Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
GALATIYA
Mpìrká dang kyann jir Yesu wàni á byarká nìnànn nímá. Mpìrká nìnànn nímá bir pìkyinn áni. Mpìrká káhi nìnànn nímá áyaubá ni í mpìr Yahudawaká bàna. Mpìr Yahudawaká ká zyun-à bir sig pìkyinn níng, dinya mpìrká zyun-à í Yahudawa bàna níng n rag a káníng wib doka Musa, í wà káníng má wìm zu. Ama Bulus ba ya mpìrká mà Galatiya rag mpìr ma bir hing pìkyinn á byar Yesu í gbìb-à kwá wìm zu áni. Walai mpìr-à má wìm zu á jir doka. Ama mpìr-à ma ri zìm Shìdun ma ri sa àtùtwài aku wib Shìdun, mpìr-à níng í mpìr-à má wìm zu.
1
Mì í Bulus wùn aswam Yesu Kristi. Mpìr jíkwìnn swam bi fíg mì nì bàna, ama í Yesu Kristi ma Shìdun Tawá zyun-à gbar dù nann zu sig ku mà amir-à ni, swam bi síg mì nì. Yi ma mpìrká zyun-à ri bàg Yesu áyág níng, yi ri bib kà ning, ning mpìrká ri bàg Yesu mà jànn Galatiya kyau kim kim.
Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig wìr kà ya ning àsàn, ma abig ya ning pìkyinn na tag.
Yesu Kristi wu sig jir shinn bu pyìryí jirà aku zìg zu yi áyau bu-à bibaiká zyun-à shi sig tàma-à níng á dunyaru. Shìdun Tayí zìm síg nì rag aku sa àdòníng. Mpìrká abig swam yan zìnn Shìdun hár kinn kinn, aku shi àdòníng.
Jir Ajwár Shìdun í Nzyun
Mì ri sa mamaki ma ning, barà ning ri shà fim gbìb Shìdun zyun-à bar bi sig ning ma àsàn Yesu Kristi, mi ri bàg gbìb zyun kim. Mì ri dinya ning jir àjai, jir àjwár bu Shìdun shi fig pyànà bàna. Mì ri dinya ning àdòníng, jir kai bàna mpìrká káhi ri gbar nang jànn ning. Big ri zìm abig vim bìr jir àjwár á shinn Yesu Kristi ni, abig dang bigbá kim. Ama kó nìm ma í yi, kó ma í wùn aswam Shìdun mà wai, ma dinya hing ning jir Shìdun zyun kim, wà ma shi fíg àràg buyí zyun-à yi dinya bab sig ning níng bàna, abig ta kà rìg mpìr-à níng hi mà lu pyìr-à ni. Barà yi rì dinya bab sig ning níng, í barà yi ri dang tàma-à níng. Wà mpìr ma dinya ning jir àjwár Shìdun zyun kim, ma shi fíg àràg zyun-à ning fig sig níng bàna, abig ta kà rìg mpìr-à níng hi á lu pyìr-à ni.
10 Tàma-à níng, mì ri zìm ń sa bu-à mpìrká ri zìm rà, kó bu-à Shìdun ri zìm rà? Wà ǹ nìm ma rag, ń shi ń sa bu-à mpìrká ri zìm, ǹ nìm má shi fig fàu Kristi bàna.
Barà Bulus Kàng Wùn Aswam Shìdun
11 Wunzàmí big, mì ri zìm aning yì rag jir àjwár-à mì ri dang níng, mì ri dang fíg jir mpìr jíkwìnn bàna. 12 N zìg fíg á vù mpìr zyun ni bàna, mpìr zyun tàg fíg mì nì bàna tìnn. Ama í Yesu Kristi ya síg mì nì jir àjwár-à níng.
13 Big dinya sig ning barà ǹ rì shi sig á doka bu Yahudawaká ni, barà ǹ rì ya sig mpìrká ri bàg Yesu shwìn hár mì ri zìm ń gban big, jirà kada kó ni aku bàg rag Yesu bàna. 14 Ayau gbìb barà Yahudawaká ri wib Shìdun, ǹ rì shi síg nì mà pyànn jàumí big. N rì wib hing sù bu yàkúyí big ma gbam wàni.
15 Ama Shìdun ma àsànwá, ku shig zu sig mì tunn sai-à big mà fig ma mì bàna, n bar sig mì jirà ń sa swàmwá. 16 Ku tìya byann rìghing mì wùnwá àjirà ń dinya mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna níng, jir àjwár á shinnwá ni. Mì ri yag fig mà byar mpìr zyun ni, jirà aku tàg mì yar bàna. 17 N yag fig mà Urushalima, n yàn fig mpìrká zyun-à shi jag síg mì nì yann aswamká bu Yesu Kristi níng rag abig tàg mì bu bàna. Ama ǹ yag sig mà Arabiya, í wà ǹ kàng bi á finn swann Dimashka. 18 Asim ji sara ǹ yag mà Urushalima àjirà ń bib byann jír zyun á byar Bitrus. N shi ma ku màhàn hár su dwib agban swana. 19 N myàng fig yann aswamká kádà níng mà byar-à níng hi bàna, sái Yakubu wunzà Shinn Luyí.
20 Bu-à mì ri ba ya ning níng, Shìdun má, ku yì hing mì ri gim fig ǹsáng bàna.
21 A byar-à níng hi, ǹ yag mà jànn Suriya ma Kilikiya. 22 A sai-à níng hi, mpìrká zyun-à ri bàg Yesu kyau kim kim mà jànn Yahudiya, big myàng fig ma mì zu ma zu bàna. 23 Big yì sig íri bu-à mpìrká káhi rì dang jír á shinnmí ni n rag, mì zyun-à rìi ya mpìrká ri bàg Yesu shwìn-à níng, tàma-à níng mì ri dang rag jir Yesu zyun-à ǹ rìi zìm ń sa bai níng. 24 A byar-à níng hi big swam yan Shìdun á jir shinnmí ni.