13
Wàníng í bimí wà má bi rag wà wa sara. Wà jír ma dù hing, kó barà sa áni bidìm pár, má sàn wà mpìrká abig fig á nu mpìr pyànà, kó sara. Wàníng í barà big ba sig áni á tarkada Shìdun ni. N twìb hing mpìrká ká rì sa sig bu pyìr níng byur rag abig sa rag bàna, kwonn ma mpìrká kádà. Barà tàma-à níng, ǹ bàna mà byarná ni níng, mì ri twìb jakàng ning byur àràg barà ǹ rì twìb sig ning sai-à ǹ rì bi á byarná ni wà wa pyànà níng, jirà àyúnn-à ma bi hing á byarná ni mpìr-à ma sa hing bu pyìr, ma tafinn fig ku átai bàna, má wab tag ku. To, barà ning ri zìm aning yì rag, mì ri dang jír ma gbam Kristi níng, ná myàng. Ná myàng gbamwá. Kwá tafinn fig ning átai bàna. I àjai. Kristi bàna ma gbam sai-à big kànn bàg ku mà bín-à ni níng. Gbam Shìdun í àsàin-à sa ku dù nann zu kàng ma yonki. Yi má yi bàna ma gbam àràg barà Kristi rì shi sig. Ama yá shi kwonn ma Kristi sai-à ya bi wà yá tàg ning bu, gbam Shìdun má shi kwonn ma yi.
Aning màg màg fig shinn ná ma aning myàng wà na shi sig ma pìkyinn bir. Ning yì hing rag Yesu shi sig á pìkyinn ná ni rà? Wà na yì fig bàna, to, kàhi sái wà ning ma ri dáng átai rag ning í bu Kristi. N yì hing rag, ning yì hing wà Kristi shi sig á pìkyinnyí ni. Wà na yì fig bàna, to, kàhi ning yì fig bu zyun bàna. Yi ri vig Shìdun rag, kada aning sa bu-à bibai bàna. I jirà mpìrká abig myàng barà swàmyí zu sig shinn níng bàna. Ama í jirà aning sa bu-à ǹsàn, kó barà big ri myàng yi àràg yi kinn fig bu bàna níng. Yá sa sar fig bu-à má sa bai jir àjwár bàna. Ama yá sa bu-à má sa jir àjwár má yag mà pyànn. Yi ri fig àjwár wà ya bàna ma gbam, bigná na shi sig ma gbam. Yi ri vig Shìdun jirà aning shi swàb kà kyann shu ǹsàn. 10 Wàníng í bu-à sa mì ri ba ya ning bu-à níng, barà ǹ bàna mà byarná ni níng, jirà àyúnn-à ma bi hing, kada aku shi bu-à ma wab tag ning ma gbam-à Shinn Luyí ya sig mì níng bàna. Gbam-à ku ya sig mì níng í jirà ń gbar dù nann zu ning áwai, ku ya fíg mì jirà ń gbar kàng ning ásim bàna.
11 To, wunzàmí big aning shi ǹsàn, sai àyúnn zyun. Aning shi shu ǹsàn, aning fig bu-à ma vig ning, aning ngàng kwonn awun ná í byar ńzyun, aning shi shu pìkyinn na tag, Shìdun àsàin-à shi sig ma azìm kwonn ma pìkyinn sa tag wann níng, má shi kwonn ma ning.
12 Aning bib kà bar dìrná bib bib. 13 Mpìrká ri bàg Yesu áyág bidìm pár big ri bib kà ning. 14 Asàn Shinn Luyí Yesu Kristi, ma azìm Shìdun, kwonn ma shu ajun-à Awunwá ri sìnn kwonn yi níng abig shi kwonn ma ning.