2
Yann Aswamká Bu Shìdun Pànn Bulus Vù Pyànà
A ji dwib agban yina ká wam zu sig bó níng, ǹ kàng yag kàng mà Urushalima kwonn ma Barnabas, ǹ zìg kwonn ma Titus í zyun tìnn. N yag sig, jir kai bàna Shìdun tìya sig mì rag ń yag. N yag dinya yann aswam Yesu big, big awínbá ni jír á shinn jir àjwár zyun-à mì ri dinya kyann mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna. N zìm fig swàmmí zyun-à ǹ rì sa sig, kó wà mì ri sa tàma-à níng aku bai átai bàna. Jàumí Titus zyun-à yi ma ku ri shi zyun níng, kó barà ku í mpìr Helena níng, big bàg fig ku ma gbam rag aku kyag jurwá bàna, kó barà mpìrká káhi ri zìm aku kyag jurwá níng. Mpìr káníng hi sa shi shirag big í mpìr Yesu, ama big ri kwonn shinnbá ma yi jirà abig wonn myàng bu-à yi ri sa. Big ri zìm abig yì bu-à sa yiká yi ri bàg Yesu Kristi níng, yi ri zìm fig ayi bàg doka bu Yahudawaká bàna. Yi ya fig big pyù kó títi nímá bàna, jir kai bàna yi zìm fig abig vim bìr jir àjwár á gbìb zyun kim bàna. Wàníng nìm má sa ná nang jànn rìg.
Mpìrká zyun-à mpìrká káhi ri myàng rag big í bu zyun níng, á byarmí ni mì ri myàng big fòr fig bu zyun bàna. Shìdun ri myàng fig mpìr zyun kab zyun á yìzuwá ni bàna. To, mpìr àgbam káníng swàb kà ya fig mì bu zyun á jir àjwár-à mì ri dang níng ni bàna. Ama big myàng hing barà Shìdun ya sig mì swàm wà ń dinya mpìrká zyun-à big í Yahudawaká bàna níng, jir àjwár àràg barà ku ya sig Bitrus swàm a wàníng dinya mpìr Yahudawaká. I gbam Shìdun sìnn kà síg mì nì, ń dinya mpìrká zyun-à big í Yahudawaká bàna, jir àjwár àràg barà gbam Shìdun sìnn kà sig Bitrus aku dinya mpìr Yahudawaká. Yakubu ma Bitrus ma Yohanna ká mpìrká ri myàng big àràg big shi síg nì àgbamká níng, big myàng yì hing wà í Shìdun ya síg mì nì swàm-à níng. Big zìm hing wà ayi sa swàm-à níng, hár big nàm kwonn vùbá ma yi ma Barnabas tìnn. Big zìm hing wà ayi sa swàm áyau mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna. Ama bigbá bá sa swàm mà byar mpìr Yahudawaká. 10 Bu-à big ri zìm bàna, big ri zìm ayi kyab pànn kyann mpìr ashiká. Wàníng í bu-à kó mì má, mì ri zìm ń sa.
Bulus Yan Ta Bitrus Mà Antakiya
11 Barà Bitrus yag fòr mà Antakiya, ǹ yan ta ku áyau bìr mpìrká ni, jir kai bàna ku sa sig bu-à sàn fig bàna. 12 Ku rìi ji buju ma mpìrká big í Yahudawaká bàna. A byar-à níng hi, sái Yakubu swam yag Yahudawaká màhàn, barà big yag fòr àdòníng, Bitrus ngàng wà kwá ji rag buju ma mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna. Ku ri shàr zinn Yahudawaká zyun-à dang rag abig kyag mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna jur. 13 Mpìr Yahudawaká káhi kà mi ri shàr zinn àràg barà Bitrus ri shàr níng. Hár big sa n gbar ta kà Barnabas áyau zinn shàr-à níng ni, ku yì fig rag bu-à ku ri sa bàna. 14 Barà ǹ myàng big ri kyann fig kyonnbá ábibir àràg barà jir Shìdun dinya sig yi ayi sa níng bàna níng, á byar-à níng hi, ǹ dinya Bitrus á pyànnbá ni n rag, “Wà wù zyun-à wù í mpìr Yahudiya, wù ri sa bu àràg í mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna níng, sáshinn wá dinya mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna abig sa àràg barà yi mpìr Yahudawaká ri sa rà?”
Doka Yahudawaká Má Pinn Zu Fig Mpìrká á Bu Pyìrbá Ni Bàna
15 Ajai yi mpìr Yahudawaká, yi shi fig àràg í mpìrká zyun-à í Yahudawaká bàna, bigká zyun-à big í mpìr bu pyìr níng. 16 Ama yi yì hing wà kó mpìr ńzyun má wìm zu fig á dò jir shinn doka ku ri bàg níng bàna. Ama bu-à mpìr má sa bàna, aku bir pìkyinnwá á byar Yesu Kristi, í wà kwá shi mpìr ǹsàn á pyànn Shìdun. Yi bir hing pìkyinnyí á byar Kristi àjirà Shìdun aku myàng yi í mpìrká sìsàn á pyànnwá ni. Mpìr má wìm zu fíg á jir shinn doka wib bàna. 17 Wà ya dang rag Shìdun ri zìm yi jirà yi jùn kwonn sig ma Kristi, ama ba myàng hing rag, yi í mpìr bu pyìr, wàníng tàg sig rag í Kristi sìnn kà síg yi nì ayi sa bu pyìr rà? Ai bàna. 18 Wà ma dang rag, “Doka wib má pinn zu fig yi bàna,” ama ma bi jakàng má dinya ning rag, “Doka wib má pinn zu yi,” má shi àràg mpìr-à dab gbànn rìg tonnwá, n bi mi jakàng. Wà ma sa hing àdòníng, má shi àràg mì ri wib fig doka bàna. 19 N sìnn fig rag gbammí á byar doka bàna, ǹ sa sig àdòníng jirà ń shi mpìr sìsàn á pyànn Shìdun. 20 Barà big dab bàg gbam sig Yesu Kristi mà atàm bín-à ni níng, shi sig àràg ǹ wu kwonn sig ma ku. Tàma-à níng ǹ shi fig rag ma shinnmí bàna. Yonki Kristi shi síg nì á dìrmí ni. Yonki-à ǹ shi sig ma kàhi tàma-à níng, í jirà ǹ bir sig pìkyinnmí á byar wùn Shìdun zyun-à zìm sig mì, n ya sig yonkiwá á dò jir shinnmí ni. 21 Barà Shìdun pinn zu síg yi jir shinn àsànwá níng, n màm jànn fig bàna. Ku pinn zu fíg yi dò jir shinn àsànyí bàna. Wà mpìr nìm ma shi mpìr Shìdun á jir shinn doka wib, wàníng nìm má tàg rag ki-à Yesu wu sig níng, ku wu sig átai.