristi.
Aning bib kà Amfiliyas zyun-à mì ri zìm wàni á jir zìnn Shinn Luyí ni. Aning bib kà Urbanas zyun-à yi ma ku sa sig swàm Kristi í zyun níng. Aning bib kà Istakis ayormí zyun-à mì ri zìm. 10 Aning bib kà Abalis mpìr zyun-à mpìrká ri myàng ku í mpìr sìsàn zyun-à ri bàg Kristi. Aning bib kà mpìrká á lu Aristobulus. 11 Aning bib kà yiwaimí Hirudiyan. Aning bib kà mpìrká zyun-à shi sig bu Shìdun á lu Narkisas.
12 Aning bib kà Tarafina ma Tarafusa, uwàká ri sa swàm Shinn Luyí. Aning bib kà Barsisa uwà kyinn sìsàn zyun-à sa sig swàm Shinn Luyí sìsàn nímá níng. 13 Aning bib kà Rufas, zyun-à Shinn Luyí shig zu sig, ma nàwá zyun-à shi sig àràg í nàmí tìnn. 14 Aning bib kà Asinkiritas, ma Filuguna, ma Hamis, ma Baturabas ma Hamasa, ma mpìrká big káníng shi sig í zyun. 15 Aning bib kà Filulugusa, ma Yuliya, ma Niriyas, ma ajunwàwá, ma Ulumfas ma mpìrká bu Shìdun ká shi sig ma big bidìm pár.
16 Aning bib kà gban rìg bar dìrná, ning mpìr Shìdun bib bib bib. Mpìrká ri bàg Kristi áyag bidìm pár ri bib kà ning.
Jír-à Bulus Tàg Sig Wà Kinn Shinn
17 Mì ri vig ning, yiwaimí big, aning pànn shinn ná ma írì mpìrká zyun-à ri wànn gàb ajun, ma buká big ri tàg ning wà shi fig ábibir bàna. Big ri tàg fig ning bu-à ning fig bab sig bàna. Aning gàb rìg dìr ma big. 18 Mpìrká zyun-à ri sa írì buká àdòníng, big shi fig bu Shinn Luyí Yesu Kristi bàna. Big ri shi shu shinnbá. Big ri dang dwor jír á nu-à ni, jirà abig dang vim bìr pìkyinn mpìrká ká yì fig bu zyun bàna níng, jirà a káníng kàng bi á byarbá ni. 19 Bigná kó ni bidìm pár yì hing ning, ning í mpìr awib, í bu-à sa mì ri fig àjwárná wàni. Mì ri zìm aning sa íri bu sìsàn, ma aning shàr bu-à bibai sa. 20 Shìdun àsàin-à ri sa tag pìkyinn má ya ning gbam barà ná gbam kan rìg Shaitan.
Asàn Shinn Luyí Yesu Kristi aku shi kwonn ma ning.
21 Timoti ayor swàmmí ri bib kà ning. Lukiyas ma Jason ma Susibitaras ká zyun-à í yiwaimí big mpìr Yahudawaká, big ri bib kà ning tìnn.
22 Mì Tartiyas zyun-à ri ba wasika bu Bulus níng, mì ri bib kà ning tìnn á zìnn Shinn Luyí ni.
23 Gayus zyun-à mì ri tìg kyann kyìnn mà luwá ni, ku ma mpìrká ri bàg Yesu ri kwonn kyann shinn mà luwá ni níng, big ri bib kà ning. Arastas àgbam àsàin-à ri sìnn gbam bài bu finn swann-à, kwonn ma wunzàyí Kawartas ri bib kà ning. [ 24 Asàn Shinn Luyí Yesu Kristi aku shi kwonn ma ning. Aku shi àdòníng.]
Bulus Swam Yan Shìdun
25 Ayi swam yan Shìdun barà ku sa sig hár ning sar gbam sig á pìkyinn birná ni, á jir shinn jir àjwár á shinn Yesu Kristi ni, zyun-à ǹ dinya sig ning níng. Jir àjai zyun-à rì shi bab sig bu atàm níng, tàma-à níng á jir shinnmí ni, ning yì rìg rag hing. 26 Jir àjai-à ri shi sig í bu atàm níng, mpìrká rìi dang kyann jir Shìdun dang zu kyàr rìghing á myann á tarkada Shìdun-à big ba sig àràg barà Shìdun àsàin-à shi sig hár kinn kinn níng, dang sig, jirà mpìrká abig bir pìkyinn á byar Yesu, ma abig wib jírwá.
27 Shìdun àsàin-à shi sig ma yar níng aku shi bu-à mpìrká má swam yan hár kinn kinn á jir shinn Yesu Kristi ni. Aku shi àdòníng.