Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
TASALONIKA
Wà Wa Pyànà
Mpìrká mà Tasalonika kyinnbá shi rìghing shan shan nímá á shinn wà barà àyúnn-à Yesu Kristi má kàng bi á dunyaru. Mpìrká káhi dang rag Kristi kàng bi rìghing. Bulus ba ya big wasika wà wa pyànà jirà aku tàg big jír á shinn barà Yesu Kristi má kàng bi. Ku dinya big rag sai-à Yesu Kristi ma nyàan kàng bi, mpìrká má sa swàb kà bu-à bibai kim kim. Ku dinya big abig sa swàm Yesu Kristi ma abig shi shu sìsàn.
1
I mì Bulus ma Silas ma Timoti ri ba ya ning, ning mpìrká á Tasalonika, ká zyun-à ri kwonn shinn á zìnn Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi.
Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig sa sàn ya ning, ma abig ya ning pìkyinn na tag.
Sai-à Kristi Ma Bi Hing, Shìdun Má Wà Kwonn
Wunzàyí big, sàn hing ayi sa ya Shìdun ísoko, jir kai bàna ning ri bir swàb kà pìkyinn ná á byar Yesu, mi ri zìm swàb kà ba dìrná wàni. Wàníng í bu-à sa yi ri swam yan ning á sai-à ya kwonn shi sig ma mpìrká ri bàg Shìdun. Yi ri dinya big rag, hár tàma-à níng í barà ning wim pìkyinn, n bir sig pìkyinn ná á byar Yesu, kó barà mpìrká ri ya ning shwìn níng.
Pìkyinn birná zyun-à ning shi sig ma kàhi á sai-à ning ri wa shwìn níng, tàg hing yi rag sai-à Shìdun má wà kwonnwá níng, kwá ya ning bu-à ning kinn sig wà aning dìg. Ning kinn hing wà aning kà mà byar-à ku na sig kùrwá, jir kai bàna shwìn-à ning ri wa ning, ning ri wa jirà aning dìg byar-à níng hi. Shìdun má wà kwonnwá á gbìb gwangga. Kwá ya pyann kàng mpìrká ri ya ning shwìn níng shwìn tìnn. Ning ká ning ri wa shwìn tàma-à níng, kwá ya ning byar shu ǹsàn byar-à ná shi ngàng ma yi í byar ńzyun, á sai-à Shinn Luyí Yesu ma wann bi hing mà wai, àràg í anam pyìr, kwonn ma yann aswamká buwá. Ayúnn-à níng hi, kwá ya mpìrká ngàng sig jir Shìdun níng shwìn, àràg ká zìg fig jir àjwár-à big dinya sig big á shinnwá ni bàna níng. Mpìr káníng má wa shwìn-à má vinn fig á vinn bàna. Bá jànn rìg hár kinn kinn. Byar shubá má nonn ma Shinn Luyí. Bá myàng fig gbam Shìdun bàna. 10 Bu-à níng má sa àyúnn-à Shinn Luyí má kàng bi áni. Kwá kàng bi àyúnn-à níng hi, jirà mpìrká buwá abig swam yan ku á jir shinn bu-à ku sa ya sig mpìrká buwá big. Mpìrká ká bir sig pìkyinn á byarwá ni níng, bá wib ku. Ná shi áyaubá ni, jir kai bàna ning bir sig pìkyinn ná á jír-à yi dinya sig ning níng.
11 Wàníng í bu-à sa yi ri vig Shìdun Tayí á jir shinn ná ni. Yi ri vig ku, aku sa ma aning shi íri mpìrká ku ri zìm, aning shi àràg barà ku bar bi sig ning aning shi mpìrká buwá níng. Yi ri vig ku aku ya ning gbamwá jirà aning shi dikina mpìr ǹsàn ma aning sa kyann bu ǹsàn kó ákaun àràg barà ning ri zìm aning sa níng. Shìdun aku sa aning sa swàm zyun-à ning ri zìm aning sa jir pìkyinn bir-à ning bir sig á byar Yesu. 12 Na sa hing àdòníng, mpìrká má swam yan Shinn Luyí Yesu dò jir shinn ná. Bá wib ning dò jir shinnwá jir kai bàna Shìdun Tayí ma Shinn Luyí Yesu Kristi sa sàn ya rìghing ning.