12
Bulus Dang La-à Ku La Sig
Má gbar àshí, kó barà í swàm àning wà mpìr aku gbar àshí níng. Má dinya ning la-à ǹ la sig, bar buká Shinn Luyí tìya sig mì. N yì hing wunù zyun ri bàg Yesu, Shìdun zìg nann zu yag ku mà wai á ji dwib agban yinaká wam zu yag sig bó ni. N yì fig wà kó big zìg yag kwonn sig ma dìrwá, kó ku la sig íri la bàna. Ama íri Shìdun yì sig íni. Mì ri dang jakàng jír-à níng, mpìr-à níng ǹ yì hing big zìg yag sig ku mà wai mà byar àjwár. N yì fig wà kó big zìg yag kwonn sig ku ma dìrwá, kó ku la sig la, ǹ yì fig bàna. Shìdun í àsàin-à yì sig. Sai-à ku shi sig mà byar-à níng hi níng, ku fig hing jírká zyun-à mpìrká á dunyaru má fig fig bàna, bá dang yì sar fig bàna tìnn. Má gbar àshí áshinn mpìr-à níng ni, má gbar fig àshí jir shinnmí bàna, ama má gbar àshí jir barà gbammí fòr fig bàna níng. Kó wà ma ri zìm ń gbar àshí, má shi fig àràg í àning bàna, jir kai bàna jírmí ma dang í jír àjai. Ama má gbar fig àshí áshinn la-à ǹ la sig níng ni bàna, jir kai bàna ǹ zìm fig mpìrká abig kyab rag ǹ kab sig buká big myàng ǹ sa sig, ma jírká big fig ǹ dang sig níng bàna.
Shìdun ya sig mì dor zyun àràg í sí ri twìb mì nì, jirà kada ń gbar àshí áshinn bu ùwàiká Shìdun tìya sig mì á lamí ni níng bàna. Dor-à hi ri wa mì àràg í wùn aswam Shaitan ri dáb mì nì. Kàun sara ǹ vig Shinn Luyí á shinn dor-à dìg sig mì níng, jirà aku zìg zu rìg dor-à hi. Ku dinya mì rag, àsànwá màg gban hing mì, jir kai bàna wà dìr mpìr zyun ma gbam fig bàna í byar-à mpìrká má myàng gbamwá màhàn. Jir wàníng, kó barà dìrmí gbam fig bàna níng, mì ri fig àjwár, jirà ń dìg gbam á byar Kristi. 10 Ajir shinn Kristi ni, mì ri fig àjwár sai-à dìrmí ma gbam fig bàna, ma wà mpìrká ma swau mì, ma wà ma bàna ma bu, ma wà ba ya mì shwìn, ma wà bu asàrká ma dìg mì, jir kai bàna sai-à ma bàna ma gbam, Shìdun ri ya mì gbam.
Bulus Kyab Mpìrká Bu Yesu Mà Korinti
11 Mì ri dang jír àràg mì í àning. Ning í àsàinká sìnn kà sig mì ń dang àdòníng. Sàn sig ning nìm má gbár nì àshí áshinnmí ni. Kó barà ǹ kinn fig bu bàna níng, mpìrká ning ri bar big rag big í yann aswam ùwàiká bu Shìdun níng, big kab fig mì bàna. 12 N tib wann sig pìkyinnmí ásai-à ǹ sa sig swàm á byarná ni, ning myàng hing bu mamaki kim kim, ká tàg sig gbam Shìdun, wàníng í buká tàg sig rag, mì í wùn aswam Yesu àjai. 13 Gbìb-à ǹ myàng ning rag ning fòr fig mpìrká kádà ká ri bàg Yesu bàna níng, í gbìb-à wà áni rà? Bu-à sa ning dang àdòníng í jirà ǹ sa shi fig ning rag aning ya mì bu bàna níng rà? To wà má í jir kàhi, aning yafa ya mì.
14 Mì ri zìm ń bi á byarná ni wà wa sara. Má sa shi fig ning bàna, jir kai bàna mì ri zìm fig bàiná bàna. Ama bu-à mì ri zìm bàna, í ning. Yanká má yàn ya fig tabá bu zyun bàna, ama taká í àsàinká má yàn ya yanká bu. 15 Má fig àjwár má sa yam kìfinn rìg bu-à ǹ shi sig ma kàhi, má ya shinnmí jirà ń sa shang ning. Ná zìm mì títi nímá dò jirà mì ri zìm ning wàni níng rà?
16 Ná zìm rag ǹ zìg fig bu zyun á vùná ni jir swàmmí bàna. Ama mpìrká káhi má dang rag mì ri twor ayàr, buká mì ri dang níng mì ri gim ya ning ǹsáng, jirà aning sa ya mì bu. 17 Mpìrká ǹ swam yag sig mà byarná ni níng, big lir ji hing ning rà? 18 N vig Titus rag aku bi á byarná ni, ǹ swam bi kwonn sig ma wunzàyí zyun-à ri bàg Yesu níng tìnn. Wà Titus bi á byarná ni níng, ku lir ji hing ning rà? Yi ma Titus ri sa swàmyí í swàm ńzyun. Bu-à ma kyab á kyinnmí ni, í bu-à ku ri kyab tìnn.
19 Wunzàmí big, kó ning ri kyab rag yi ri zìm ayi dìg ya shinnyí bu á byarná ni rà? I àdòníng bàna. Shìdun yì hing kyinnyí. Yi ri dang jír àjai barà yi í mpìrká ri bàg Kristi níng. Bu-à ya sa bidìm pár yi ri sá jirà ayi sa shang ning. 20 Mì ri shàr kada ǹ rag ń bi fòr á byarná ni níng, ń bi dìg ning, ning shi fig àràg barà kyinnmí ri zìm bàna, ning myàng mì ǹ shi fig àràg barà kyinn ná ri zìm bàna. Mì ri shàr kada ǹ rag ń bi níng, ń bi dìg ning, ning ri sa yipyàr, kó akyib, kó kyinn dù, kó ajun wànn gàb, kó zìnn mpìr sa bai, kó mpìr zìnn kyann, kó shinn gbar dù nann zu, kwonn ma wà nuná ma kwonn fig í byar ńzyun bàna. 21 Mì ri shàr kada sai-à ma bi jakàng hing á byarná ni, Shìdun aku sìnn kàng mi ásim barà má fig zunái á dò shinn ná ni bàna. Wà má àdòníng, má kig mínn áshinn mpìrká káhi áyauná ni, ká rì sa sig bu pyìr n vim bìr kàng bi fig á byar Shìdun bàna, mi ri sa àyái mi ri sa sunu kim kim kwonn ma bu pyìrká kádà.
Bulus Bib Kà Mpìrká Mà Korinti Wà Kinn Shinn